Procedūra : 2012/2659(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0298/2012

Iesniegtie teksti :

B7-0298/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 13/06/2012 - 9.4

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0248

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 131kWORD 81k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0281/2012
6.6.2012
PE489.328v01-00
 
B7-0298/2012

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par Sudānu un Dienvidsudānu (2012/2659(RSP))


Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Sudānu un Dienvidsudānu (2012/2659(RSP))  
B7‑0298/2012

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Sudānu,

–   ņemot vērā ANO Drošības padomes 2012. gada 2. maija Rezolūciju Nr. 2046 (2012) par Sudānu un Dienvidsudānu,

–   ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Catherine Ashton paziņojumu, kurā pausta atzinība par ANO Drošības padomes 2012. gada 2. maija Rezolūciju Nr. 2046 (2012),

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā pēdējā laikā saspīlējums starp Sudānu un Dienvidsudānu ir palielinājies un abas valstis atrodas uz kara robežas;

B.  tā kā konflikta pāraugšanu plašā konfrontācijā ir veicinājuši atkārtoti Sudānas un Dienvidsudānas pārrobežu vardarbības gadījumi, tostarp karaspēka pārvietošanās, Higligas ieņemšana un okupācija, atbalsts sabiedrotajiem spēkiem, atbalsts abu pušu nemierniekiem un cīņas starp Sudānas bruņotajiem spēkiem un Sudānas Tautas atbrīvošanas armiju;

C. tā kā abas valstis nav spējušas panākt vienošanos par pārejas pasākumiem ekonomikas jomā, tostarp par naftas izmantošanu, un tāpēc Sudānas iestādes ir sākušas konfiscēt Dienvidsudānā iegūto naftu, savukārt Dienvidsudāna ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt naftas ieguvi, tāpēc pašreizējā krīze ir vēl vairāk saasinājusies;

D. tā kā vēl nav atrisināti jautājumi par abu valstu savstarpējās neuzticēšanās pārvarēšanu attiecībā uz valsts parāda sadali un par to, cik cietzemes ieskautajai Dienvidsudānai būtu jāmaksā par naftas tranzītu cauri Sudānas teritorijai;

E.  tā kā 2011. gada 29. jūnijā starp Sudānas valdību un Dienvidsudānas valdību tika noslēgts nolīgums par robežu drošību, izveidojot kopēju politikas un drošības mehānismu, un tā kā 2011. gada 30. jūlijā starp Sudānas valdību un Dienvidsudānas valdību tika noslēgts nolīgums par robežu uzraudzības atbalsta misiju;

F.  tā kā Dienvidsudāna ir paziņojusi par savu bruņoto spēku tūlītēju izvešanu no Abjejas apgabala atbilstoši 2011. gada 20. jūnija nolīgumam starp Sudānu un Dienvidsudānu;

G. tā kā gadu desmitiem ilgušās savstarpējās neuzticēšanās dēļ neviena no pusēm nav gatava novērst situācijas saasinājumu un piedalīties nopietnās sarunās;

H. tā kā lielai daļai reģiona iedzīvotāju joprojām trūkst pārtikas un tā kā šo situāciju ir saasinājis konflikts, kura dēļ Āfrikas ragā pieaug preču cenas un plašumā vēršas bads;

I.   tā kā Sudānu un Dienvidsudānu smagi ietekmē ārkārtīgs sausums un cilvēki dodas pārtikas meklējumos, un tā kā atbilstoši ANO amatpersonu sniegtajai informācijai aptuveni vienam miljonam cilvēku varētu draudēt bads, ja nākamo mēnešu laikā viņiem netiks sniegta pārtikas palīdzība;

J.   pauž bažas par to, ka 2012. gada 22. aprīlī Omdurmānas pilsētā, kas atrodas netālu no Hartumas, vēl 18 gadus nesasniegušajai Sharif Abdallah par laulības pārkāpšanu tika piespriests nāvessods — nomētāšana ar akmeņiem,

1.  aicina Sudānas un Dienvidsudānas valdības pārtraukt militāras sadursmes un atrisināt domstarpības atbilstoši Vispārējam miera nolīgumam (VMN);

2.  atzinīgi vērtē to, ka gan Sudāna, gan Dienvidsudāna ir piekritušas plānam un ir apstiprinājušas apņemšanos nekavējoties pārtraukt sadursmes, kas būtu pirmais svarīgais solis pareizajā virzienā;

3.  mudina Sudānu un Dienvidsudānu politiski un praktiski pierādīt vēlmi saglabāt mieru, pievēršoties abu pušu drošības problēmu risināšanai nozīmīgās sarunās atbilstoši kopējam politikas un drošības mehānismam, un vispirms — saskaņā ar iepriekš pieņemtajiem nolīgumiem, tostarp 2011. gada 30. jūlija nolīgumu par robežu uzraudzības atbalsta misiju, — bez jebkādiem nosacījumiem atsaukt abu valstu bruņotos spēkus un izvietot tos katru savā robežas pusē;

4.  mudina Sudānas un Dienvidsudānas valdības iesaistīties politiskā dialogā un atrisināt visus strīdīgos VMN jautājumus; atkārtoti pauž ES apņemšanos sadarboties ar Sudānu un Dienvidsudānu, lai sekmētu demokrātisku pārvaldību un visu Sudānas iedzīvotāju cilvēktiesību ievērošanu;

5.  stingri mudina Sudānu un Dienvidsudānu panākt vienošanos par tiem pārejas pasākumiem ekonomikas jomā, par kuriem abām valstīm nav vienprātības, tostarp par naftas izmantošanu;

6.  prasa nekavējoties sākt izmantot kopīgo robežas pārbaudes un pārraudzības mehānismu, pieaicinot starptautiskos novērotājus un citu personālu darbam uz vietas — pārraudzības veikšanai un palīdzības sniegšanai, lai nodrošinātu atbilstību;

7.  aicina Sudānu un Dienvidsudānu izpildīt vēl neizpildītos 2011. gada 20. jūnija nolīguma par pagaidu drošības un administratīvajiem pasākumiem Abjejas apgabalam noteikumus, jo īpaši attiecībā uz visu Sudānas un Dienvidsudānas bruņoto spēku izvešanu no Abjejas apgabala; atzinīgi vērtē Dienvidsudānas paziņojumu par to, ka tā nekavējoties atsauks savus bruņotos spēkus no Abjejas apgabala, un aicina Sudānas valdību darīt to pašu;

8.  aicina Sudānas valdību atcelt nāvessodu un garantēt Sharif Abdallah fizisko un psiholoģisko integritāti, kā arī aicina Sudānas valdību veikt tieslietu reformas atbilstoši starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem;

9.  aicina Komisiju sniegt Sudānai un Sudānas iedzīvotājiem humāno palīdzību, lai novērstu bada draudus, jo iedzīvotāji pamet sausuma skarto apgabalu un šis bēgļu pieplūdums lietus sezonas laikā rada vēl lielākus bada draudus;

10. uzskata, ka ANO misija Sudānā ir jāpārskata un ir jāveic tās pārorientācija tā, lai Dienvidsudānas valdībai tiktu sniegta palīdzība civiliedzīvotāju aizsardzībai;

11. pauž dziļas bažas par saņemtajiem ziņojumiem, ka reģionā aizvien vairāk tiek izmantotas kājnieku mīnas; atgādina par savu stingro pretestību mīnu izmantošanai un prasa nekavējoties pārtraukt šādas darbības;

12. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Eiropas Komisijai, Savienības augstajai pārstāvei, ES īpašajam pārstāvim Dienvidsudānā, Sudānas valdībai, Dienvidsudānas valdībai, ANO un Āfrikas Savienībai.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika