Διαδικασία : 2012/2628(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0301/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0301/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2012 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0249

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 138kWORD 1414k
11.6.2012
PE489.331v01-00
 
B7-0301/2012

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0114/2012

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού


σχετικά με τη συμφωνία εμπορίου της ΕΕ με την Κολομβία και το Περού (2012/2628(RSP))


Mário David, Bernd Lange εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμφωνία εμπορίου της ΕΕ με την Κολομβία και το Περού (2012/2628(RSP))  
B7‑0301/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της ΕΕ, της Κολομβίας και του Περού την 1η Μαρτίου 2010 και την ανακοίνωση της ολοκλήρωσης των εμπορικών διαπραγματεύσεων στις 19 Μαΐου 2010,

–   έχοντας υπόψη τη μονογράφηση της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της ΕΕ, της Κολομβίας και του Περού στις 23 Μαρτίου 2011,

–   έχοντας υπόψη την επίσημη προσυπογραφή της συμφωνίας εμπορίου από τα τρία μέρη στις 13 Απριλίου 2011,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου όσον αφορά την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κολομβίας και του Περού (COM(2011)0570),

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική(1) και της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική(2),

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ευρώπης - Λατινικής Αμερικής, και ιδίως εκείνο της 19ης Μαΐου 2011 σχετικά με τις προοπτικές των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής,

–   έχοντας υπόψη την ερώτηση της 26ης Απριλίου 2012 προς την Επιτροπή όσον αφορά τη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της ΕΕ, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (O-26/2012 – B7-000107/2012),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

A. λαμβάνοντας υπόψη, και με δεδομένη τη σπουδαιότητα των ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών, ότι η συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κολομβίας και του Περού στοχεύει, μεταξύ άλλων, στο άνοιγμα των αγορών αγαθών, υπηρεσιών, κρατικών προμηθειών και επενδύσεων, στην προώθηση της οικονομικής ενοποίησης μεταξύ των μερών και στη συνολική οικονομική ανάπτυξη, με στόχο τη μείωση της φτώχειας, τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου με τη μεταξύ των μερών ελευθέρωση και διεύρυνση του εμπορίου και των επενδύσεων, καθώς και στην προώθηση μιας δέσμευσης για την υλοποίηση της συμφωνίας εμπορίου με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, μεταξύ άλλων με την προώθηση της οικονομικής προόδου, τον σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα μέρη της συμφωνίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Κολομβίας και του Περού, καθώς και ότι η προωθούμενη συμφωνία εμπορίου προβλέπει την πλήρη ελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών σε βιομηχανικά και αλιευτικά προϊόντα, που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αύξηση του ΑΕγχΠ της Κολομβίας κατά 1,3% και του Περού κατά 0,7% μακροπρόθεσμα, αλλά θα μπορούσε να έχει και σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, σύμφωνα με μια ανεξάρτητη μελέτη των επιπτώσεών της στη βιωσιμότητα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας εμπορίου, η Κολομβία και το Περού θα εγκαταλείψουν το ειδικό καθεστώς κινήτρων του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ+), που βρίσκεται υπό αναθεώρηση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το ισχύον καθεστώς ΣΓΠ+, τόσο η Κολομβία όσο και το Περού επωφελούνται από εμπορικές προτιμήσεις ως αντάλλαγμα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής 27 συμβάσεων σχετικών με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων βασικών κανόνων εργασίας της ΔΟΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η δράση της ΕΕ στη διεθνή σκηνή διέπεται από τις αρχές που ενέπνευσαν τη δική της δημιουργία, ανάπτυξη και διεύρυνση, και τις οποίες επιδιώκει να προωθήσει σε όλο τον κόσμο: τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση θα επιδιώξει την ανάπτυξη σχέσεων και τη σύναψη συμπράξεων με τρίτες χώρες και διεθνείς, περιφερειακούς ή παγκόσμιους οργανισμούς που συμμερίζονται τις προαναφερθείσες αρχές·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρώτο άρθρο της συμφωνίας εμπορίου περιλαμβάνει εκτενείς και δεσμευτικές διατάξεις που εγγυώνται την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναφέροντας ότι «ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως θεσπίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και της αρχής του κράτους δικαίου, διαπνέει τις εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές των συμβαλλομένων μερών. Ο σεβασμός αυτών των αρχών αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της συμφωνίας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών θα συνιστά ουσιώδη παραβίαση της συμφωνίας εμπορίου που θα μπορεί, δυνάμει του δημοσίου διεθνούς δικαίου, να προκαλέσει τη λήψη κατάλληλων μέτρων, μεταξύ των οποίων η δυνατότητα μερικής ή πλήρους αναστολής ή καταγγελίας της συμφωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλιστεί η δέουσα παρακολούθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και πρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πρακτικής επιβολής της περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ρήτρας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία εμπορίου προσφέρει εγγυήσεις ότι η νέα αρχιτεκτονική των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων της ΕΕ αποβαίνει υπέρ της μακρόπνοης κοινωνικής, περιβαλλοντικής και βιώσιμης ανάπτυξης, προωθώντας και διαφυλάσσοντας υψηλό επίπεδο προτύπων στους τομείς της εργασίας και της προστασίας του περιβάλλοντος για όλες τις πλευρές, δεδομένου ότι περιέχει κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η Κολομβία όσο και το Περού έχουν καταβάλει τα τελευταία έτη τεράστιες προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών τους, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις τεράστιες αυτές προσπάθειες, για να επιτευχθούν πλήρως τα υψηλά πρότυπα που έχουν ορίσει και ζητούν οι πολίτες, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και η κυβέρνηση, απομένουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν τόσο στην Κολομβία όσο και στο Περού, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου που αποσκοπεί στην επίλυση παλαιών και εν μέρει ανεπίλυτων προβλημάτων, που σχετίζονται με τα από μακρού υπάρχοντα προβλήματα της φτώχειας, της βίας και της διαφθοράς, της εσωτερικής ένοπλης αντιπαράθεσης (που διαρκεί πάνω από 50 χρόνια στην περίπτωση της Κολομβίας), των παράνομων ένοπλων ομάδων, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, της ατιμωρησίας και της αρπαγής της γης·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις τεράστιες προσπάθειες, η Κολομβία παραμένει η χώρα με τις περισσότερες δολοφονίες συνδικαλιστών στον κόσμο και, παρά τις πρόσφατες ουσιαστικές βελτιώσεις στην επιβολή του νόμου, πάνω από το 90% των εγκλημάτων αυτών παραμένουν ατιμώρητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ιθαγενών πληθυσμών, παρότι εκφράζει ικανοποίηση για την εκ μέρους του κολομβιανού κράτους αναγνώριση των δικαιωμάτων των ιθαγενών πληθυσμών, έχει ζητήσει από την Κολομβία να καλέσει τον ειδικό σύμβουλο του ΟΗΕ για την πρόληψη της γενοκτονίας να παρακολουθήσει την κατάσταση των ιθαγενών κοινοτήτων που απειλούνται με πολιτισμική και φυσική εξόντωση εξαιτίας της πολύχρονης εσωτερικής ένοπλης αντιπαράθεσης στη χώρα·

1.  εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά το γεγονός ότι το κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη περιλαμβάνει νομικά δεσμευτικές διατάξεις, δεν υπάρχει στη συμφωνία εμπορίου δεσμευτικός μηχανισμός επίλυσης των διαφορών για το κεφάλαιο αυτό, και ότι από τη χρήση των μέτρων και κυρώσεων που προβλέπει ο δεσμευτικός γενικός μηχανισμός της συμφωνίας εμπορίου εξαιρείται η επίλυση διαφορών σε περίπτωση παραβιάσεων των κανόνων που θεσπίζονται στο κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αποδυναμώνοντας έτσι τους ισχύοντες σήμερα δεσμευτικούς όρους του ΣΓΠ+ της ΕΕ·

2.  εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση την αποφασιστικότητα που επέδειξαν όλα τα μέρη όσον αφορά την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου, όπως επιβεβαιώνει η συμπερίληψη, στο πρώτο άρθρο της συμφωνίας εμπορίου, εκτενών και δεσμευτικών διατάξεων σχετικά με τις θεμελιώδεις αυτές αρχές·

3.  τονίζει τη σημασία της διατήρησης εποικοδομητικού διαλόγου με τις χώρες εταίρους μας, όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή υψηλότερων προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επιδοκιμάζει τον αμοιβαίο μηχανισμό διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα (Διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα ΕΕ-Κολομβίας) που θεσπίστηκε εθελοντικά το 2009 μεταξύ της Κολομβίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεξάγεται έκτοτε δύο φορές το χρόνο, και ο οποίος αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση της Κολομβίας είναι ανοιχτή στο διάλογο με την ΕΕ, αλλά και με άλλους διεθνείς εταίρους, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ενημερώνεται τακτικά και διεξοδικά, ούτε για την ημερήσια διάταξη, ούτε για τα αποτελέσματα του διαλόγου αυτού·

4.  υποστηρίζει ένθερμα τη συμπερίληψη στη συμφωνία εμπορίου ενός κεφαλαίου για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και τη θέσπιση εθνικών μηχανισμών και διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών, με συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων πολιτών, είτε σε ατομική είτε σε συλλογική οργανωμένη βάση·

5.  καλεί τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τόσο στις χώρες των Άνδεων όσο και στην ΕΕ, να συμμετάσχουν στους μηχανισμούς παρακολούθησης που θεσπίζει η συμφωνία εμπορίου στα πλαίσια του κεφαλαίου για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί τις εμπλεκόμενες κυβερνήσεις να θεσπίσουν, το ταχύτερο δυνατό, το νομικό πλαίσιο για τους εθνικούς μηχανισμούς και το διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, εάν αυτό δεν υπάρχει ήδη, περιλαμβανομένης ουσιαστικής ενημερωτικής και διαφημιστικής εκστρατείας ούτως ώστε να μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων ομάδων ή προσώπων στο πλαίσιο παρακολούθησης του μηχανισμού της κοινωνίας των πολιτών· προτείνει τη θέσπιση αυτών των διαδικασιών εντός έξη μηνών μετά από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, αντί του ενός έτους που αναφέρεται στη συμφωνία εμπορίου(3)·

6.  υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η θέσπιση των αντιπροσωπευτικών εθνικών συμβουλευτικών μηχανισμών, όπως ορίζει το άρθρο 281 της συμφωνίας εμπορίου, με τη συμμετοχή συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκπροσώπων των εργοδοτών και άλλων ενδιαφερομένων, όπως ΜΚΟ, που θα διαδραματίσουν υποχρεωτικά ρόλο στην παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας εμπορίου, ιδίως στους τομείς της απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης, με δικαίωμα τακτικής διαβούλευσης και δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελίες στα πλαίσια υποχρεωτικού και θεσμοθετημένου μηχανισμού καταγγελιών, καθώς και συστάσεων και προτάσεων, περιλαμβανομένης και μιας πρότασης για την ανεξάρτητη ανταλλαγή απόψεων με τους ομολόγους τους της ΕΕ·

7.  για την πλήρη επίτευξη των υψηλών προτύπων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα οποία θέτει η συμφωνία εμπορίου και υπέρ των οποίων έχουν δεσμευθεί οι κυβερνήσεις των χωρών των Άνδεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνει στα εμπλεκόμενα μέρη να θεσπίσουν ταχέως ειδικευμένες εθνικές συμβουλευτικές ομάδες (ΕΣΟ) για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές, οι οποίες θα παρακολουθούν και συνοδεύουν την εφαρμογή των συμφωνιών εμπορίου γενικά, και θα δρουν ως αποτελεσματικός εσωτερικός φορέας διαβουλεύσεων των εθνικών γραφείων που συμμετέχουν στην επιτροπή εμπορίου της συμφωνίας εμπορίου, έχοντας ως πρότυπο λειτουργίας το νομικό πλαίσιο που προβλέπει η συμφωνία εμπορίου για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην υποεπιτροπή εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης· καλεί τα συμβαλλόμενα στη συμφωνία εμπορίου μέρη να εξασφαλίσουν για αυτές τις ΕΣΟ το ίδιο επίπεδο δεσμευτικής συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών με το προβλεπόμενο στη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τη Νότιο Κορέα, συμπεριλαμβανομένου ενός επίσημου και θεσμοθετημένου μηχανισμού καταγγελιών· καλεί επιπλέον τα μέρη να εξασφαλίσουν την απόλυτη ανεξαρτησία των ΕΣΟ, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την εκ μέρους τους επιλογή των μελών τους·

8.  προσυπογράφει όλα τα νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα που έχουν λάβει οι δύο χώρες των Άνδεων για την καταπολέμηση της φτώχειας, της βίας κάθε μορφής, της ατιμωρησίας, της διαφθοράς και του εμπορίου ναρκωτικών, για να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των παιδιών και των γυναικών – ιδίως όσον αφορά την παιδική εργασία –, για να ακολουθήσουν την οδό της βιώσιμης ανάπτυξης ως τη μοναδική βιώσιμη λύση για τον πλανήτη μας, για να προστατεύουν τα δικαιώματα των αυτοχθόνων, για να διευρύνουν τον διάλογο και τη συμμετοχή των πολιτών στη νομοθετική διαδικασία και για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης·

9.  καταδικάζει απερίφραστα τη δολοφονία συνδικαλιστών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτών, αυτοχθόνων, καθώς και όλων των θυμάτων της εσωτερικής ένοπλης αντιπαράθεσης, αστυνομικών και στρατιωτικών, που συμβαίνουν ιδίως στην Κολομβία· επισημαίνει πάντως ότι την τελευταία διετία έχει μειωθεί ο αριθμός των καταγγελλόμενων δολοφονιών συνδικαλιστών·

10. υποστηρίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης της Κολομβίας για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και των δολοφονιών συνδικαλιστών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες μεταφράζονται π.χ. στην αύξηση του αριθμού των ανακριτών του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, που πέρασε, ειδικά για τη διερεύνηση των εγκλημάτων κατά συνδικαλιστών, από τους 100 ανακριτές το 2010 σε 243 το 2011· επίσης, σύμφωνα με την ΔΟΕ, μεταξύ 2010 και Ιουνίου 2011 έγιναν 355 συλλήψεις, εκδόθηκαν 88 δικαστικές αποφάσεις, ενώ 483 άτομα καταδικάστηκαν για εγκλήματα κατά συνδικαλιστών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει τη σημασία του ειδικού προγράμματος προστασίας, που προσφέρει σήμερα κρατική προστασία σε περισσότερους από 8.500 ανθρώπους, περιλαμβανομένων συνδικαλιστών (13%), δημοτικών συμβούλων (30%) και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (15%)· σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος αυτού αυξήθηκε από τα 10,5 εκατ. ευρώ, το 2002, σε περισσότερα από 120 εκατ. ευρώ, το 2011· σημειώνει επίσης ότι κανείς από αυτούς που καλύπτονται από το πρόγραμμα αυτό δεν έχει δολοφονηθεί·

11. χαιρετίζει τις αναφορές στη σημασία των εννοιών του «εμπορίου για βιώσιμη ανάπτυξη» και της «προώθησης του δίκαιου και θεμιτού εμπορίου», που αναφέρονται αντίστοιχα στα άρθρα 271 και 324 της συμφωνίας εμπορίου· καλεί τα μέρη να διευκολύνουν το εμπόριο αγαθών που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που αποτελούν το αντικείμενο συστημάτων όπως το δίκαιο και ηθικό εμπόριο και τα αφορούντα την εταιρική κοινωνική ευθύνη και λογοδοσία, όπως το «δίκαιο εμπόριο», «rainforest alliance», «UTZ Certified», «BSCI» ή άλλα παρεμφερή συστήματα·

12. καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη να διαθέσουν επαρκείς τεχνικές και χρηματοοικονομικές δυνατότητες ώστε να εγγυηθούν την πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα βιωσιμότητας στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου και να προωθήσουν μια πλήρη επιθεώρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του κεφαλαίου για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, το αργότερο τρία χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας·

13. επισημαίνει ιδιαίτερα τη σημασία της προώθησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) και χαιρετίζει τη συμπερίληψή της στη συμφωνία εμπορίου· καλεί όλα τα μέρη να προωθήσουν τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές που σχετίζονται με την ΕΚΕ, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΟΣΑ για την ΕΚΕ ή την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2011)0681, της 25ης Οκτωβρίου 2010), για μια «ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ την περίοδο 2011-14 όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη»· πιστεύει ακράδαντα ότι μόνο με την ενεργό σύμπραξη επιχειρηματιών, εργαζομένων, ΜΚΟ και κράτους σε κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο μπορεί να επιτευχθούν υψηλότερα επίπεδα συνθηκών διαβίωσης των πολιτών· τονίζει, επομένως, εκ νέου τη σημασία της εμπλοκής όλων των ενδιαφερομένων μερών, ιδίως των κυβερνήσεων, που πρέπει να διαδραματίσουν καίριο ρόλο για την αποτελεσματική εφαρμογή της ΕΚΕ στις χώρες τους· καλεί την ΕΕ και τις χώρες των Άνδεων να καταβάλουν προσπάθειες για την παγκόσμια εφαρμογή των δεσμευτικών κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για την ΕΚΕ·

14. εκφράζει ικανοποίηση για τους αυστηρούς περιβαλλοντικούς νόμους που προστέθηκαν στη σχετική νομοθεσία από τις κολομβιανές αρχές, υπογραμμίζει όμως την ανάγκη πλήρους και ορθής εφαρμογής των νόμων αυτών· επισημαίνει τα ενδεχόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα, περιλαμβανομένων της εντονότερης αποδάσωσης και της βιομηχανικής, αγροτικής και μεταλλευτικής ρύπανσης, που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές συνέπειες για την ασφάλεια του εφοδιασμού σε καθαρό νερό και για την προστασία της βιοποικιλότητας·

15. καλεί τις χώρες των Άνδεων να εξασφαλίσουν τη θέσπιση ενός διαφανούς και δεσμευτικού χάρτη πορείας σχετικά με τα ανθρώπινα, περιβαλλοντικά και εργασιακά δικαιώματα, την ανάπτυξη και βελτίωση των δικαιωμάτων των συνδικαλιστών και την προστασία του περιβάλλοντος· τους προτείνει να λάβουν υπόψη το αντίστοιχο σχέδιο δράσης μεταξύ της Κολομβίας και των ΗΠΑ, σχετικά με τα εργατικά δικαιώματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:

· επιβολή και εφαρμογή νέας νομοθεσίας και μέτρων πολιτικής που εγγυώνται την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων, χωρίς νομικά κενά, ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους του ανεπίσημου τομέα, και ιδίως με την εξάλειψη της χρήσης συνεταιρισμών, συλλογικών συμφώνων ή άλλων μέτρων που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την στέρηση από τους εργαζόμενους των συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων ή των ωφελειών από τις άμεσες σχέσεις απασχόλησης·

· διεξαγωγή αυστηρών επιθεωρήσεων εργασίας με επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις διακρίσεων, αδικαιολόγητων απολύσεων, εκφοβισμού και απειλών κατά των εργαζομένων·

· σαφή και επαληθεύσιμα βήματα προς ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και από την πλευρά των επιχειρήσεων·

· εφαρμογή μέτρων για την εξασφάλιση της ουσιαστικής επιβολής της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, ιδίως από τις αρνητικές συνέπειες της αποδάσωσης και της εξόρυξης πρώτων υλών·

· λήψη των αναγκαίων μέτρων για να τεθεί τέρμα στην ατιμωρησία για τη διερεύνηση, δίωξη και καταδίκη από τα πολιτικά δικαστήρια των βασικών ηθικών και φυσικών αυτουργών των εγκλημάτων στην Κολομβία·

· επίτευξη στόχων που θα είναι σαφείς, χρονικά προσδιορισμένοι και βασισμένοι στο αποτέλεσμα, σχετικά με όλα τα ανωτέρω πεδία·

· έκκληση προς την Επιτροπή να ξεκινήσει αμέσως να βοηθά την Κολομβία και το Περού να διεξαγάγουν την ανωτέρω διαδικασία και προτροπή να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις, οι οποίες θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

· υπογράμμιση του γεγονότος ότι ορισμένοι από τους στόχους αυτού του χάρτη πορείας θα ήταν προτιμότερο να υλοποιηθούν πριν από την έναρξη ισχύος της ΣΕΕ·

16. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα μέτρα αυτά μέσω προγραμμάτων συνεργασίας στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και στην κανονιστική πρακτική, ιδίως με την αναβάθμιση της ικανότητας των αρχών των χωρών των Άνδεων να προτείνουν, να επιβάλλουν και να αξιολογούν τα περιβαλλοντικά νομοθετήματα· στο πλαίσιο αυτό, προτρέπει την Επιτροπή να κάνει πλήρη χρήση του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCI) και του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (EIDHR)·

17. επικροτεί τον νέο «Νόμο περί θυμάτων και επιστροφής γαιών» (γνωστού επίσης ως «Νόμου 1448») που τέθηκε σε ισχύ στην Κολομβία την 1η Ιανουαρίου 2012 και ο οποίος εγγυάται αποζημιώσεις και επιστροφή γαιών στα σχεδόν 4 εκατομμύρια θυμάτων της ένοπλης διένεξης και των βιαιοπραγιών στη χώρα κατά την τελευταία 50ετία· υπογραμμίζει την τεράστια οικονομική προσπάθεια που θα καταβάλλει κατά την επόμενη δεκαετία η κυβέρνηση της Κολομβίας, ύψους 25 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί σε περίπου 160 εκατ. ευρώ το μήνα για την περίοδο αυτή· υπογραμμίζει την ανάγκη διεξοδικής παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής του νομοθετήματος αυτού, σε στενή διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών, ιδίως όσον αφορά την προστασία των επιστρεφόντων·

18. χαιρετίζει τη διάλυση της εξαιρετικά αμφιλεγόμενης Υπηρεσίας Πληροφοριών (DAS) και την καταδίκη του πρώην διευθυντή της σε 25 έτη φυλάκιση, ως μια σημαντική ένδειξη αλλαγής στάσης και ανοίγματος της κολομβιανής κυβέρνησης, αλλά και ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας·

19. τονίζει ότι το δικαίωμα στην ιδιοκτησία είναι ένα από τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να διαφυλαχθεί από όλα μέρη της συμφωνίας εμπορίου· ειδοποιεί, κατά συνέπεια, όλα τα μέρη της συμφωνίας εμπορίου να μη λάβουν μονομερή μέτρα που θα έθεταν σε κίνδυνο την προστασία των επενδύσεων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη ουσιαστικής επιβολής μιας πραγματικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών·

20. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Κολομβία και το Περού έχουν επικυρώσει τις οκτώ θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ, καθώς και τρεις από τις τέσσερεις συμβάσεις διακυβέρνησης, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της ΔΟΕ κατά τη δημόσια ακρόαση της επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου για τη συμφωνία εμπορίου στις Βρυξέλλες, στις 29 Φεβρουαρίου 2012· επιμένει όσον αφορά τη σημασία της ταχείας κύρωσης και ουσιαστικής εφαρμογής όλων των θεμελιωδών συμβάσεων και των συμβάσεων διακυβέρνησης της ΔΟΕ, και ιδίως της σύμβασης C122, όσον αφορά την Κολομβία και της σύμβασης C129, όσον αφορά το Περού· επισημαίνει σε όλα τα μέρη πόσο σημαντική είναι η επικύρωση της σύμβασης 135 της ΔΟΕ για την εκπροσώπηση των εργαζομένων· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι 24 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη σύμβαση C169 της ΔΟΕ σχετικά με τους αυτόχθονες λαούς και φυλές·

21. τονίζει τη σημασία που έχουν οι αρχές των ισότιμων, δίκαιων και διαφανών διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών, ώστε να εφαρμοσθεί η εθνική εργασιακή νομοθεσία, περιλαμβανομένων των αυστηρών επιθεωρήσεων εργασίας, καθώς και τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών· πιστεύει ότι οι ισότιμες, δίκαιες και διαφανείς διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες είναι επίσης αναγκαίες για να εξασφαλιστεί ότι δεν επιβάλλονται καταχρηστικοί περιορισμοί στην επικοινωνία ή στην ελευθερία του λόγου, που είναι πολύ σημαντικά για να αποκτήσουν οι πολίτες τη δυνατότητα να οργανώνονται·

22. πιστεύει ότι οι νέες εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις διεθνείς συμφωνίες που ενσωματώνονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας συνεπάγονται νέες ευθύνες· προτείνει επομένως να οργανωθούν δημόσιες ακροάσεις, τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και σε μία από τις πρωτεύουσες των Άνδεων, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2013· σε συνέχεια των ακροάσεων, ζητεί να συνταχθεί έκθεση, που θα υποβληθεί στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με τα μέχρι τότε αποτελέσματα της εφαρμογής της συμφωνίας εμπορίου·

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις της Κολομβίας και του Περού.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0141.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0387.

(3)

Άρθρο 282(1).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου