Menettely : 2012/2663(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0300/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0300/2012

Keskustelut :

PV 13/06/2012 - 14
CRE 13/06/2012 - 14

Äänestykset :

PV 14/06/2012 - 11.6
CRE 14/06/2012 - 11.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0258

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 145kWORD 86k
6.6.2012
PE489.330v01-00
 
B7-0300/2012

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


sisämarkkinoiden toimenpidepaketista ja kasvun edistämistoimista (2012/2663(RSP))


Malcolm Harbour kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma sisämarkkinoiden toimenpidepaketista ja kasvun edistämistoimista (2012/2663(RSP))  
B7‑0300/2012

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2011 annetun komission tiedonannon aiheesta "Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi – 'Yhdessä uuteen kasvuun'"(COM(2011)0206),

–   ottaa huomioon 27. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon aiheesta "Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta: 50 ehdotusta yhteistyön, yritystoiminnan ja vuorovaikutuksen parantamiseksi" (COM(2010)0608),

–   ottaa huomioon komission yksiköiden 24. helmikuuta 2012 päivätyn sisämarkkinoiden toteutumista koskevan valmisteluasiakirjan "Making the Single Market Deliver: Annual Governance check-up 2011" (SWD(2012)0025),

–   ottaa huomioon 16. elokuuta 2011 päivätyn komission yksiköiden, EU:n kansalaisten ja yritysten 20 suurinta sisämarkkinoiden toimintaa koskevaa huolenaihetta käsittelevän valmisteluasiakirjan "The Single Market through the lens of the people: A snapshot of citizens’ and businesses’ 20 main concerns" (SEC(2011)1003),

–   ottaa huomioon kilpailukykyneuvoston 10. joulukuuta 2010 antamat päätelmät,

–   ottaa huomioon 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman kuluttajille ja kansalaisille tarkoitettujen yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta(1),

–   ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman yrityksiä ja kasvua tukevista sisämarkkinoista(2),

–   ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoista eurooppalaisia varten(3),

–   ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman hallintotavasta ja kumppanuudesta sisämarkkinoilla(4),

–   ottaa huomioon 1. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman Krakovassa (Puolassa) 3.–4. lokakuuta 2011 pidetyn sisämarkkinafoorumin tuloksista sekä 23. lokakuuta 2011 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että unionin sisämarkkinat ovat tuottaneet huomattavia etuja Euroopan kansalaisille ja samalla tarjonneet uusia mahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille ja erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset);

B.  ottaa huomioon, että sisämarkkinat ovat Euroopan unionin talouskasvua ja työllisyyttä edistävä keskeinen tekijä; ottaa huomioon, että eurooppalaiset eivät monilla aloilla ole vielä kaikilta osin hyötyneet sisämarkkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista ja että tarvitaan uusia kannusteita erityisesti, jotta voidaan varmistaa tehokas työntekijöiden liikkuvuus kaikkialla Euroopassa sekä riittävä sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja helpottaa ostamista ja myymistä rajojen yli;

C. katsoo, että sisämarkkinoita ei pidä tarkastella erillään muista monialaisen politiikan aloista, erityisesti terveydenhuollosta, sosiaaliturvasta ja kuluttajansuojasta, työlainsäädännöstä, ympäristöstä, kestävästä kehityksestä ja ulkoasioista; ottaa huomioon, että Eurooppa 2020 -strategian konkreettiseen täytäntöönpanoon tarvitaan kokonaisvaltaisempaa linjausta, jolla tähdätään sisämarkkinoiden syventämiseen;

D. toteaa, että nykyinen äkillinen laskusuhdanne ja protektionististen talouspoliittisten asenteiden paluu jäsenvaltioihin ovat vaarantaneet eräät Euroopan yhdentymiskehityksen näkyvimmät saavutukset; toteaa, että sisämarkkinoita tarvitaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin Euroopan talouden elvytyskeinona, jonka avulla nykyinen pitkään jatkunut kriisi ratkaistaan konkreettisella tavalla ja jonka avulla varmistetaan Euroopan yhdentymishankkeen elinvoimaisuus pitkällä aikavälillä;

E.  ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten olisi sovittava sitovasta aikataulusta sekä tarvittavista konkreettisista toimenpiteistä, joiden avulla sisämarkkinoiden lainsäädäntö pannaan täytäntöön ja poistetaan kaikki jäljellä olevat tavaroiden, palvelujen ja työntekijöiden vapaan liikkuvuuden perusteettomat esteet;

F.  katsoo, että jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten olisi keskityttävä hyväksymään ja panemaan nopeasti täytäntöön keskeiset kasvua koskevat säädökset ja asetettava etusijalle nuorisotyöttömyyden torjuminen ja byrokratian vähentäminen;

I. Johdanto

1.  korostaa, että sisämarkkinoiden vahvistaminen ja niiden tukeminen asianmukaisen taloushallinnon avulla olisi asetettava EU:n kasvuohjelman keskiöön, ja kehottaa toteuttamaan sisämarkkinat mahdollisimman päättäväisesti ja nopeasti siten, että otetaan asianmukaisesti huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöä koskevat näkökohdat;

2.  tähdentää sisämarkkinoiden toimenpidepaketin strategista merkitystä sekä kestävään, älykkääseen ja osallistavaan kasvuun tähtäävän "12 viputekijän" määrittämisen merkitystä tärkeänä panoksena, jolla lujitetaan sisämarkkinoita kattavalla ja tasapainoisella tavalla; painottaa, että sisämarkkinoiden toimenpidepaketti on sidosryhmien ja toimielinten välisen kattavan kuulemisprosessin tulos;

3.  katsoo, että tavoitteeksi olisi välittömästi asetettava sisämarkkinoiden toimenpidepaketin kahdentoista keskeisen toimenpiteen hyväksyminen ja etenkin niiden, joiden avulla helpotetaan mahdollisuuksien mukaan digitaalisten sisämarkkinoiden loppuunsaattamista vuoden 2012 loppuun mennessä; kehottaa komissiota auttamaan jäsenvaltioita varmistamaan sellaisten keskeisten toimenpiteiden täytäntöönpanon, joilla tähdätään siihen, että saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä voitaisiin toteuttaa varhaisessa vaiheessa ja hyvissä ajoin ennen tätä määräaikaa;

4.  katsoo, että on pyrittävä pitämään yllä sisämarkkinoiden toimenpidepaketin avulla saavutettua edistystä, ja ehdottaa, että sisämarkkinoiden toimenpidepaketin olisi oltava muokattava ohjelma, jota olisi päivitettävä ja tarkistettava vuosittain; pitää tervetulleena komission suunnitelmaa syventää edelleen sisämarkkinoita arvioimalla sisämarkkinoiden toimenpidepaketin avulla saavutettua edistystä ennen vuoden 2012 loppua ja näin pyrkiä edistämään kasvua ja parantamaan sisämarkkinoiden hallintoa; toistaa, että sisämarkkinoiden toimenpidepaketilla olisi myös puututtava EU:n sosioekonomisiin ongelmiin ja edistettävä sellaisia markkinoita, jotka ovat kansalaisten palveluksessa;

5.  katsoo, että seuraavien ensisijaisia toimia koskevien vaiheiden olisi perustuttava sisämarkkinoiden toimenpidepaketin kasvua vauhdittavaan "kahteentoista viputekijään", jotta voitaisiin kohdentaa poliittista huomiota, varmistaa yhteisymmärrys tasapainotetusta etenemistapavasta sekä syventää ja uudenaikaistaa sisämarkkinoita kiinnittämällä erityistä huomiota sisämarkkinoiden kuluttajille ja yritykselle tuomien etujen edistämiseen; katsoo, että sisämarkkinoiden avulla myös varjellaan sosiaalista hyvinvointia ja varmistetaan oikeudenmukaiset työolot;

6.  pyytää komissiota tekemään asiasta yksityiskohtaisia ehdotuksia kevääseen 2013 mennessä;

II. Sisämarkkinahallinto

7.  toistaa, että EU:n toimielimiltä vaaditaan vahvaa johtajuutta ja jäsenvaltioilta poliittista vastuuta, jotta sisämarkkinoiden luotettavuus ja niihin kohdistuva luottamus saadaan palautetuksi;

8.  painottaa, että kansalaiset ja yritykset eivät voi hyödyntää täysimääräisesti kaikkia sisämarkkinoiden etuja, jos säännöt saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä epäasianmukaisesti ja myöhään ja jos niitä ei panna asianmukaisesti täytäntöön;

9.  toistaa, että sisämarkkinadirektiivien täytäntöönpanovaje on vuoden 2012 loppuun mennessä supistettava 0,5 prosenttiin niiden säännösten osalta, joita ei ole vielä lainkaan saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja 0,5 prosenttiin sellaisten säännösten osalta, joiden tapauksessa saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on toteutettu virheellisesti;

10. kehottaa komissiota keskittämään toimensa sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanoon etenkin palvelu- ja tavarakaupan alalla, sillä odotuksien mukaan näillä aloilla on parhaat mahdollisuudet vauhdittaa Euroopan talouskasvua; kehottaa siksi komissiota toimimaan sisämarkkinoita koskevissa rikkomisasioissa nopeasti ja määrätietoisesti;

11. pyytää komissiota pohtimaan innovatiivisten järjestelmien, esimerkiksi palveludirektiivissä esitetyn keskinäisen arviointimenettelyn, laajentamista uusille aloille, jotta voidaan varmistaa EU:n lainsäädännön tehokkaampi soveltaminen;

12. katsoo, että vastaavuustaulukoilla lisätään avoimuutta EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon varmistamisessa;

13. vaatii, että EU ja jäsenvaltiot sitoutuvat keventämään hallinnollisia rasituksia vielä 25 prosentilla vuoteen 2015 mennessä ja uudistamaan julkishallintoaan;

14. kehottaa komissiota laatimaan "oikeasuhteisuustestin", jonka avulla voidaan tunnistaa kohtuuttomia EU:n säännöksiä, ja näin kumoamaan tällaista lainsäädäntöä;

15. suhtautuu myönteisesti komission vuoden 2011 hallinnon tarkastusta koskevaan asiakirjaan, jossa esitettiin ensimmäistä kertaa yhdennetty näkemys sisämarkkinoiden hallintosyklissä käytetyistä eri välineistä, kuten sisämarkkinoiden tulostaulusta, SOLVITin vuosikertomuksesta ja "Sinun Eurooppasi" ‑internetsivustosta; korostaa jälleen keskitettyjen asiointipisteiden merkitystä; kiittää komissiota sen toimista "Sinun Eurooppasi" -portaalin hyväksi ja kehottaa saattamaan loppuun tämän innovatiivisen välineen kehittämisen, sillä se täydentää merkittävällä tavalla keskitettyjen asiointipisteiden verkostoa tarjoamalla yhden palvelupisteen, jonka kautta kansalaisten ja yritysten on mahdollista saada kaikki tiedot ja palvelut, joita he tarvitsevat hyödyntääkseen oikeuksiaan sisämarkkinoilla;

16. kehottaa komissiota hyväksymään viipymättä toimintasuunnitelman SOLVITin, Sinun Eurooppasi -verkkosivujen, Euroopan kuluttajakeskusten ja muiden opastuspalvelujen roolin lujittamiseksi edelleen, jotta ne olisivat nykyistä näkyvämpiä kansalaisille ja yrityksille;

17. korostaa, että on tärkeää, että sidosryhmät ovat enemmän ja varhaisemmassa vaiheessa mukana suunnittelemassa, hyväksymässä, toteuttamassa ja valvomassa toimenpiteitä, joilla edistetään kasvua ja kansalaisten oikeuksia sisämarkkinoilla; korostaa lisäksi, että sidosryhmien, kansallisten parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävällä vuoropuhelulla on tärkeä merkitys sisämarkkinoihin kohdistuvan luottamuksen palauttamisessa, minkä vuoksi sillä olisi oltava keskeinen asema uudistetuilla sisämarkkinoilla;

18. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota ottamaan kansalaiset tiiviimmin mukaan sisämarkkinoiden kehittämiseen erityisesti antamalla kansalaisille selkeämpää tietoa, jonka avulla nämä voivat valvoa sisämarkkinoita koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa, edistämällä kansalaisten kanssa käytävää vuoropuhelua ja yhteydenpitoa näihin, jotta kansalaisten odotuksia voidaan ymmärtää paremmin, ja varmistamalla, että kansalaisilla ja yrityksillä on mahdollisuus harjoittaa oikeuksiaan ja noudattaa velvollisuuksiaan;

19. kehottaa komissiota hyväksymään käyttäjäystävällisen, säännöllisesti päivitettävän ja helposti hyödynnettävissä olevan "kansalaisten perusoikeuskirjan", joksi sitä kutsutaan parlamentin edellä mainitussa 20. toukokuuta 2010 annetussa päätöslauselmassa ja joka käsittää kaikki tasot oikeudesta asua ja työskennellä kaikkialla EU:ssa; katsoo, että tämän perusoikeuskirjan olisi oltava helposti saatavilla, ja sen olisi tarkoitus toimia käsikirjana kaikille kansalaisille, jotka liikkuvat, työskentelevät, tekevät ostoksia tai käyvät kauppaa yli valtioiden rajojen, ja että siihen olisi sisällytettävä käytännön tietoa Euroopan kansalaisten päivittäin kohtaamista ongelmista ja niiden ratkaisemiskeinoista;

20. toistaa, että sisämarkkinoiden toimenpidepaketin täytäntöönpanoa olisi jatkuvasti valvottava mahdollisimman korkealla poliittisella tasolla; pitää tervetulleena Eurooppa-neuvoston osallistumista sisämarkkinoiden toimenpidepaketin täytäntöönpanon valvontaan; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan sisämarkkinalainsäädännön moitteettoman täytäntöönpanon ja sen saattamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä järjestelmällisemmän ja itsenäisemmän valvonnan avulla, jotta varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset kaikkialla unionissa; ehdottaa, että saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä voitaisiin parantaa tekemällä jäsenvaltioiden kanssa tiivistä yhteistyötä, jonka avulla voitaisiin saada selville ongelmat, joita jäsenvaltiot joutuvat ratkomaan saattaessaan säännöksiä osaksi kansallista lainsäädäntöä, sekä ristiriidat kansallisen lainsäädännön kanssa, jotta komissio voi auttaa niitä tässä;

21. kehottaa komissiota valvomaan sisämarkkinoiden toteuttamista eurooppalaisen ohjausjakson vuosittaisen tarkistuksen yhteydessä siten, että otetaan huomioon sisämarkkinoiden toimenpidepaketin vuosittainen hallintotarkastus sekä tulostauluraportointijärjestelmät; katsoo, että vuosittaisella valvonnalla olisi arvioitava, missä määrin kuluttajat ja yrittäjät hyötyvät sisämarkkinoista, ja sen yhteydessä olisi ilmoitettava sisämarkkinoiden toimintaa haittaavista esteistä;

22. pyytää komissiota tekemään ehdotuksen nimenomaisesta kasvualoitteesta, joka rakentuu eurooppalaisen ohjausjakson varaan, joka perustuu sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin ja asiaan kuuluviin voimassa oleviin päätöksiin ja jota tuetaan muun muassa rakennerastojen, hankeobligaatioiden sekä tutkimuksen puiteohjelman varoista; katsoo, että Eurooppa-neuvoston ja Euroopan parlamentin olisi kansallisia parlamentteja kuultuaan tuettava kasvualoitetta poliittisesti ja että tällä prosessilla olisi vaikutettava maakohtaisiin suosituksiin, joissa otetaan huomioon sisämarkkinoiden täytäntöönpanon edistymisvaihe;

III. Seuraavat kasvuun tähtäävät toimet

23. katsoo, että kansalaisten arkielämään ja kuluttajien tarpeisiin suoraan vaikuttavilla aloilla olisi oltava keskeinen asema sisämarkkinapolitiikassa ja -lainsäädännössä;

24. kehottaa EU:n jäsenvaltioita varmistamaan palveludirektiivin täysimääräisen ja täydellisen täytäntöönpanon perustamalla käyttäjäystävällisiä ja kattavia keskitettyjä asiointipisteitä ja seuraamaan keskinäistä arviointiprosessia ja suorituskykytarkastuksia; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi harkittava näiden sisällyttämistä tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevaan toimenpidepakettiin kuuluviin keskitettyihin asiointipisteisiin;

25. kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen ammattipätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun direktiivin 59 artiklassa säädetystä avoimuusmekanismista, jotta voidaan tunnistaa alat, joilla jäsenvaltiot estävät liiallisesti pääsyä säänneltyihin ammatteihin;

26. korostaa julkisten hankintojen ratkaisevan tärkeää roolia innovoinnin ja kilpailukyvyn edistämisessä ja kehottaa sen vuoksi pitämään yllä tällä alalla saavutettua menestystä; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja paikallisviranomaisia soveltamaan julkisia hankintoja koskevaa uutta lainsäädäntöä strategisella tavalla, jolla taataan, että rakennushankkeisiin sekä tavara- ja palveluhankintoihin investoiduilla julkisilla varoilla saadaan aikaan kestävää kasvua sekä luodaan työpaikkoja ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta;

27. korostaa, että käyttämättömät EU:n varat on viipymättä käytettävä toimenpiteisiin, joiden avulla puututaan tehokkaasti korkeaan nuorisotyöttömyyteen; kehottaa jäsenvaltioita ja EU:n toimielimiä sopimaan nopeasti nuorten liikkuvuutta koskevista sitovista tavoitteista ja toimenpiteistä ("Nuoret liikkeellä") ja panemaan nopeasti täytäntöön "Mahdollisuuksia nuorille" -aloitteen;

28. korostaa, että digitaalisella aikakaudella unionin on hyödynnettävä potentiaali ja mahdollisuudet, joita internet ja sähköinen kaupankäynti sekä pk-yritysten ja julkisten viranomaisten käyttöön leviävät tieto- ja viestintätekniikat tarjoavat sisämarkkinoiden jatkokehitykseen, ja saatettava ne kaikkien EU:n kansalaisten ulottuville; korostaa, että uusien tekniikoiden kehittämisessä on otettava huomioon tarve suojella kansalaisia, kuluttajia ja pk-yrityksiä;

29. kehottaa komissiota pitämään digitaalisten sisämarkkinoiden kehitystä ensisijaisena tavoitteena, jotta kuluttajat voivat hyötyä tavaroiden ja palvelujen nykyistä kilpailukykyisemmästä tarjonnasta; vaatii, että jäsenvaltioiden on toteutettava lisätoimia yhteistyössä komission kanssa, jotta voidaan päästä eroon ongelmista, jotka estävät kansalaisia käyttämästä verkkopalveluja;

30. kehottaa laatimaan kunnianhimoisen kuluttajia koskevan toimintaohjelman, joka käsittää lainsäädäntötoimia ja poliittisia toimia, joiden avulla tähdätään keskivertokuluttajien ja muita heikommassa asemassa olevien kuluttajien vaikutusvallan lisäämiseen;

31. korostaa vähittäiskaupan roolia kasvun ja työllisyyden vauhdittamisessa sekä sisämarkkinoiden kulmakivenä; pitää tervetulleena komission suunnitelmaa hyväksyä kattava Euroopan vähittäiskauppa-alan toimintasuunnitelma, jossa esitellään tehokkaamman ja oikeudenmukaisemman vähittäiskauppa-alan luomiseen tähtäävä strategia, joka perustuu myönteisille saavutuksille ja jossa vastataan jäljellä oleviin haasteisiin, sekä hyväksyä tiedonanto, jossa arvioidaan käytössä olevia kansallisia toimenpiteitä, joiden avulla voidaan puuttua sopimussuhteisiin; muistuttaa, että toimintasuunnitelma ja yritysten keskinäisiä (business-to-business) menettelyjä koskevan monenvälisen vuoropuhelun tulokset esitellään vähittäiskaupan markkinoita koskevassa paneelissa, joka järjestetään vuoden 2012 loppuun mennessä;

32. katsoo, että sisämarkkinoiden ulkoista ulottuvuutta olisi vahvistettava erityisesti lisäämällä yhteistyötä kansainvälisten standardien kehittämisen alalla ja että olisi tavoiteltava sisäisen ja ulkoisen talouspolitiikan ja erityisesti sisämarkkinoiden ja kaupan välisiä synergiaetuja;

33. pyytää komissiota ja kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita edistämään Euroopan yhtenäisen ilmatila II:n täytäntöönpanoa, jossa SESAR-järjestelmän käyttöönottamisella on merkittävä rooli, ja kehottaa komissiota esittämään vuoteen 2013 mennessä ehdotuksen Euroopan yhtenäisen ilmatilan toteuttamisesta vähentämällä toiminnallisten ilmatilalohkojen määrää;

34. korostaa, että on tärkeää kehittää infrastruktuureja sellaisten suurten verkkotoimijoiden ja julkisten palvelujen tarpeisiin, kuten energiapalvelut, Euroopan laajuisten rautatieverkkojen kaltaiset liikennepalvelut sekä laajakaistayhteydet ja muu sähköinen viestintä kaikkialla EU:ssa, sillä ne toimivat kilpailukyvyn, kasvun ja työllisyyden lisäämisen vipuvoimana; painottaa tarvetta luoda Eurooppaan energian yhtenäismarkkinat, joiden avulla voidaan vähentää EU:n energiariippuvuutta, lisätä energiatehokkuutta ja kohtuullistaa hintoja;

35. kehottaa komissiota antamaan 31. joulukuuta 2012 mennessä direktiiviehdotuksen, johon sisältyy infrastruktuurin hallinnon ja kuljetustoiminnan suhdetta koskevia säännöksiä, sekä ehdotuksen kotimaisten henkilöliikennemarkkinoiden avaamiseksi siten, että rautatieliikennepalveluiden laatu ei heikkene ja julkisen palvelun velvoitteiden noudattaminen turvataan;

36. korostaa, että pk-yritysten roolia on vaalittava sisämarkkinoilla varmistamalla, että niillä on mahdollisuus saada luottoa ja rahoitusta, ja panemalla kaikilta osin täytäntöön eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva Small Business Act -aloite;

37. kehottaa komissiota ehdottamaan toimenpiteitä, joiden avulla parannetaan teollisuuden ja pk-yritysten toimintaedellytyksiä erityisesti tehostamalla Euroopan investointipankin toimia, joilla tuetaan mahdollisuuksia saada rahoitusta, ja edistämään tutkimusta ja innovointia lisäämällä oleellisesti T&K- ja innovaatiotoiminnan keskeisimpiä EU:n ohjelmia ja hyödyntämällä paremmin EU:n käyttämättä jääneitä varoja kasvua lisääviin hankkeisiin;

38. muistuttaa pyynnöstään, joka liittyy yhtiöiden kotipaikan rajatylittäviä siirtoja koskevaan neljänteentoista yhtiöoikeusdirektiiviin, ja panee merkille, että tällaisella direktiivillä voitaisiin huomattavasti helpottaa yritysten liikkuvuutta Euroopassa; pyytää komissiota myös esittämään lainsäädäntöehdotuksia, joissa seurattaisiin hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevaa vihreää kirjaa, ja sisällyttämään ne vuoden 2013 työohjelmaan;

39. pitää valitettavana, että asetusehdotus eurooppalaisia keskinäisiä yhtiöitä koskevasta perussäännöstä peruutettiin, ja pyytää komissiota esittämään uuden ehdotuksen; pyytää komissiota saattamaan päätökseen yritysryhmiä koskevaan yhdeksänteen yhtiöoikeusdirektiiviin liittyvät toimensa, jotta voidaan tarjota sääntelykehys tälle tavalliselle yrittäjäjärjestön muodolle ja näin luoda yhteisiä sääntöjä, joilla pyritään muun muassa suojelemaan tytäryhtiöitä ja osakkaita ja varmistamaan, että lainsäädäntö- ja omistusrakenteiden avoimuus lisääntyy;

40. kehottaa komissiota esittämään ehdotuksia, joilla parannetaan käytössä olevia kestävän kasvun tukemiseen tähtääviä rahoitusvälineitä, kuten pitkän aikavälin investointeihin tarkoitettuja joukkovelkakirjalainoja, ja julkaisemaan tiedonannon kilpailupolitiikan vaikutuksesta innovointiin ja kasvuun ja tarkistamaan tarvittaessa voimassa olevia sääntöjä;

41. pyytää komissiota kiireesti esittämään ehdotuksia, joiden avulla voidaan parantaa sijoittajien ja yksityisasiakkaiden suojelua rahoituspalveluissa ja erityisesti siltä osin kuin ne koskevat vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja sijoitustuotteita, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyrityksiä) sekä vakuutusedustusta ja vakuutustakuujärjestelmiä;

42. korostaa vakaan rahoitusmarkkinainfrastruktuurin merkitystä sisämarkkinoiden tukemisessa ja kehottaa sen vuoksi komissiota esittämään varhaisessa vaiheessa ehdotuksia tällaista infrastruktuuria koskevista kriisinratkaisujärjestelmistä; painottaa lisäksi, että on tärkeää toteuttaa alv:n tulevaisuutta koskevan komission strategia-asiakirjan seuranta aikaisessa vaiheessa;

43. pyytää jälleen komissiota laatimaan taulukon, jossa esitetään esteet, joita oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttämään pyrkivät unionin työntekijät kohtaavat, jossa esitetään, millä tavoin näitä esteitä pyritään poistamaan jäsenvaltioissa ja jonka tarkoituksena on arvioida, puututaanko näihin esteisiin perusteellisella ja tehokkaalla tavalla myös tarkastelemalla sosiaalisen polkumyynnin ilmiötä; kehottaa komissiota esittämään toimintasuunnitelman, jonka avulla voidaan poistaa jäljellä olevat esteet, joita oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen ja työskentelyyn toisessa jäsenvaltiossa käyttämään pyrkivät unionin kansalaiset kohtaavat;

44. katsoo, että EU:n kansalaiset eivät ole vielä kaikilta osin hyödyntäneet sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia monilla aloilla, henkilöiden ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus mukaan lukien, ja katsoo, että tarvitaan merkittäviä kannustimia, joiden avulla varmistetaan erityisesti työntekijöiden tehokas liikkuvuus kaikkialla Euroopassa, etenkin siten, että taataan sosiaaliturva- ja eläkeoikeuksien siirrettävyys;

45. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään asetusta (EU) N:o 883/2004 ja SEUT-sopimuksen 153 artiklaa noudattaen selvityksiä, joilla varmistetaan liikkuvien kansalaisten sosiaaliturvan jatkuvuus EU:ssa ja heidän yhdenvertainen kohtelunsa jäsenvaltion omiin kansalaisiin nähden, ja kehottaa ottamaan harkintaan myös Euroopan tason valinnaisen, vapaaehtoisen ja siirrettävissä olevan sosiaaliturvajärjestelmän, joka täydentäisi yleistä järjestelmää, jotta sosiaalipolitiikan alan yhteistyötä voidaan tiivistää; katsoo, että sosiaaliturvajärjestelmien 28. järjestelmää koskevat aikaisemmat pohdinnat olisi päivitettävä ja sisällytettävä selvityksiin;

46. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0186.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0146.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0145.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0144.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö