Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0299/2012Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0299/2012

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Europos bendrovių teisės ateities

6.6.2012 - (2012/2669(RSP))

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B7‑0117/2012
pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį

Klaus-Heiner Lehne Teisės reikalų komiteto vardu

Procedūra : 2012/2669(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0299/2012

B7‑0299/2012

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos bendrovių teisės ateities

(2012/2669(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 20 d. Komisijos pradėtas viešas konsultacijas dėl Europos bendrovių teisės ateities[1],

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 16–17 d. Komisijos surengtą konferenciją tema „Europos bendrovių teisė. Kelias į priekį“[2],

–   atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 5 d. ES bendrovių teisės ateities svarstymų grupės ataskaitą[3],

–   atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 13 d. Komisijos komunikatą „Bendrosios rinkos aktas. Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti. „Bendros pastangos skatinti naująjį augimą“ (COM(2011)0206),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Komisijos komunikatą „Socialinio verslo iniciatyva. Socialinėms įmonėms plėtoti palankios aplinkos kūrimas socialinių inovacijų ekonomikoje“ (COM(2011) 0682),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. liepos 10 d. Komisijos komunikatą „Dėl supaprastintos bendrovių verslo aplinkos bendrovių teisės, apskaitos ir audito srityse“ (COM(2007)0394),

–   atsižvelgdamas į 2003 m. gegužės 21 d. Komisijos komunikatą „Europos Sąjungos bendrovių teisės modernizavimas ir sustiprintas įmonės valdymas: pažangos plėtojimo planas“ (COM(2003)0284),

–   atsižvelgdamas į savo 2004 m. balandžio 21 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui: dėl bendrovių teisės modernizavimo ir sustiprinto įmonės valdymo Europos Sąjungoje – pažangos planas[4],

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. liepos 4 d. rezoliuciją dėl naujausios informacijos apie bendrovių teisės kūrimo eigą ir perspektyvas[5],

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl Europos privačios bendrovės ir Keturioliktosios bendrovių teisės direktyvos dėl bendrovės būstinės perkėlimo[6],

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 10 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai dėl įmonės registruotosios buveinės perkėlimo į kitą šalį[7],

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 23 d. rezoliuciją dėl Stokholmo programos įgyvendinimo veiksmų plano aspektų, susijusių su civiline, komercine, šeimos ir tarptautine privatine teise[8],

–   atsižvelgdamas į savo 2012 m. vasario 2 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai dėl 14-osios bendrovių teisės direktyvos dėl bendrovių būstinių perkėlimo į kitą valstybę narę[9],

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 4 d. klausimą Komisijai dėl Europos bendrovių teisės ateities (2012/2669(RSP)) (O-000110/2012 – B7‑0117/2012),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi ES bendrovių teisės ir įmonių valdymo reguliavimo sistemą reikia pritaikyti siekiant atspindėti stiprėjančią Europos bendrovių tendenciją ES veikti tarpvalstybiniu lygmeniu ir tebevykstančią Europos rinkų integraciją;

B.  kadangi bendras tikslas yra sudaryti sąlygas Europos įmonėms veiksmingiau konkuruoti ir būti sėkmingesnėms itin konkurencingoje pasaulinėje aplinkoje kartu užtikrinant deramą kreditorių, akcininkų, narių ir darbuotojų interesų apsaugą;

C. kadangi patogi vartotojui reguliavimo sistema paskatintų įmones, ypač MVI, pasinaudoti bendros rinkos teikiamomis galimybėmis;

D. kadangi bet kokios būsimos iniciatyvos turėtų būti suderinamos su nacionalinėmis įmonių valdymo sistemomis ir nacionalinės teisės aktais dėl darbuotojų dalyvavimo kartu siekiant daugiau lankstumo ir įmonių formų, vidaus galių paskirstymo ir tvarių bendrovių strategijų pasirinkimo laisvės;

E.  kadangi Europos lygmeniu yra neišnaudoto potencialo, susijusio su bendrovių teisine forma, kurį reikėtų labiau panaudoti, vystyti ir skatinti;

F.  kadangi reikėtų sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam bendrovių judumui;

G. kadangi finansų krizė parodė, jog reikia aiškesnės įmonių valdymo sistemos, pagal kurią didesnis dėmesys būtų skiriamas suinteresuotųjų šalių dalyvavimui;

1.  palankiai vertina neseniai Komisijos surengtas konsultacijas dėl Europos bendrovių teisės ateities, kurios turėtų padėti suformuoti būsimas iniciatyvas, skirtas įmonių verslo aplikai supaprastinti, nereikalingai administracinei naštai sumažinti, ir sudaryti galimybes įmonėms efektyviai veikti bendroje rinkoje kartu užtikrinant deramą kreditorių, akcininkų, narių ir darbuotojų interesų apsaugą;

2.  mano, kad ES bendrovių formos, papildančios pagal nacionalinę teisę esamas formas, turi labai didelį potencialą ir reikėtų jas toliau vystyti ir skatinti; tam, kad būtų patenkinti konkretūs MVĮ poreikiai, ragina Komisiją dėti daugiau pastangų norint, kad būtų priimtas privačios bendrovės statutas (EPB)[10], kuriame galėtų būti visapusiškai atsižvelgta į visų suinteresuotųjų šalių interesus, siekiant rasti išeitį iš aklavietės Taryboje;

3.  palankia vertina tai, kad Komisija atlieka Europos savidraudos draugijos tyrimą, kaip buvo žadėta jos minėtoje Socialinio verslo iniciatyvoje[11], ir ragina nedelsiant pateikti naują pasiūlymą dėl statuto;

4.  mano, kad vykdant galimas antrosios Bendrovių teisės direktyvos[12] reformas reikėtų dėmesį skirti tolesniam supaprastinimui, o ne alternatyvaus kapitalo formavimo ir palaikymo režimo taikymui;

5.  palankiai vertina apskaitos direktyvų peržiūrą ir siūlo, kad Komisija toliau nagrinėtų Europos apskaitos standartų gerinimo galimybes, ypač susijusius su konkrečiais MVĮ poreikiais, atsižvelgiant į tradicines tvarumo, ilgalaikio planavimo, šeimos nuosavybės idėjas ir kitus tradicinius MVĮ aspektus;

6.  mano, kad reikia deramai apsvarstyti galimybę atnaujinti su Penktąją bendrovių teisės direktyva susijusį darbą, kuris siejasi ir su akcinių bendrovių struktūra, ir veikla;

7.  dar kartą pakartoja savo prašymą Komisijai, kad ji pateiktų teisėkūros pasiūlymą, kuriame būtų nustatytos priemonės, skirtos tarpvalstybiniam bendrovių judumui palengvinti Europos Sąjungoje (14-oji bendrovių teisės direktyva dėl bendrovių būstinių perkėlimo į kitą valstybę narę);

8.  primena, kad pagrindų susitarime dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių Komisija įsipareigojo teikti ataskaitas dėl konkrečių veiksmų, susijusių su bet kokiu pagal SESV 225 straipsnį pateiktu prašymu pateikti pasiūlymą per tris mėnesius nuo atitinkamos rezoliucijos priėmimo plenariniame posėdyje datos; apgailestauja, kad šio įsipareigojimo nebuvo laikomasi Parlamento rezoliucijos su rekomendacijomis dėl 14-osios bendrovių teisės direktyvos atžvilgiu; ragina Komisiją laikytis pagrindų susitarimo ir ateityje pateikti išsamesnes tolesnių veiksmų ataskaitas;

9.  siūlo Komisijai atnaujinti darbą, susijusį su Devintąją bendrovių teisės direktyva dėl bendrovių grupių, siekiant šiai įprastai verslo asociacijų formai parengti reguliavimo sistemą; mano, kad nėra poreikio visiškai suderinti ES teisės aktus dėl grupių, veikiau reikia nustatyti rinkinį bendrų taisyklių, inter alia, susijusių su patronuojamųjų bendrovių ir akcininkų apsauga, taip pat reikia, kad teisinė ir nuosavybės struktūra būtų skaidresnė;

10. primena, kad pagal Komisijos pažangaus reglamentavimo darbotvarkę teisės aktai turi būti aiškesni ir lengviau prieinami; laikosi nuomonės, kad Komisija turėtų kodifikuoti ES bendrovių teisę tam, kad būtų parengtas lengvai naudojamas taisyklių rinkinys ir užtikrintas ES teisės nuoseklumas; pripažįsta vienos bendros ES bendrovių teisės priemonės naudą, tačiau mano, kad pirmiausia reikia sugrupuoti bendrovių teisės direktyvas; siūlo jas grupuoti pagal kategorijas, įskaitant sudarymą ir veiklą (pvz., Pirmoji ir Antroji direktyvos bei atskaitomybės ir audito direktyvos), judumą (pvz., Trečioji[13], Šeštoji[14], Dešimtoji[15], Vienuoliktoji[16] ir Tryliktoji[17] direktyvos ir būsimoji Keturioliktoji direktyva) ir ES bendrovių teisines formas (pvz., Europos bendrovė (angl. SE), Europos kooperatinė bendrovė (angl. SCE) ir Europos ekonominių interesų grupė (angl. EEIG)); pabrėžia, kad dėl kodifikavimo projekto, be abejonės, neturi būti stabdoma būtina reformų veikla;

11. laikosi nuomonės, kad svarstant bendrovių teisę taip pat turi būti spendžiami kolizinių normų klausimai ir kad vykdant tolesnį darbą kolizinių normų, susijusių su bendrovių tarpvalstybinėmis operacijomis, srityje galima remtis moksliniu[18] pasiūlymu šiuo klausimu;

12. ragina Komisiją pateikti veiksmų planą, kuriame būtų nurodyti tolesni veiksmai po konsultacijų ir pateiktos trumpalaikės, vidutinės trukmės ir ilgalaikės ES bendrovių teisės reguliavimo sistemos tobulinimo iniciatyvos; mano, kad trumpalaikės iniciatyvos turėtų apimti 14-ąją bendrovių teisės direktyvą ir ES įmonių valdymo sistemos gerinimo priemones, vidutinės trukmės iniciatyvomis turėtų būti sprendžiamas, pvz., Devintosios bendrovių teisės direktyvos klausimas, o ilgalaikėmis iniciatyvomis – ES bendrovių teisės kodifikavimas;

13. pabrėžia, kad tikisi, jog trumpalaikės iniciatyvos bus oficialiai įtrauktos į 2013 m. teisėkūros darbo programą ir nustatyti vidutinės trukmės ir ilgalaikių iniciatyvų terminai;

14. primena savo ankstesnius raginimus Komisijai išnagrinėti galiojančių teisės aktų įgyvendinimo problemas tam, kad svarstant naujus teisėkūros pasiūlymus būtų galima atsižvelgti į išvadas;

15. primena, kad bet koks Komisijos pateiktas teisėkūros pasiūlymas turėtų būti grindžiamas poveikio vertinimu atsižvelgiant į visų suinteresuotųjų šalių interesus, įskaitant investuotojus, savininkus, kreditorius ir darbuotojus, visiškai laikantis subsidiarumo ir proporcingumo principų;

16. ragina Komisiją išsamiai informuoti Parlamentą apie jos konsultacijų dėl būsimos Europos bendrijų teisės rezultatus ir detaliai paaiškinti sprendimus, kuriuos ji ketina priimti remdamasi šių konsultacijų rezultatais;

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.