Rezolūcijas priekšlikums - B7-0297/2012Rezolūcijas priekšlikums
B7-0297/2012

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par ES tirdzniecības sarunām ar Japānu

6.6.2012 - (2012/2651(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Jarosław Leszek Wałęsa, Daniel Caspary PPE grupas vārdā
Bernd Lange, Gianluca Susta S&D grupas vārdā
Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā


Procedūra : 2012/2651(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0297/2012

B7‑0297/2012

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES tirdzniecības sarunām ar Japānu

(2012/2651(RSP))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 3. panta 1. punkta e) apakšpunktu,

–   ņemot vērā LESD 218. panta 2. un 10. punktu,

–   ņemot vērā konsultatīvā uzņēmuma „Copenhagen Economics” 2009. gada 30. novembrī publicēto ziņojumu „Novērtējums par šķēršļiem tirdzniecībai un ieguldījumiem starp ES un Japānu”,

–   ņemot vērā kopīgo paziņojumu, kas pieņemts 19. ES un Japānas augstākā līmeņa sanāksmē 2010. gada 28. aprīlī Tokijā,

–   ņemot vērā rezultātus, kas gūti Komisijas rīkotajā ES un Japānas tirdzniecības attiecību sabiedriskajā apspriešanā un publicēti 2011. gada 21. februārī,

–   ņemot vērā Eiropadomes 2011. gada 24. un 25. marta secinājumus,

–   ņemot vērā 2011. gada 11. maija rezolūciju par ES un Japānas tirdzniecības attiecībām[1],

–   ņemot vērā kopīgo paziņojumu, kas pieņemts ES un Japānas 20. augstākā līmeņa sanāksmē 2011. gada 28. maijā Briselē,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Padome un Komisija atzīmējušas, ka Japānas spēja atcelt regulatīvās barjeras tirdzniecībai ir priekšnoteikums sarunu sākšanai par ES un Japānas tirdzniecības nolīgumu, tā veicinot abu stratēģisko tirdzniecības partneru ciešāku ekonomisko integrāciju;

B.  tā kā ES un Japānas 20. augstākā līmeņa sanāksmē 2011. gada 28. maijā Briselē abu pušu vadītāji nolēma, ka tām jāsāk diskusijas, lai noteiktu šādu sarunu darbības jomu un vērienu;

C. tā kā ir izveidota kompetenta darba grupa, lai novērtētu kopējo izpratni par iespējamo tirdzniecības sarunu starp Japānu un ES darbības jomu un vērienu;

1.  aicina Padomi neatļaut tirdzniecības sarunu sākšanu, līdz Parlaments nav paudis savu nostāju par ierosinātajām sarunu pilnvarām, balstoties uz atbildīgās komitejas ziņojumu;

2.  uzdod priekšsēdētājam informēšanas nolūkā nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.