Päätöslauselmaesitys - B7-0297/2012Päätöslauselmaesitys
B7-0297/2012

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EU:n ja Japanin kauppaneuvotteluista

6.6.2012 - (2012/2651(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Jarosław Leszek Wałęsa, Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta
Bernd Lange, Gianluca Susta S&D-ryhmän puolesta
Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta


Menettely : 2012/2651(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0297/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0297/2012
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0297/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Japanin kauppaneuvotteluista

(2012/2651(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 2 ja 10 kohdan,

–   ottaa huomioon 30. marraskuuta 2009 julkaistun Copenhagen Economicsin raportin "Assessment of barriers to trade and investment between the EU and Japan",

–   ottaa huomioon Tokiossa 28. huhtikuuta 2010 pidetyssä EU:n ja Japanin 19. huippukokouksessa annetun yhteisen julkilausuman,

–   ottaa huomioon EU:n ja Japanin kauppasuhteita koskevan komission julkisen kuulemisen tulokset, jotka julkaistiin 21. helmikuuta 2011,

–   ottaa huomioon 24. ja 25. maaliskuuta 2011 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–   ottaa huomioon 11. toukokuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:n ja Japanin kauppasuhteista[1],

–   ottaa huomioon Brysselissä 28. toukokuuta 2011 pidetyssä EU:n ja Japanin 20. huippukokouksessa annetun yhteisen julkilausuman,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 90artiklan 2 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että sekä neuvosto että komissio ovat todenneet, että Japanin kyky poistaa sääntelyä koskevat kaupan esteet on edellytys EU:n ja Japanin välistä kauppasopimusta koskevien neuvottelujen aloittamiselle, mikä edistäisi näiden kahden strategisesti tärkeän kauppakumppanin välistä tiiviimpää taloudellista integroitumista;

B.  toteaa, että Brysselissä 28. toukokuuta 2011 pidetyssä EU:n ja Japanin 20. huippukokouksessa valtuuskuntien johtajat päättivät, että osapuolet käynnistävät keskustelut edellä mainittujen neuvotteluiden laajuuden ja tavoitteiden määrittämiseksi;

C. ottaa huomioon, että Japanin ja EU:n mahdollisten kauppaneuvotteluiden laajuutta ja tavoitetasoa koskevan yhteisymmärryksen arvioimiseksi on perustettu tunnustelutyöryhmä;

1.  pyytää neuvostoa olemaan antamatta valtuuksia kauppaneuvotteluiden käynnistämiseen ennen kuin parlamentti on ilmaissut kantansa ehdotettuihin neuvotteluvaltuuksiin asiasta vastaavan valiokuntansa laatiman mietinnön pohjalta;

2.. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.