Postup : 2012/2659(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0298/2012

Predkladané texty :

B7-0298/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/06/2012 - 9.4

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0248

NÁVRH UZNESENIA
PDF 126kWORD 82k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0281/2012
6.6.2012
PE489.328v01-00
 
B7-0298/2012

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o Sudáne a Južnom Sudáne (2012/2659(RSP))


Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o Sudáne a Južnom Sudáne (2012/2659(RSP))  
B7‑0298/2012

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sudáne,

–   so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2046 (2012) z 2. mája 2012 o Sudáne a Južnom Sudáne,

–   so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej, v ktorom privítala rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2046 (2012) z 2. mája 2012,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže rastúce napätie medzi Sudánom a Južným Sudánom priviedlo nedávno obidve krajiny na pokraj vojny;

B.  keďže opakujúce sa prípady cezhraničného násilia medzi Sudánom a Južným Sudánom vrátane presunov vojenských jednotiek, zmocnenia sa a okupovania Hegligu, podpory spojeneckých síl, podpory protivníkových rebelov a bojov medzi sudánskymi ozbrojenými silami a Sudánskou ľudovou oslobodeneckou armádou viedli k tomu, že tento spor prerástol do otvoreného konfliktu;

C. keďže absencia dohody o prechodných hospodárskych opatreniach medzi oboma krajinami vrátane otázky využívania ropy viedla k tomu, že Chartúm zhabal ropu z Južného Sudánu a Južný Sudán sa rozhodol ukončiť ťažbu ropy, čo rozhodujúcim spôsobom prispelo k súčasnej kríze;

D. keďže k ďalším nevyriešeným problémom patrí nedôvera medzi týmito dvomi susednými krajinami, pokiaľ ide o rozdelenie národného dlhu, ako aj otázka, koľko by vnútrozemský Južný Sudán mal platiť za prepravu svojej ropy cez územie Sudánu;

E.  keďže 29. júna 2011 bola medzi vládou Sudánu a vládou Južného Sudánu uzavretá Dohoda o bezpečnosti hraníc a spoločnom politickom a bezpečnostnom mechanizme, ktorá obsahuje záväzok vytvoriť bezpečnú demilitarizovanú pohraničnú zónu, a keďže 30. júla 2011 bola medzi týmito vládami uzavretá Dohoda o podpornej misii na monitorovanie hraníc;

F.  keďže Južný Sudán oznámil, že sa v súlade s dohodou medzi Sudánom a Južným Sudánom z 20. júna 2011 okamžite stiahne z oblasti Abjí;

G. keďže desaťročia vzájomnej nedôvery bránia obom stranám, aby urobili gesto smerom k uvoľneniu situácie a pristúpili k serióznym rokovaniam;

H. keďže veľká časť obyvateľstva tohto regiónu aj naďalej čelí potravinovej neistote, pričom sa táto situácia ešte zhoršila v dôsledku konfliktu, rastúcich cien komodít a šíriaceho sa hladomoru v Africkom rohu;

I.   keďže Sudán a Južný Sudán postihlo veľké sucho a ľudia sa začali presúvať v snahe nájsť obživu, pričom predstavitelia OSN uvádzajú, že približne miliónu ľudí hrozí smrť hladom, ak sa k nim v najbližších mesiacoch nedostane potravinová pomoc;

J.   vyjadruje znepokojenie v súvislosti s trestom smrti ukameňovaním za cudzoložstvo, ku ktorému bola 22. apríla 2012 v meste Omdruman neďaleko Chartúmu odsúdená Šaríf Abdulláh vo veku menej než 18 rokov;

1.  vyzýva vlády Sudánu a Južného Sudánu, aby ukončili vojenské strety a vyriešili svoje spory v súlade s komplexnou mierovou dohodou;

2.  víta skutočnosť, že Sudán i Južný Sudán tento plán podporili a potvrdili svoje odhodlanie okamžite ukončiť násilnosti, čo je prvým dôležitým krokom správnym smerom;

3.  naliehavo žiada Sudán a Južný Sudán, aby v súlade s uzavretými dohodami prijatými v minulosti vrátane Dohody o podpornej misii na monitorovanie hraníc z 30. júla 2011 preukázali skutočnú politickú vôľu vydať sa mierovou cestou a vyriešiť bezpečnostné problémy na oboch stranách prostredníctvom zmysluplných rokovaní v rámci spoločného politického a bezpečnostného mechanizmu, pričom by začali bezpodmienečným stiahnutím všetkých svojich ozbrojených síl na svoju stranu hranice;

4.  naliehavo žiada vlády Sudánu a Južného Sudánu, aby pristúpili k politickému dialógu o všetkých doposiaľ nevyriešených otázkach komplexnej mierovej dohody; pripomína záväzok EÚ, že sa spolu so Sudánom a Južným Sudánom zapojí do podpory demokratickej správy vecí verejných a dodržiavania ľudských práv všetkých sudánskych občanov;

5.  naliehavo vyzýva Sudán a Južný Sudán, aby dosiahli dohodu o dosiaľ nevyriešených prechodných hospodárskych opatreniach medzi oboma krajinami vrátane otázky využitia ropy;

6.  vyzýva k okamžitému aktivovaniu spoločného mechanizmu overovania a monitorovania hraníc rozmiestnením medzinárodných pozorovateľov a ďalších pracovníkov na mieste, aby dohliadali a pomáhali pri zabezpečovaní dodržiavania tohto mechanizmu;

7.  vyzýva Sudán a Južný Sudán na uplatňovanie tých aspektov dohody o dočasných bezpečnostných a administratívnych opatreniach pre oblasť Abjí z 20. júna 2011, ktoré ešte neboli uplatnené, najmä stiahnutie všetkých ozbrojených síl Sudánu a Južného Sudánu mimo oblasť Abjí; víta vyhlásenie Južného Sudánu o tom, že okamžite sťahuje svoje jednotky z oblasti Abjí, a vyzýva sudánsku vládu, aby podnikla to isté;

8.  vyzýva sudánsku vládu, aby zrušila trest smrti a zaručila fyzickú a duševnú integritu Šaríf Abdulláhovej; takisto vyzýva sudánsku vládu, aby reformovala svoj právny systém v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv;

9.  vyzýva Komisiu, aby poskytla obyvateľstvu Sudánu a Južného Sudánu humanitárnu pomoc, a zabránila tak hroziacemu hladomoru, pretože obyvateľstvo uteká z oblasti postihnutej suchom a tento príliv utečencov v období dažďov spôsobuje ešte väčší nedostatok potravín;

10. domnieva sa, že misiu OSN v Sudáne je potrebné prehodnotiť a preorientovať tak, aby pomáhala vláde Južného Sudánu pri ochrane civilného obyvateľstva;

11. vyjadruje hlboké znepokojenie nad správami o čoraz častejšom používaní nášľapných mín; pripomína, že dôrazne nesúhlasí s používaním nášľapných mín, a žiada okamžité ukončenie týchto praktík;

12. poveruje svojho spolupredsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Európskej komisii, vysokej predstaviteľke EÚ, osobitnému zástupcovi EÚ v Južnom Sudáne, vláde Sudánu, vláde Južného Sudánu, OSN a Africkej únii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia