Förslag till resolution - B7-0296/2012Förslag till resolution
B7-0296/2012

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om EU:s politik på Västbanken och i östra Jerusalem

6.6.2012 - (2012/2672(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen

Förfarande : 2012/2672(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0296/2012
Ingivna texter :
B7-0296/2012
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0296/2012

Europaparlamentets resolution om EU:s politik på Västbanken och i östra Jerusalem

(2012/2672(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om de mänskliga rättigheterna och demokrati i Israel och Palestina,

–   med beaktande av FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter,

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 8 december 2009, den 13 december 2010 och den 18 juli 2011 om fredsprocessen i Mellanöstern,

–   med beaktande av FN-stadgan,

–   med beaktande av FN:s resolutioner i denna fråga, FN:s generalförsamlings resolutioner 181 från 1947 och 194 från 1948 samt FN:s säkerhetsråds resolutioner 242 från 1967, 338 från 1973, 1397 från 2002, 1515 från 2003 och 1850 från 2008,

–   med beaktande av förklaringen om principerna för provisoriska självstyrelseförfaranden (Osloavtalen) från 1993,

 

–   med beaktande av Mellanösternkvartettens uttalanden, framförallt uttalandet av den 23 september 2011,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. EU:s 27 utrikesministrar har offentliggjort en rapport i vilken man fördömer Israels politik på Västbanken och hävdar att Israels politik utgör ett hot mot tvåstatslösningen.

B.  Israels utrikesminister tillbakavisar påståendena i EU-rapporten och anser att den inte bidrar till att föra fredsprocessen framåt.

C.  I EU-rapporten nämns det ökande våldet från bosättares sida mot palestinier och den påfallande ökningen i byggandet av bosättningar sedan slutet av 2010.

D. FN:s säkerhetsråd, FN:s generalförsamling, Internationella rödakorskommittén, Internationella domstolen och de höga fördragsslutande parterna till den fjärde Genèvekonventionen håller alla fast vid att inrättandet av israeliska bosättningar i de områden som ockuperas av Israel är ett brott mot internationell rätt.

E.  Det har rapporterats att antalet våldsdåd utförda av israeliska bosättare, med dödsoffer bland palestinierna och skador på egendom till följd, ökade med nästan 35 procent under 2011.

F.  Antalet våldsamma incidenter har ökat på Västbanken. Under 2011 dödades åtta israeliska bosättare och 37 skadades av palestinier.

G. EU har upprepade gånger bekräftat sitt stöd för tvåstatslösningen, där staten Israel och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livsduglig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet samt efterlyst ett återupptagande av de direkta fredssamtalen mellan Israel och palestinierna.

1.  Europaparlamentet vidhåller att tvåstatslösningen fortfarande är det bästa alternativet för fred och stabilitet i regionen på lång sikt. Parlamentet noterar med oro den politiska och administrativa svårigheten att dela Jerusalem och göra staden till huvudstad för både Israel och en framtida palestinsk stat.

2.  Europaparlamentet erkänner både den palestinska myndighetens rätt att styra och kontrollera Västbanken och de israeliska myndigheternas rätt att värna om sina legitima säkerhetsintressen.

3.  Europaparlamentet uppmanar de israeliska myndigheterna att hävda rättsstatsprincipen som svar på inrättandet av israeliska bosättningar i de områden som ockuperas av Israel och uppfylla sina skyldigheter enligt internationell rätt.

4.  Europaparlamentet uttrycker åter en gång sin medkänsla med de israeler och palestinier som är frustrerade över den politiskt spända situation som de dagligen tvingas uthärda, och erkänner att de allra flesta israeler och palestinier helst bara vill leva sitt vardagsliv i fred och säkerhet.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalförsamlings ordförande, regeringarna och parlamenten i FN:s säkerhetsråds medlemsstater, Mellanösternkvartettens sändebud, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet.