Návrh uznesenia - B7-0297/2012Návrh uznesenia
B7-0297/2012

NÁVRH UZNESENIA o obchodných rokovaniach medzi EÚ a Japonskom

6.6.2012 - (2012/2651(RSP))

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Jarosław Leszek Wałęsa, Daniel Caspary v mene poslaneckého klubu PPE
Bernd Lange, Gianluca Susta v mene skupiny S&D
Yannick Jadot v mene skupiny Verts/ALE
Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL


Postup : 2012/2651(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0297/2012

B7‑0297/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu o obchodných rokovaniach medzi EÚ a Japonskom

(2012/2651(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 3 ods. 1 písm. e) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–   so zreteľom na článok 218 ods. 2 a ods. 10 ZFEÚ,

–   so zreteľom na správu spoločnosti Copenhagen Economics s názvom Assessment of barriers to trade and investment between the EU and Japan (Posúdenie obchodných a investičných prekážok medzi EÚ a Japonskom), ktorá bola uverejnená 30. novembra 2009,

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie prijaté na 19. samite EÚ – Japonsko, ktorý sa konal 28. apríla 2010 v Tokiu,

–   so zreteľom na výsledky verejných konzultácií Komisie o obchodných vzťahoch medzi EÚ a Japonskom zverejnené 21. februára 2011,

–   so zreteľom na závery Európskej rady z 24. a  25. marca 2011,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 11. mája 2011 o obchodných vzťahoch medzi EÚ a Japonskom[1],

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie prijaté na 20. samite EÚ – Japonsko, ktorý sa konal 28. mája 2011 v Bruseli,

–   so zreteľom na článok 90 ods. 2 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Rada aj Komisia skonštatovali, že schopnosť Japonska odstrániť regulačné prekážky obchodu je predpokladom na začatie rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom, a teda na podporu užšej hospodárskej integrácie medzi oboma strategickými obchodnými partnermi,

B.  keďže na 20. samite medzi EÚ a Japonskom, ktorý sa konal 28. mája 2011 v Bruseli, sa jeho lídri dohodli, že tieto dve strany začnú rokovania, ktorých cieľom bude určiť rozsah a úroveň ambícií týchto rokovaní;

C. keďže bola vytvorená skupina pre rozsah, ktorá by mala posúdiť vzájomnú zhodu o rozsahu a úrovni ambícií potenciálnych obchodných rokovaní medzi Japonskom a EÚ;

1.  žiada Radu, aby neodsúhlasila začatie rokovaní, kým Parlament nevyjadrí svoju pozíciu k navrhovanému rokovaciemu mandátu na základe správy gestorského výboru;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie pre informáciu Rade a Komisii.