Menetlus : 2012/2659(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0298/2012

Esitatud tekstid :

B7-0298/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/06/2012 - 9.4

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0248

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 115kWORD 75k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0281/2012
6.6.2012
PE489.328v01-00
 
B7-0298/2012

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Sudaan ja Lõuna-Sudaan (2012/2659(RSP))


Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Sudaani ja Lõuna-Sudaani kohta (2012/2659(RSP))  
B7‑0298/2012

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Sudaani kohta,

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 2. mai 2012. aasta resolutsiooni 2046 (2012) Sudaani ja Lõuna-Sudaani kohta,

–   võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Catherine Ashtoni avaldust, milles väljendatakse heameelt ÜRO Julgeolekunõukogu 2. mai 2012. aasta resolutsiooni 2046 (2012) üle,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Sudaani ja Lõuna-Sudaani vaheliste pingete teravnemine on viinud need kaks riiki viimasel ajal sõja äärele;

B.  arvestades, et korduvad piiriülesed vägivallaaktid Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahel (kaasa arvatud vägede liikumine, Hegligi vallutamine ja okupeerimine, kolmandate osapoolte jõudude toetamine, vastaspoole mässuliste toetamine ning Sudaani relvajõudude (SAF) ja Sudaani rahvavabastusarmee vaheline sõjategevus) on muutnud konflikti täieulatuslikuks vastasseisuks;

C. arvestades, et praegust kriisi on märkimisväärselt süvendanud asjaolu, et nende kahe riigi vahel puudub kokkulepe üleminekuaja majandusliku korra üle ja muu hulgas ka naftavarude kasutamise üle, mistõttu on Khartum võtnud üle lõuna naftamaardlad ja Lõuna-Sudaan on otsustanud naftatootmise lõpetada;

D. arvestades, et kahe naaberriigi vastastikune umbusaldus riigivõla jaotumise ning selle üle, kui palju sisemaine Lõuna-Sudaan peaks maksma oma nafta transportimise eest läbi Sudaani, on ikka veel lahendamata küsimuste hulgas;

E.  arvestades, et 29. juunil 2011 sõlmiti Sudaani valitsuse ja Lõuna-Sudaani valitsuse vahel kokkulepe piirijulgeoleku ning ühise poliitika- ja julgeolekumehhanismi küsimuses, mis sisaldab ka kohustust luua turvaline demilitariseeritud piiritsoon, ning 30. juulil 2011 sõlmiti Sudaani valitsuse ja Lõuna-Sudaani valitsuse vahel kokkulepe piirikontrolli toetusmissiooni kohta;

F.  arvestades, et Lõuna-Sudaan on teatanud oma vägede viivitamatust väljaviimisest Abyei piirkonnast vastavalt Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahelisele 20. juuni 2011. aasta leppele;

G. arvestades, et aastakümneid kestnud vastastikune usaldamatus takistab kummalgi poolel võtta samme olukorra eskaleerumise peatamiseks ja tõsiseltvõetavate läbirääkimiste alustamiseks;

H. arvestades, et suur osa piirkonna elanikest ei ole ikka veel toiduga kindlalt varustatud ning olukorda on halvendanud konflikt, tarbekaupade hinnatõus ja süvenev näljahäda Aafrika Sarve piirkonnas;

I.   arvestades, et Sudaani ja Lõuna-Sudaani on tabanud tõsine põud ja inimesed on hakanud toitu otsides ringi liikuma ning ÜRO ametnike sõnul võib ligikaudu miljonit inimest ähvardada nälg, kui toiduabi lähikuudel nendeni ei jõua;

J.   arvestades parlamendi murega selle pärast, et Hartumi lähedal Omdrumani linnas mõisteti 22. aprillil 2012 kividega surnuks loopimise läbi surma pr Sharif Abdallah, kes ei ole isegi 18 aasta vanune;

1.  kutsub Sudaani ja Lõuna-Sudaani valitsusi üles lõpetama sõjalised kokkupõrked ja lahendama omavahelised vastuolud üldise rahulepingu kohaselt;

2.  peab tervitatavaks asjaolu, et Sudaan ja Lõuna-Sudaan on mõlemad nõustunud tegevuskavaga ja kinnitanud oma kohustust lõpetada viivitamata vaenutegevus, ning peab seda esimeseks oluliseks sammuks õiges suunas;

3.  nõuab, et Sudaan ja Lõuna-Sudaan näitaksid üles poliitilist ja praktilist tahet liikuda rahu tagamise suunas ning tegeleksid sel eesmärgil ühise poliitilise ja julgeolekumehhanismi raames asjakohaste läbirääkimiste teel mõlema poole julgeolekuprobleemidega, ning alustaksid – kooskõlas varem sõlmitud kokkulepetega, muu hulgas ka 30. juuli 2011. aasta kokkuleppega piirikontrolli toetusmissiooni kohta – kõikide relvajõudude tingimusteta tagasitõmbamist oma poolele piiri;

4.  nõuab, et Sudaani ja Lõuna-Sudaani valitsused alustaksid üldise rahulepingu kõigis siiani lahendamata küsimustes poliitilist dialoogi; kinnitab veelkord ELi võetud kohustust teha Sudaani ja Lõuna-Sudaaniga koostööd demokraatlikku valitsemistava toetamiseks ja kõigi Sudaani inimeste inimõiguste austamiseks;

5.  nõuab tungivalt, et Sudaan ja Lõuna-Sudaan jõuaksid kokkuleppele üleminekuaja lahendamata majandusliku korra suhtes, muu hulgas ka naftavarude kasutamise osas;

6.  nõuab, et mõlemad pooled võtaksid viivitamata kasutusele ühise piirikontrolli- ja seiremehhanismi ning saadaksid rahvusvahelised vaatlejad ja muu kohapealse personali nõuete täitmist jälgima ja tagama;

7.  kutsub Sudaani ja Lõuna-Sudaani üles rakendama 20. juuni 2011. aasta kokkuleppe (Abyei piirkonna ajutise julgeoleku- ja halduskorra kohta) seni veel täitmata aspekte, eelkõige kõikide Sudaani ja Lõuna-Sudaani vägede Abyei piirkonnast väljaviimise osas; tunneb heameelt Lõuna-Sudaani lubaduse üle viia oma väed viivitamatult Abyei piirkonnast välja ja kutsub Sudaani valitsust tegema sama;

8.  kutsub Sudaani valitsust üles tunnistama kehtetuks pr Sharif Abdallah’le mõistetud surmaotsus ja tagama tema füüsiline ja psühholoogiline puutumatus, samuti nõuab, et Sudaani valitsus reformiks oma õigussüsteemi ja viiks selle vastavusse rahvusvaheliste inimõiguste standarditega;

9.  kutsub komisjoni üles andma Sudaani ja Lõuna-Sudaani rahvale humanitaarabi, et hoida ära ähvardav näljahäda, mille käigus inimeste põgenemine põuaaladelt ja vihmaperioodil toimuv põgenike vool toob endaga kaasa veel rohkem nälga;

10. on veendunud, et ÜRO missioon Sudaanis tuleb ümber hinnata ja ümber orienteerida, et aidata Lõuna-Sudaani valitsusel tsiviilelanikkonda kaitsta;

11. tunneb sügavat muret teadete pärast maamiinide suurenenud kasutamise kohta piirkonnas; tuletab meelde oma kindlat vastuseisu maamiinide kasutamisele ja nõuab sellise tegevuse viivitamatut lõpetamist;

12. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, Euroopa Komisjonile, ELi kõrgele esindajale, ELi eriesindajale Lõuna-Sudaanis, Sudaani valitsusele, Lõuna-Sudaani valitsusele, ÜROle ja Aafrika Liidule.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika