Procedure : 2012/2628(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0301/2012

Indgivne tekster :

B7-0301/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/06/2012 - 9.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0249

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 119kWORD 1364k
11.6.2012
PE489.331v02-00
 
B7-0301/2012

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7‑0114/2012

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5


om handelsaftalen mellem EU og Colombia og Peru (2012/2628(RSP))


Mário David, Bernd Lange for Udvalget om International Handel
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om handelsaftalen mellem EU og Colombia og Peru (2012/2628(RSP))  
B7‑0301/2012

Europa-Parlamentet,

 der henviser til afslutningen på forhandlingerne om en handelsaftale mellem EU, Colombia og Peru den 1. marts 2010 og meddelelsen om afslutningen på handelsforhandlingerne den 19. maj 2010,

 der henviser til paraferingen af handelsaftalen mellem EU, Colombia og Peru den 23. marts 2011,

 der henviser til de tre parters officielle godkendelse af handelsaftalen den 13. april 2011,

 der henviser til Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru (COM(2011)0570),

 der henviser til sin beslutning af 5. maj 2010 om EU's strategi for forbindelserne med Latinamerika(1) og af 21. oktober 2010 om EU's handelsforbindelser med Latinamerika(2),

 der henviser til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamlings beslutninger, og navnlig beslutningen af 19. maj 2011 om udsigterne for handelsforbindelserne mellem EU og Latinamerika,

 der henviser til forespørgsel af 26. april 2012 til Kommissionen om handelsaftalen mellem Den Europæiske Union på den ene side og Colombia og Peru på den anden side (O-0000107/2012 – B7 0114/2012),

 der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru på baggrund af de nære historiske og kulturelle bånd sigter mod at åbne markeder for blandt andet varer, tjenesteydelser, offentlige indkøb og investeringer og at fremme den økonomiske integration mellem parterne og en samlet økonomisk udvikling med det formål at reducere fattigdom og skabe nye beskæftigelsesmuligheder, forbedre arbejdsforholdene og hæve levestandarden ved at liberalisere og udvide handelen og investeringerne mellem deres områder samt befordre et tilsagn om at gennemføre handelsaftalen i overensstemmelse med målet om bæredygtig udvikling, herunder fremme af den økonomiske udvikling, respekt for arbejdstagerrettighederne og beskyttelse af miljøet i overensstemmelse med de internationale forpligtelser, som parterne har indgået;

B.  der henviser til, at Den Europæiske Union er Colombias og Perus næststørste handelspartner, og at den planlagte handelsaftale foreskriver en total liberalisering af handelen med industriprodukter og fiskerivarer, hvilket vil kunne øge Colombias BNP med op til 1,3 % og Perus BNP med 0,7 % på lang sigt, men at aftalen ifølge en uafhængig bæredygtighedsvurdering også kan have betydelige negative følger på det miljømæssige og sociale plan;

C.  der henviser til, at Colombia og Peru ved handelsaftalens ikrafttræden vil træde ud af den særligt fordelagtige ordning under EU's generelle toldpræferenceordning (GSP+-ordningen), som i øjeblikket er ved at blive revideret;

D.  der henviser til, at både Colombia og Peru under den nuværende GSP+-ordning får toldpræferencer til gengæld for at sikre effektiv gennemførelse af 27 konventioner om grundlæggende menneskerettigheder og miljø, herunder ILO's fire grundlæggende arbejdsstandarder;

E.  der henviser til, at EU's optræden på den internationale scene ifølge traktaten om Den Europæiske Union bygger på de principper, der har ligget til grund for dens egen oprettelse, udvikling og udvidelse, og som den tilstræber at fremme i den øvrige verden: demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettighedernes og de grundlæggende frihedsrettigheders universalitet og udelelighed, respekt for den menneskelige værdighed, principperne om lighed og solidaritet samt respekt for grundsætningerne i De Forenede Nationers pagt og folkeretten; der henviser til, at Unionen bestræber sig på at udvikle forbindelser og skabe partnerskaber med tredjelande samt internationale, regionale eller globale organisationer, der er enige i de ovennævnte principper;

F.  der henviser til, at handelsaftalens første artikel indeholder omfattende og bindende bestemmelser, som garanterer beskyttelse af menneskerettighederne, idet det anføres, at respekt for demokratiske principper og grundlæggende menneskerettigheder, som fastsat i verdenserklæringen om menneskerettigheder, og for retsstatsprincippet, ligger til grund for parternes interne og internationale politikker, der henviser til, at respekt for disse principper udgør et væsentligt element i aftalen, og at manglende respekt for menneskerettighederne og de demokratiske principper ville udgøre et "væsentligt brud" på handelsaftalen, som i henhold til folkeretten ville give anledning til, at der indføres passende foranstaltninger, herunder muligheden for at bringe aftalen til ophør eller suspendere den helt eller delvist; der henviser til, at det er nødvendigt at sikre ordentlig overvågning af alle underskrivende parters respekt for menneskerettighederne og garantere, at menneskerettighedsklausulen kan håndhæves i praksis;

G.  der henviser til, at handelsaftalen indeholder garantier med henblik på at sikre, at den nye struktur i EU's handels- og investeringsmæssige forbindelser bliver til gavn for vidtrækkende social og miljømæssig beskyttelse og bæredygtig udvikling ved at fremme og bevare et højt niveau af arbejds- og miljømæssige standarder hos alle parter, idet den indeholder et kapitel om handel og bæredygtig udvikling;

H.  der henviser til, at både Colombia og Peru i de senere år har gjort en enorm indsats for at forbedre deres borgeres generelle levevilkår, herunder menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder;

I.  der henviser til, at der på trods af denne enorme indsats stadig er et stort stykke arbejde at gøre både i Colombia og Peru for at opnå fuldstændig opfyldelse af de høje standarder, der er sat og krævet af individuelle borgere, civilsamfundsorganisationer og regeringerne, navnlig hvad angår effektiv gennemførelse af den nye lovgivningsmæssige ramme, der har til formål at løse gamle problemer, som endnu ikke er helt løst, i relation til de årelange problemer med fattigdom, vold og korruption, intern væbnet konflikt (i mere end 50 år i Colombias tilfælde), ulovlige væbnede grupper, narkotikasmugling, straffrihed og fratagelse af jord;

J.  der henviser til, at Colombia på trods af denne store indsats stadig er det land i verden med den højeste rate for mord på fagforeningsfolk, og til, at over 90 % af disse forbrydelser fortsat er ustraffede på trods af de seneste væsentlige forbedringer inden for retshåndhævelse; der henviser til, at næsten 4 millioner mennesker er internt fordrevne; der henviser til, at FN 's særlige rapportør om oprindelige folks rettigheder anerkender staten Colombias anerkendelse af oprindelige folks rettigheder, men har opfordret Colombia til at indbyde FN's særlige rådgiver om forebyggelse af folkedrab at overvåge situationen for de oprindelige samfund, der er truet af kulturel eller fysisk udslettelse på grund af den langvarige interne væbnede konflikt i landet;

1.  beklager, at der ikke er nogen bindende tvistbilæggelsesmekanisme for kapitlet om handel og bæredygtig udvikling i handelsaftalen, selv om dette kapitel indeholder retligt bindende bestemmelser, og at anvendelse af de foranstaltninger og sanktioner, der er fastsat i handelsaftalens bindende generelle tvistbilæggelsesmekanisme er udelukket i tilfælde af overtrædelse af de standarder, der er fastsat i kapitlet om handel og bæredygtig udvikling, hvilket er en svækkelse af de nuværende bindende betingelser under EU's GSP+-ordning;

2.  ser med stor tilfredshed på det engagement, alle involverede parter udtrykker, med hensyn til at fremme menneskerettighederne, de demokratiske principper og retsstatsprincippet, hvilket bekræftes af medtagelsen af omfattende og bindende bestemmelser om disse grundlæggende principper i den første artikel i handelsaftalen;

3.  fremhæver betydningen af at fastholde en konstruktiv dialog med vores partnerlande om den effektive gennemførelse af højere menneskerettighedsstandarder; ser med stor tilfredshed på mekanismen til gensidig dialog om menneskerettigheder (menneskerettighedsdialogen mellem EU og Colombia), som blev etableret på frivillig basis i 2009 mellem Colombia og Den Europæiske Union og siden da er blevet afholdt to gange om året, og som er et tydeligt bevis på, at den colombianske regering er åben over for dialog om menneskerettigheder med EU såvel som med andre internationale partnere; beklager imidlertid, at Europa-Parlamentet ikke har hverken briefet eller debriefet på regelmæssig basis og fyldestgørende om sin dagsorden og om resultaterne;

4.  støtter kraftigt medtagelsen af et kapitel om handel og bæredygtig udvikling i handelsaftalen samt etableringen af indenlandske mekanismer og en dialog med civilsamfundet, som vil inddrage borgerne, hvad enten de optræder som enkeltindivider eller på en organiseret kollektiv måde;

5.  opfordrer civilsamfundsorganisationer, både i de andiske lande og i Den Europæiske Union, til at deltage i de overvågningsmekanismer, der er etableret i medfør af handelsaftalen, under overskriften Handel og bæredygtig udvikling; opfordrer de involverede regeringer til snarest muligt at etablere de lovgivningsmæssige rammer for de nationale mekanismer og dialogen med civilsamfundet, hvis de ikke allerede findes, herunder en omfattende informations- og reklamekampagne med henblik på at maksimere interesserede gruppers og enkeltpersoners deltagelse i civilsamfundsmekanismens overvågningsramme; foreslår, at disse procedurer etableres inden seks måneder efter aftalens ikrafttræden, i stedet for et år som fastsat i handelsaftalen(3);

6.  minder om betydningen af at etablere de repræsentative, nationale rådgivende mekanismer, som fastsat i handelsaftalens artikel 281, med deltagelse af fagforeninger, arbejdsgiverrepræsentanter eller andre relevante aktører, som f.eks. ngo'er, som skal spille en obligatorisk rolle i overvågningen af handelsaftalens gennemførelse, navnlig inden for områderne beskæftigelse og bæredygtig udvikling, med ret til at blive hørt regelmæssigt, fremsætte klager inden for en obligatorisk og institutionaliseret klagemekanisme og komme med anbefalinger og forslag, herunder forslag om en uafhængig drøftelse med deres modstykker i EU;

7.  foreslår de involverede parter – med henblik på helt at opnå de høje menneskerettighedsstandarder, der fastlægges af handelsaftalen, og som både de andinske regeringer og EU har forpligtet sig til – hurtigt at nedsætte en målrettet, national rådgivende gruppe om menneskerettigheder og demokratiske principper, som bør følge og overvåge gennemførelsen af denne og andre handelsaftaler og fungere som et effektivt internt rådgivende organ for de nationale kontorer, der deltager i handelsaftalens handelsudvalg, samt at anvende den lovgivningsmæssige ramme i handelsaftalen for civilsamfundets deltagelse i underudvalget om handel og bæredygtig udvikling som model for dets egen funktion; opfordrer handelsaftalens parter til at sikre disse nationale rådgivende grupper den samme grad af bindende inddragelse af civilsamfundet, som findes i frihandelsaftalen med Sydkorea, herunder en formaliseret og institutionaliseret klagemekanisme; opfordrer endvidere parterne til at sikre de nationale rådgivende grupper fuld uafhængighed, også hvad angår deres eget valg af medlemmer;

8.  giver sin tilslutning til alle de lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger, som de andinske lande har truffet for at bekæmpe fattigdom, alle former for vold, straffrihed, korruption og narkotikasmugling samt for at beskytte børns og kvinders rettigheder, navnlig i forhold til børnearbejde, for at følge vejen mod bæredygtig udvikling som den eneste mulige fremtid for vores planet, for at sikre oprindelige befolkningsgruppers rettigheder, fremme en bredere dialog og borgernes deltagelse i lovgivningsprocessen og for at genoprette lov og ret;

9.  fordømmer på det kraftigste mordene på fagforeningsfolk, menneskerettighedsforkæmpere, civile, oprindelige folk og alle ofre for den interne væbnede konflikt, politifolk og militærpersoner, der navnlig forekommer i Colombia; bemærker ikke desto mindre, at der har været et fald i antallet af rapporterede sager om mord på fagforeningsfolk i løbet af de seneste to år;

10.  støtter den colombianske regerings bestræbelser på at bekæmpe straffrihed og mord på fagforeningsfolk eller menneskerettighedsforkæmpere, som for eksempel giver sig udslag i en stigning i antallet af efterforskere i statsadvokaturen fra 100 i 2010 til 243 i 2011 specielt til efterforskning af forbrydelser mod fagforeningsfolk; noterer sig endvidere, at der ifølge ILO i perioden fra 2010 til juni 2011 blev foretaget 355 anholdelser, afsagt 88 domme, og at 483 borgere blev dømt for forbrydelser mod fagforeningsfolk; fremhæver i denne forbindelse betydningen af det særlige beskyttelsesprogram, som i øjeblikket yder statslig beskyttelse til over 8 500 personer, herunder fagforeningsfolk (13 %), kommunalbestyrelsesmedlemmer (30 %) og menneskerettighedsforkæmpere (15 %); noterer sig, at budgettet for dette program steg fra 10,5 mia. EUR i 2002 til mere end 120 mio. EUR i 2011; bemærker, at ingen af de borgere, der har været omfattet af dette særlige beskyttelsesprogram, er blevet myrdet;

11.  glæder sig over henvisningerne til betydningen af begreberne "handel for bæredygtig udvikling" og "fremme af loyal og retfærdig handel", som omhandles i hhv. artikel 271 og 324 i handelsaftalen; opfordrer parterne til at lette handelen med varer, der bidrager til bæredygtig udvikling, herunder varer der er underlagt ordninger, som f.eks. fair og etisk handel, samt dem der involverer virksomheders sociale ansvar og ansvarliggørelse, som f.eks. "fair trade", "Rainforest Alliance", "Utz Certified", "BSCI" eller andre lignende ordninger;

12.  opfordrer de berørte parter til at stille tilstrækkelig teknisk og økonomisk kapacitet til rådighed for at sikre fuld overholdelse af bæredygtighedsstandarderne i handelsaftalen samt til at sørge for fuldstændig evaluering, overvågning og vurdering af gennemførelsen af kapitlet om handel og bæredygtig udvikling, senest tre år efter at frihandelsaftalen er trådt i kraft;

13.  understreger navnlig betydningen af at fremme virksomhedernes sociale ansvar (VSA) og ser med tilfredshed på, at det er taget med i handelsaftalen; opfordrer alle parter til at fremme den bedste handelspraksis vedrørende VSA i overensstemmelse med FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, OECD's retningslinjer om virksomhedernes sociale ansvar eller med Kommissionens nylige meddelelse (COM(2011)681) af 25. oktober 2011 om "En ny EU-strategi 2011-2014 for virksomhedernes sociale ansvar"; er af den stærke overbevisning, at det kun er muligt at opnå en højere levestandart gennem aktive partnerskaber mellem iværksættere, arbejdstagere, ngo'er og staten, enten på centralt, regionalt eller fællesskabsniveau; gentager derfor på ny betydningen af at inddrage alle involverede parter, navnlig fra regeringerne, som er nødt til at spille en afgørende rolle i den effektive gennemførelse af VSA i deres lande; opfordrer EU og de andinske lande til at arbejde for en bindende gennemførelse på globalt plan af FN's vejledende principper om VSA;

14.  glæder sig over de solide miljølove, som de colombianske myndigheder har vedtaget, men understreger behovet for fuld og korrekt håndhævelse af disse love; fremhæver potentielle miljøproblemer, herunder øget skovrydning og forurening fra industri, landbrug og minedrift, der kan give anledning til negative indvirkninger på en sikker vandforsyning og beskyttelse af biodiversiteten;

15.  opfordrer de andiske lande til at sikre etableringen af en gennemsigtig og bindende køreplan for menneskelige, miljømæssige og sociale og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder, som hovedsageligt bør sigte mod at beskytte menneskerettigheder, styrke og forbedre fagforeningsfolk rettigheder og beskytte miljøet; foreslår, at de lægger handlingsplanen mellem Colombia og USA om arbejdstagerrettigheder til grund, herunder navnlig følgende:

· håndhævelse og gennemførelse af lovgivning og politiske tiltag, som garanterer foreningsfriheden og retten til at føre kollektive overenskomstforhandlinger – uden smuthuller – især for arbejdstagere i den uformelle sektor og navnlig ved at udrydde brugen af kooperativer, kollektive aftaler eller andre foranstaltninger, som har det formål eller den konsekvens, at arbejdstagerne nægtes deres fagforeningsrettigheder eller fordelene ved et direkte ansættelsesforhold

· gennemførelse af strenge arbejdstilsyn, der medfører straf i tilfælde af forskelsbehandling, uretmæssige afskedigelser, intimidering eller trusler mod arbejdstagere

· klare og verificerbare skridt til at styrke dialogen mellem arbejdsmarkedets parter på regionalt og lokalt plan samt i virksomhederne

· indførelse af foranstaltninger til at garantere effektiv håndhævelse af lovgivning til beskyttelse af miljøet og biodiversiteten, navnlig mod de negative virkninger af skovrydning og udvinding af råstoffer

· gennemførelse af de nødvendige skridt til at bringe straffrihed til ophør og ved civile domstole efterforske, retsforfølge og straffe de hovedansvarlige for forbrydelser begået i Colombia, både intellektuelt og materielt

· opfyldelse af klare, tidsbundne og resultatbaserede mål på hvert af ovennævnte områder

· at opfordre Europa-Kommissionen til straks at begynde at hjælpe Colombia og Peru i etableringen og gennemførelsen af ​​ovennævnte proces, og indtrængende opfordre den til at udarbejde en rapport på regelmæssig basis, der skal fremlægges og vurderes af Europa-Parlamentet;

· at understrege det faktum, at nogle af målene i denne køreplan helst skulle træde i kraft inden frihandelsaftalens ikrafttrædelse;

16.  opfordrer Kommissionen til at bistå ved disse foranstaltninger gennem samarbejdsprogrammer inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og lovgivning, navnlig ved at øge de andinske myndigheders kapacitetsopbygning for effektivt at stille forslag om, håndhæve og evaluere miljølovgivning; opfordrer i denne forbindelse indtrængende Kommissionen til at gøre fuldt brug af instrumentet til udviklingssamarbejde (DCI) og det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR);

17.  ser med stor tilfredshed på den nye lov om tilbagegivelse af jord til ofre (også kendt som lov 1448), som trådte i kraft i Colombia den 1. januar 2012 og sikrer økonomisk godtgørelse og tilbagegivelse af jord til næsten 4 millioner ofre for landets væbnede konflikter og vold i løbet af de seneste 50 år; fremhæver den colombianske regerings massive økonomiske indsats, der anslås til over 25 milliarder US-dollars over de næste ti år, hvilket svarer til omkring 160 mio. EUR per måned; understreger behovet for grundig overvågning og evaluering af gennemførelsen af denne lov i tæt samarbejde med civilsamfundet, navnlig vedrørende beskyttelsen af hjemvendende;

18.  glæder sig over opløsningen af den meget kontroversielle efterretningstjeneste (DAS) og idømmelsen af 25 års fængsel til den tidligere direktør som et vigtigt signal om den ændrede holdning og åbenheden i den colombianske regering og retsvæsenets uafhængighed;

19.  understreger, at ejendomsretten også er en af de grundlæggende menneskerettigheder, og at alle handelsaftalens parter skal beskytte den; advarer derfor alle handelsaftalens parter mod at tage ensidige skridt, der kan bringe beskyttelsen af investeringer i fare; understreger i denne sammenhæng behovet for effektivt at håndhæve en reel tvistbillæggelse;

20.  glæder sig over, at Colombia og Peru har ratificeret alle de otte grundlæggende ILO-konventioner samt tre ud af de fire konventioner om regeringsførelse, som oplyst af ILO's repræsentant ved Kommissionens offentlige høring om international handel og om handelsaftalen i Europa-Parlamentet i Bruxelles den 29. februar 2012; insisterer på vigtigheden af en hurtig ratifikation og effektiv gennemførelse af alle sådanne ILO-konventioner, navnlig C122 for Colombias vedkommende og C129 for Perus vedkommende; understreger over for alle parter vigtigheden af at ratificere ILO-konvention 135 om arbejdstagerrepræsentanter; bemærker i denne forbindelse, at 24 EU-medlemsstater endnu ikke har ratificeret ILO-konvention C169 om oprindelige folk og stammefolk;

21.  understreger betydningen af principperne om fair, retfærdige og gennemsigtige administrative og retlige procedurer for at gennemføre national arbejdsret, herunder strenge arbejdstilsyn samt internationale menneskerettighedsstandarder, i overensstemmelse med deres internationale forpligtelser; mener også, at der er behov for fair, retfærdige og gennemsigtige administrative og retlige procedurer med henblik på at sikre, at der ikke indføres uberettigede restriktioner vedrørende kommunikation eller ytringsfrihed, som er meget vigtige elementer i forhold til at give borgerne mulighed for at organisere sig;

22.  mener, at Europa-Parlamentets nye beføjelser vedrørende internationale aftaler, som er fastsat i Lissabontraktaten, medfører nye ansvarsområder; foreslår derfor at afholde offentlige høringer både i Europa-Parlamentet og i én af de andinske hovedstæder i det sidste kvartal af 2013; opfordrer til, at der efter høringerne udarbejdes en skriftlig rapport, som forelægges Udvalget om International Handel og Underudvalget om Menneskerettigheder, om resultaterne til dato af gennemførelsen af denne handelsaftale;

23.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og regeringerne i Colombia og Peru.

 

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0141.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0387.

(3)

Artikel 282, stk. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik