Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0297/2012Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0297/2012

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl ES ir Japonijos derybų dėl prekybos

6.6.2012 - (2012/2651(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Jarosław Leszek Wałęsa, Daniel Caspary PPE frakcijos vardu
Bernd Lange, Gianluca Susta S&D frakcijos vardu
Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu


Procedūra : 2012/2651(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0297/2012

B7‑0297/2012

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir Japonijos derybų dėl prekybos

(2012/2651(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 3 straipsnio 1 dalies e punktą,

–   atsižvelgdamas į SESV 218 straipsnio 2 ir 10 dalis,

–   atsižvelgdamas į įmonės „Copenhagen Economics“ 2009 m. lapkričio 30 d. paskelbtą pranešimą „Kliūčių prekybai ir investicijoms tarp ES ir Japonijos vertinimas“,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. balandžio 28 d. Tokijuje vykusiame 19-ajame ES ir Japonijos aukščiausiojo lygio susitikime priimtą bendrą pareiškimą,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 21 d. paskelbtus Komisijos viešos konsultacijos ES ir Japonijos prekybos santykių klausimu rezultatus,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 24–25 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. gegužės 11 d. rezoliuciją dėl ES ir Japonijos prekybos santykių[1],

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 28 d. Briuselyje vykusiame 20-ajame ES ir Japonijos aukščiausiojo lygio susitikime priimtą bendrą pareiškimą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio 2 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Taryba ir Komisija pažymėjo, kad norint pradėti derybas dėl ES ir Japonijos laisvosios prekybos susitarimo (LPS) ir taip skatinti glaudesnę dviejų strateginių prekybos partnerių ekonominę integraciją yra būtina, kad Japonija sugebėtų pašalinti prekybos reguliavimo kliūtis;

B.  kadangi 2011 m. gegužės 28 d. Briuselyje vykusiame 20-ajame ES ir Japonijos aukščiausiojo lygio susitikime dalyvavę vadovai nusprendė, kad abi šalys pradės diskusijas, kurių tikslas – apibrėžti tokių derybų apimtį ir siekiamus tikslus;

C. kadangi sukurta Derybų apimties nustatymo grupė, kuri turi įvertinti galimų Japonijos ir ES derybų dėl prekybos apimties ir siekiamų tikslų vienodą supratimą;

1.  prašo Tarybos neleisti pradėti derybų dėl prekybos tol, kol Parlamentas, remdamasis atsakingo komiteto pranešimu, nepateiks savo pozicijos dėl siūlomų derybų įgaliojimų;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.