Projekt rezolucji - B7-0298/2012Projekt rezolucji
B7-0298/2012

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Sudanu i Sudanu Południowego

  6.6.2012 - (2012/2659(RSP))

  złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
  zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

  Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

  Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0281/2012

  Procedura : 2012/2659(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B7-0298/2012
  Teksty złożone :
  B7-0298/2012
  Debaty :
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  B7‑0298/2012

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Sudanu i Sudanu Południowego

  (2012/2659(RSP))

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Sudanu,

  –   uwzględniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2046 (2012) z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie Sudanu i Sudanu Południowego,

  –   uwzględniając oświadczenie wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/ wiceprzewodniczącej Komisji Catherine Ashton, w którym z zadowoleniem przyjęła ona rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2046 (2012) z dnia 2 maja 2012 r.,

  –   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

  A. mając na uwadze, że eskalacja napięcia między Sudanem a Sudanem Południowym doprowadziła ostatnio oba kraje na skraj wojny;

  B.  mając na uwadze, że powtarzające się zbrojne incydenty graniczne między Sudanem a Sudanem Południowym, w tym ruchy oddziałów zbrojnych, zajęcie i okupacja Heglig, wspieranie sił zastępczych, wspieranie rebeliantów na terenie przeciwnika oraz walki między Sudańskimi Siłami Zbrojnymi (SAF) i Ludową Armią Wyzwolenia Sudanu (SPLA) doprowadziły do przekształcenia konfliktu w otwartą konfrontację;

  C. mając na uwadze, że brak porozumienia w sprawie tymczasowych ustaleń gospodarczych między oboma krajami, w tym wykorzystania ropy naftowej, doprowadziły do konfiskaty przez Chartum ropy płynącej z południa oraz decyzji Sudanu Południowego o zaprzestaniu produkcji ropy naftowej, co wydatnie przyczyniło się do obecnego kryzysu;

  D. mając na uwadze, że brak zaufania między dwoma sąsiadującymi ze sobą krajami w sprawie podziału długu narodowego oraz kwestia ceny, jaką pozbawione dostępu do morza Południe powinno płacić za transport swojej ropy naftowej przez terytorium Sudanu, to jedne z wielu nierozstrzygniętych spraw;

  E.  mając na uwadze, że w dniu 29 czerwca 2011 r. między rządem Sudanu a rządem Sudanu Południowego zostało zawarte porozumienie w sprawie bezpieczeństwa granic i wspólnego mechanizmu w zakresie polityki i bezpieczeństwa, obejmujące zobowiązanie do utworzenia bezpiecznej zdemilitaryzowanej strefy granicznej, a w dniu 30 lipca 2011 r. – porozumienie w sprawie misji wspierania kontroli granic;

  F.  mając na uwadze, że Sudan Południowy zapowiedział natychmiastowe wycofanie się z okręgu Abyei zgodnie z porozumieniem między Sudanem a Sudanem Południowym z dnia 20 czerwca 2011 r.;

  G. mając na uwadze, że dziesięciolecia wzajemnego braku zaufania powstrzymują każdą ze stron od wykonania gestu umożliwiającego złagodzenie sytuacji i podjęcie poważnych negocjacji;

  H. mając na uwadze, że znacznej części mieszkańców regionu nie można zagwarantować bezpieczeństwa żywnościowego, a sytuację zaostrzył konflikt, wzrost cen podstawowych towarów i klęska głodu w Rogu Afryki;

  I.   mając na uwadze, że Sudan i Sudan Południowy nawiedziła klęska suszy i ludność zaczęła się przemieszczać w poszukiwaniu żywności, a zdaniem pracowników ONZ około jednego miliona ludzi może być zagrożonych śmiercią głodową, jeżeli w najbliższych miesiącach nie dotrze do nich pomoc żywnościowa;

  J.   zaniepokojony karą śmierci przez ukamienowanie za cudzołóstwo, na którą w dniu 22 kwietnia 2012 r. w miejscowości Omdruman niedaleko Chartumu skazano niespełna 18‑letnią Sharif Abdallah;

  1.  wzywa rząd Sudanu i Sudanu Południowego do zaprzestania starć zbrojnych oraz do rozwiązania sporu zgodnie z kompleksowym porozumieniem pokojowym;

  2.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zarówno Sudan, jak i Sudan Południowy zaakceptowały plan działań i potwierdziły zobowiązanie do natychmiastowego zakończenia działań wojennych, co stanowi ważny pierwszy krok we właściwym kierunku;

  3.  wzywa Sudan i Sudan Południowy do wykazania politycznej i praktycznej woli podążania drogą pokoju poprzez rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa obu stron w drodze konstruktywnych negocjacji w ramach wspólnego mechanizmu w zakresie polityki i bezpieczeństwa, począwszy od bezwarunkowego wycofania wszystkich oddziałów zbrojnych na swoją stronę granicy zgodnie z wcześniej przyjętymi porozumieniami, w tym również porozumieniem w sprawie misji wspierania kontroli granic z dnia 30 lipca 2011 r.;

  4.  wzywa rząd Sudanu i Sudanu Południowego do podjęcia dialogu politycznego na temat wszystkich nierozstrzygniętych kwestii całościowego porozumienia pokojowego; ponownie podkreśla zobowiązanie UE, zgodnie z którym UE wraz z Sudanem i Sudanem Południowym będzie wspierać demokratyczne rządy i przestrzeganie praw człowieka wszystkich Sudańczyków;

  5.  stanowczo wzywa Sudan i Sudan Południowy do zawarcia porozumienia w sprawie nierozwiązanej kwestii tymczasowych ustaleń gospodarczych między oboma krajami, w tym wykorzystania ropy naftowej;

  6.  apeluje o natychmiastowe uruchomienie wspólnego mechanizmu weryfikacji i monitorowania granic poprzez wysłanie międzynarodowych obserwatorów i innego personelu w teren w celu monitorowania i pomocy w zapewnieniu przestrzegania ustaleń;

  7.  wzywa Sudan i Sudan Południowy do realizacji niewykonanych elementów porozumienia z 20 czerwca 2011 r. w sprawie tymczasowych środków bezpieczeństwa i porozumień administracyjnych dotyczących okręgu Abyei, w szczególności wycofania wszystkich sił sudańskich i południowosudańskich z okręgu Abyei; z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź natychmiastowego wycofania przez Sudan Południowy sił zbrojnych z okręgu Abyei i wzywa rząd Sudanu do podjęcia takich samych działań;

  8.  wzywa rząd Sudanu do zniesienia kary śmierci i zagwarantowania Sharif Abdallah nienaruszalności fizycznej i psychicznej, a także do zreformowania swojego systemu prawnego poprzez dostosowanie go do międzynarodowych standardów w dziedzinie praw człowieka;

  9.  wzywa Komisję do udzielenia pomocy humanitarnej ludności Sudanu i Sudanu Południowego, aby oddalić groźbę głodu, gdyż ludność ucieka z obszarów dotkniętych suszą, a napływ uchodźców w porze deszczowej pogarsza sytuację w zakresie zaopatrzenia w żywność;

  10. uważa, że misję ONZ w Sudanie należy poddać ponownej ocenie i przekształcić ją z myślą o udzieleniu Sudanowi Południowemu pomocy w zakresie ochrony ludności cywilnej;

  11. jest głęboko zaniepokojony doniesieniami o coraz powszechniejszym stosowaniu w regionie min przeciwpiechotnych; ponownie wyraża zdecydowany sprzeciw wobec stosowania min i żąda natychmiastowego zaprzestania takich praktyk;

  12. zobowiązuje swojego współprzewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji Europejskiej, wysokiej przedstawiciel UE, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. Sudanu Południowego, rządowi Sudanu, rządowi Sudanu Południowego, Narodom Zjednoczonym i Unii Afrykańskiej.