Resolutsiooni ettepanek - B7-0297/2012Resolutsiooni ettepanek
B7-0297/2012

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK ELi kaubandusläbirääkimised Jaapaniga

6.6.2012 - (2012/2651(RSP))

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Jarosław Leszek Wałęsa, Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel
Bernd Lange, Gianluca Susta fraktsiooni S&D nimel
Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel


Menetlus : 2012/2651(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0297/2012

B7‑0297/2012

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi kaubandusläbirääkimiste kohta Jaapaniga

(2012/2651(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 3 lõike 1 punkti e,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikeid 2 ja 10,

–   võttes arvesse ettevõtte Copenhagen Economics 30. novembril 2009. aastal avaldatud aruannet „Assessment of barriers to trade and investment between the EU and Japan” (Hinnang ELi ja Jaapani vaheliste kaubandus- ja investeerimistõkete kohta),

–   võttes arvesse 28. aprillil 2010. aastal Tokyos toimunud ELi ja Jaapani 19. tippkohtumisel vastu võetud ühisavaldust,

–   võttes arvesse komisjoni ELi ja Jaapani kaubandussuhete teemalise üldsusega konsulteerimise tulemusi, mis avaldati 21. veebruaril 2011,

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 24. ja 25. märtsi 2011. aasta järeldusi,

–   võttes arvesse oma 11. mai 2011. aasta resolutsiooni ELi ja Jaapani kaubandussuhete kohta[1],

–   võttes arvesse 28. mail 2011. aastal Brüsselis toimunud ELi ja Jaapani 20. tippkohtumisel vastu võetud ühisavaldust,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 90 lõiget 2 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et nii nõukogu kui ka komisjon on märkinud, et Jaapani suutlikkus kõrvaldada regulatiivsed kaubandustõkked on eeltingimus ELi ja Jaapani kaubanduslepingu läbirääkimiste alustamisele, et soodustada tihedamat majanduslikku integratsiooni nende kahe strateegilise kaubanduspartneri vahel;

B.  arvestades, et 28. mail 2011. aastal Brüsselis toimunud ELi ja Jaapani 20. tippkohtumisel otsustasid kohtumisel osalenud riigijuhid, et kaks osapoolt algatavad arutelu eesmärgiga määrata kindlaks läbirääkimiste ulatus ja üldised sihid;

C. arvestades, et loodud on läbirääkimiste ulatuse analüüsi töörühm, mille ülesandeks on hinnata ühisarusaama Jaapani ja ELi vaheliste võimalike kaubandusläbirääkimiste ulatusest ja seatavatest sihtidest;

1.  palub nõukogul mitte lubada alustada kaubandusläbirääkimisi enne, kui parlament on vastutava komisjoni raporti alusel esitanud oma seisukoha läbirääkimisvolitusi puudutava ettepaneku kohta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.