Návrh usnesení - B7-0297/2012Návrh usnesení
B7-0297/2012

NÁVRH USNESENÍ o obchodních jednáních EU s Japonskem

6. 6. 2012 - (2012/2651(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Jarosław Leszek Wałęsa, Daniel Caspary za skupinu PPE
Bernd Lange, Gianluca Susta za skupinu S&D
Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL


Postup : 2012/2651(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0297/2012

B7‑0297/2012

Usnesení Evropského parlamentu o obchodních jednáních EU s Japonskem

(2012/2651(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na čl. 3 odst. 1 písm. e) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–   s ohledem na čl. 218 odst. 2 a 10 SFEU,

–   s ohledem na zprávu společnosti Copenhagen Economics nazvanou „Posouzení překážek obchodu a investic mezi EU a Japonskem“ ze dne 30. listopadu 2009,

–   s ohledem na společné prohlášení přijaté na 19. summitu EU-Japonsko, který se konal v Tokiu dne 28. dubna 2010,

–   s ohledem na výsledky veřejné konzultace Komise o obchodních vztazích mezi EU a Japonskem zveřejněné dne 21. února 2011,

–   s ohledem na závěry zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 24. a 25. března 2011,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 11. května 2011 o obchodních vztazích mezi EU a Japonskem[1],

–   s ohledem na společné prohlášení přijaté na 20. summitu EU-Japonsko, který se konal v Bruselu dne 28. května 2011,

–   s ohledem na čl. 90 odst. 2 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že jak Rada, tak i Komise konstatovaly, že schopnost Japonska odstranit regulační překážky obchodu je základní podmínkou pro zahájení jednání o dohodě o obchodu mezi EU a Japonskem, což by vedlo k větší ekonomické integraci mezi těmito dvěma strategickými obchodními partnery;

B.  vzhledem k tomu, že se čelní představitelé na 20. summitu EU-Japonsko, který se konal dne 28. května 2011 v Bruselu, rozhodli, že obě strany zahájí diskuse s cílem vymezit rozsah a úroveň ambicióznosti těchto jednání;

C. vzhledem k tomu, že byla zřízena hodnotící skupina („Scoping Group“), jejímž úkolem je posoudit, nakolik obě strany sdílejí názory na rozsah a úroveň ambicióznosti možných obchodních jednání mezi Japonskem a EU;

1.  žádá Radu, aby nepovolila zahájení obchodních jednání, dokud Parlament nepředloží na základě zprávy příslušného výboru své stanovisko k navrženému vyjednávacímu mandátu;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení pro informaci Radě a Komisi.