Päätöslauselmaesitys - B7-0301/2012Päätöslauselmaesitys
B7-0301/2012

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa

11.6.2012 - (2012/2628(RSP))

suullisesti vastattavan kysymyksen B7‑0114/2012 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Mário David, Bernd Lange kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta


Menettely : 2012/2628(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0301/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0301/2012
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0301/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa

(2012/2628(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon, että Euroopan unionin, Kolumbian ja Perun väliset kauppasopimusneuvottelut päättyivät 1. maaliskuuta 2010 ja että kauppaneuvottelujen päättymisestä ilmoitettiin 19. toukokuuta 2010,

–   ottaa huomioon, että Euroopan unionin, Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus parafoitiin 23. maaliskuuta 2011,

–   ottaa huomioon, että 13. huhtikuuta 2011 kolme osapuolta antoivat virallisen tukensa kauppasopimukselle,

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta (COM(2011)0570),

–   ottaa huomioon 5. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman Latinalaista Amerikkaa koskevasta EU:n strategiasta[1] ja 21. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan kauppasuhteista[2],

–   ottaa huomioon EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselmat ja erityisesti 19. toukokuuta 2011 annetun päätöslauselman EU:n ja Latinalaisen Amerikan kauppasuhteiden tulevaisuudennäkymistä,

–   ottaa huomioon 26. huhtikuuta 2012 komissiolle esitetyn kysymyksen Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisestä kauppasopimuksesta (O-000107/2012 – B7-0114/2012),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisellä kauppasopimuksella pyritään historiallisten ja kulttuuristen yhteyksien merkitys huomioon ottaen avaamaan muun muassa tavaroiden, palveluiden ja valtion hankintojen ja investointien markkinoita ja edistämään osapuolten taloudellista yhdentymistä ja kattavaa talouskehitystä; toteaa, että tavoitteena on vähentää köyhyyttä, luoda uusia työllistämismahdollisuuksia, parantaa työoloja ja nostaa elintasoa vapauttamalla ja laajentamalla kauppaa ja alueiden välisiä investointeja sekä rohkaista sitoutumaan kauppasopimuksen täytäntöönpanoon kestävän kehityksen tavoitteen mukaisesti, mukaan luettuna talouskehityksen edistäminen, työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen ja ympäristön suojeleminen, osapuolten hyväksymien kansainvälisten sitoumusten mukaisesti;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni on Kolumbian ja Perun toiseksi suurin kauppakumppani ja että tulevalla kauppasopimuksella vapautetaan täysin teollisuustuotteiden ja kalastusalan kauppa, joka kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten riippumattoman arvioinnin mukaan voi pitkällä aikavälillä kasvattaa Kolumbian bruttokansantuotetta jopa 1,3 prosenttia ja Perun bruttokansantuotetta 0,7 prosenttia mutta jolla olisi myös merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ympäristön ja yhteiskunnan tasoilla;

C. ottaa huomioon, että kauppasopimuksen tullessa voimaan Kolumbia ja Peru poistuvat EU:n yleisen tullietuusjärjestelmän erityisestä kannustusmenettelystä (GSP+), jota ollaan parhaillaan tarkistamassa;

D. ottaa huomioon, että nykyisessä GSP+-järjestelmässä Kolumbia ja Peru saavat kauppaetuuksia sitä vastaan, että ne varmistavat 27 tärkeimmän ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevan yleissopimuksen, mukaan luettuna ILO:n neljä työelämän perusnormia, tehokkaan täytäntöönpanon;

E.  ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaan EU:n toimia kansainvälisellä areenalla ohjaavat periaatteet, jotka innoittivat EU:n perustamista, kehittämistä ja laajentumista ja joita pyritään edistämään myös EU:n ulkopuolella: demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuus ja jakamattomuus, ihmisarvon kunnioittaminen, tasa-arvo ja yhteisvastuu sekä Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteiden ja kansainvälisen oikeuden noudattaminen; ottaa huomioon, että unioni pyrkii kehittämään suhteita ja rakentamaan kumppanuuksia sellaisten kolmansien maiden ja kansainvälisten, alueellisten tai maailmanlaajuisten järjestöjen kanssa, jotka noudattavat edellä mainittuja periaatteita;

F.  toteaa, että kauppasopimuksen ensimmäisessä artiklassa on laaja-alaisia ja sitovia määräyksiä, joilla varmistetaan ihmisoikeuksien suojelu ja joissa todetaan, että "ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa määriteltyjen demokratian periaatteiden ja perusluonteisten ihmisoikeuksien sekä oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen on kaikkien osapuolten sisä- ja ulkopolitiikan lähtökohta ja olennainen osa tätä sopimusta"; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien ja demokratian periaatteiden laiminlyöminen merkitsisi kauppasopimuksen "olennaista rikkomista", joka kansainvälisen oikeuden mukaan antaisi aiheen soveltaa asianmukaisia toimenpiteitä, muun muassa mahdollisesti lopettaa tai keskeyttää osittain tai kokonaan sopimuksen soveltamisen; katsoo, että on seurattava asianmukaisesti, että kaikki osapuolet kunnioittavat ihmisoikeuksia, ja että ihmisoikeuslausekkeen soveltaminen on turvattava käytännössä;

G. ottaa huomioon, että kauppasopimus tarjoaa takuut sille, että EU:n kauppa- ja investointisuhteiden uusi arkkitehtuuri edistää kauaskantoista sosiaalista ja ympäristön suojelua ja kestävää kehitystä edistämällä ja suojelemalla korkeatasoisia työelämän ja ympäristönsuojelun normeja kaikkien osapuolten osalta, sillä se sisältää kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun;

H. ottaa huomioon, että Kolumbia ja Peru ovat ponnistelleet viime vuosina valtavasti parantaakseen kansalaistensa yleisiä elinoloja ja myös ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia;

I.   ottaa huomioon, että huolimatta näistä suurista ponnistuksista vielä on huomattavasti tehtävää sekä Kolumbiassa että Perussa, jotta voidaan täysin saavuttaa korkeat normit, joita yksittäiset kansalaiset, kansalaisyhteiskunnan järjestöt, oppositiopuolueet ja hallitus ovat asettaneet ja joita ne vaativat; toteaa, että erityisesti on pantava tehokkaasti täytäntöön uusi lainsäädäntö, jolla pyritään ratkaisemaan yhä osittain ratkaisematta olevat pitkään jatkuneet ongelmat, jotka liittyvät pitkällisiin köyhyyden, väkivallan ja korruption aiheuttamiin ongelmiin, maan sisäiseen aseelliseen selkkaukseen (yli 50 vuotta Kolumbiassa), laittomiin aseellisiin ryhmiin, huumeiden salakuljetukseen, rankaisemattomuuteen ja maan pakkolunastuksiin;

J.   ottaa huomioon, että näistä mittavista ponnisteluista huolimatta Kolumbia on edelleen maa, jossa murhataan eniten ammattiyhdistysaktivisteja, ja että lainvalvonnassa viime aikoina tapahtuneista perustavista parannuksista huolimatta yli 90 prosentissa näistä rikoksista syyllinen jää edelleen rankaisematta; ottaa huomioon, että Kolumbiassa lähes neljä miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään kotiseudultaan; ottaa huomioon, että vaikka alkuperäiskansojen ihmisoikeuksia käsittelevä YK:n erityisraportoija on todennut Kolumbian valtion tunnustaneen alkuperäisväestön oikeudet, hän on kehottanut Kolumbiaa kutsumaan Yhdistyneiden kansakuntien kansanmurhien estämiseen keskittyvän erityisneuvonantajan valvomaan niiden alkuperäisyhteisöjen tilannetta, jotka kokevat kulttuurinsa olevan vaarassa hävitä tai yhteisönsä olevan vaarassa kuolla sukupuuttoon maassa pitkään jatkuneen aseellisen konfliktin seurauksena;

1.  pitää valitettavana, että vaikka kauppasopimuksen kauppaa ja kestävää kehitystä koskeva luku sisältää oikeudellisesti sitovia määräyksiä, kauppasopimuksessa ei ole kyseistä lukua varten sitovaa riitojenratkaisumekanismia ja että kauppasopimuksen sitovassa yleisessä riitojenratkaisumekanismissa määrättyjä toimia ja seuraamuksia ei saa käyttää kauppaa ja kestävää kehitystä koskevassa luvussa määriteltyjen normien rikkomistapauksiin, mikä merkitsee heikennystä EU:n GSP+-järjestelmän mukaisista sitovista ehdoista;

2.  suhtautuu erittäin myönteisesti kaikkien osapuolten sitoutumiseen ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden edistämiseen, mikä on vahvistettu sisällyttämällä kauppasopimuksen ensimmäiseen artiklaan näitä perusperiaatteita koskevia laaja-alaisia ja sitovia määräyksiä;

3.  korostaa, että on tärkeää pitää yllä rakentavaa vuoropuhelua kumppanimaidemme kanssa korkeampien ihmisoikeusnormien tehokkaasta täytäntöönpanosta; pitää erittäin myönteisenä ihmisoikeuksia koskevaa vastavuoroista vuoropuhelumekanismia (EU:n ja Kolumbian ihmisoikeusvuoropuhelu), joka perustettiin Kolumbian ja Euroopan unionin välille vapaaehtoiseksi vuonna 2009, joka on sen jälkeen järjestetty kaksi kertaa vuodessa ja joka on selvä todiste siitä, että Kolumbian hallitus on halukas käymään vuoropuhelua ihmisoikeuksista EU:n kanssa ja myös muiden kansainvälisten kumppanien kanssa; pitää kuitenkin valitettavana, että vuoropuhelun tavoitteista ja tuloksista ei tiedoteta säännöllisesti ja perusteellisesti Euroopan parlamentille eikä sitä kuulla mainituista kysymyksistä;

4.  tukee voimakkaasti kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun sisällyttämistä kauppasopimukseen ja sellaisten maan sisäisten mekanismien luomista ja vuoropuhelun käynnistämistä kansalaisyhteiskunnan kanssa, joissa kansalaiset ovat mukana joko yksityishenkilöinä tai kollektiivisesti järjestäytyneinä;

5.  kehottaa kansalaisyhteiskunnan järjestöjä sekä Andien maissa että Euroopan unionissa osallistumaan kauppasopimuksen kauppaa ja kestävää kehitystä koskevassa luvussa perustettuihin seurantamekanismeihin; kehottaa asianomaisia hallituksia perustamaan mahdollisimman pian oikeudellisen kehyksen maan sisäisiä mekanismeja ja kansalaisyhteiskuntien kanssa käytävää vuoropuhelua varten, jos niitä ei vielä ole, ja käynnistämään huomattavan laajan tiedotus- ja mainoskampanjan, jotta voidaan maksimoida asianomaisten ryhmien tai henkilöiden osallistuminen kansalaisyhteiskuntamekanismin seurantajärjestelmään; katsoo, että nämä menettelyt olisi otettava käyttöön kuuden kuukauden kuluessa sopimuksen voimaantulosta kauppasopimuksessa määrätyn[3] vuoden määräajan sijasta;

6.  muistuttaa, että on tärkeää luoda kauppasopimuksen 281 artiklassa tarkoitettuja edustuksellisia kotimaisia neuvoa-antavia mekanismeja, joihin osallistuvat ammattijärjestöt, työnantajien edustajat ja muut asiaankuuluvat sidosryhmät kuten valtiosta riippumattomat järjestöt ja joilla on velvollisuus osallistua kauppasopimuksen täytäntöönpanon valvontaan erityisesti työelämän ja kestävän kehityksen osalta; katsoo, että näillä sidosryhmillä on oltava oikeus tulla säännöllisesti kuulluiksi, niiden on voitava esittää valituksia lakisääteisissä ja institutionaalisissa valitusmekanismeissa sekä esittää suosituksia ja ehdotuksia, mukaan luettuna ehdotus riippumattomasta keskustelusta vastaavien tahojen kanssa EU:ssa;

7.  ehdottaa, että osapuolet perustavat pikaisesti erityisen ihmisoikeuksia ja demokratian periaatteita käsittelevän kansallisen neuvoa-antavan ryhmän, joka seuraisi tämän kauppasopimuksen ja muiden kauppasopimusten täytäntöönpanoa ja toimisi tehokkaana sisäisen kuulemisen elimenä kotimaisille viranomaisille, jotka osallistuvat kauppasopimuksen kauppakomitean työhön, ja käyttäisi toimintamallina kauppasopimuksessa suunniteltua oikeudellista kehystä kansalaisyhteiskunnan osallistumiselle kaupan ja kestävän kehityksen alakomiteaan; katsoo, että tätä järjestelyä tarvitaan, jotta voidaan täysin saavuttaa kauppasopimuksessa vahvistetut ihmisoikeuksia koskevat korkeat normit, joihin sekä Andien maiden hallitukset että Euroopan unioni ovat sitoutuneet; kehottaa kauppasopimuksen osapuolia varmistamaan, että näissä kansallisissa neuvoa-antavissa ryhmissä kansalaisyhteiskunnalla on sama sitova osallisuus kuin Etelä-Korean kanssa tehdyssä vapaakauppasopimuksessa, mukaan luettuna määrämuotoinen ja institutionaalinen valitusmekanismi; kehottaa lisäksi osapuolia varmistamaan kansallisten neuvoa-antavien ryhmien täyden riippumattomuuden muun muassa siten, että ne voivat itse valita jäsenensä;

8.  kannattaa kaikkia lainsäädännöllisiä ja muita kuin lainsäädännöllisiä toimia, joita kyseiset kaksi Andien maata ovat toteuttaneet köyhyyden, kaikenlaisen väkivallan, rankaisemattomuuden, korruption ja huumekaupan torjumiseksi, lasten ja naisten oikeuksien turvaamiseksi ja erityisesti lapsityön torjumiseksi, kestävän kehityksen edistämiseksi ainoana mahdollisena tulevaisuutena planeetallemme, alkuperäiskansojen oikeuksien turvaamiseksi, laaja-alaisemman vuoropuhelun ja kansalaisten osallistumisen edistämiseksi lainsäädäntöprosessissa ja oikeuden palauttamiseksi;

9.  tuomitsee jyrkästi ammattiyhdistysaktiivien, ihmisoikeuksien puolustajien, siviilien, alkuperäiskansojen ja kaikkien maan sisäisen aseellisen selkkauksen uhrien, poliisien ja sotilaiden murhat, joita tapahtuu erityisesti Kolumbiassa; panee kuitenkin merkille, että viranomaisille ilmoitettujen ammattiyhdistysaktiivien murhien määrä on vähentynyt kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana;

10. tukee Kolumbian hallituksen pyrkimyksiä torjua rankaisemattomuutta ja ammattiyhdistysaktiivien ja ihmisoikeuksien puolustajien murhia, mikä ilmenee muun muassa siinä, että yleisen syyttäjän toimistoon erityisesti ammattiyhdistysaktiiveja vastaan tehtyjen rikosten selvittämiseksi kiinnitettyjen rikostutkijoiden määrä on noussut vuoden 2010 sadasta tutkijasta 243 tutkijaan vuonna 2011; toteaa myös, että ILO:n mukaan vuoden 2010 ja kesäkuun 2011 välisenä aikana tehtiin 355 pidätystä, annettiin 88 tuomiota ja tuomittiin 483 henkilöä rikoksista ammattiyhdistysaktiiveja vastaan; korostaa tässä yhteydessä erityisen suojeluohjelman merkitystä, koska se antaa tällä hetkellä valtion suojan yli 8 500 kansalaiselle, mukaan luettuina ammattiyhdistysaktivistit (13 prosenttia), kuntien luottamushenkilöt (30 prosenttia) ja ihmisoikeuksien puolustajat (15 prosenttia); toteaa, että tämän ohjelman määrärahat nousivat 10,5 miljoonasta eurosta vuonna 2002 yli 120 miljoonaan euroon vuonna 2011; toteaa, että yhtäkään suojeluohjelman piiriin kuuluvaa henkilöä ei ole murhattu;

11. pitää ilahduttavina kauppasopimuksen 271 ja 324 artiklassa esiintyviä mainintoja sellaisten käsitteiden kuin "kauppaa kestävästä kehityksestä" ja "reilun ja oikeudenmukaisen kaupan edistäminen" merkityksestä; kehottaa osapuolia edistämään tavarakauppaa, joka myötävaikuttaa kestävään kehitykseen, mukaan luettuina tavarat, joihin sovelletaan reilun ja eettisen kaupan järjestelmiä ja järjestelmiä, joihin liittyy yritysten sosiaalinen vastuu tai muu vastuullisuus, kuten "reilu kauppa", "rainforest alliance", "UTZ Certified" ja "BSCI", tai muita vastaavia järjestelmiä;

12. vaatii osapuolia tarjoamaan riittävät tekniset ja taloudelliset valmiudet, joiden avulla voidaan varmistaa, että noudatetaan täysimääräisesti kauppasopimuksen kestävyyttä koskevia normeja, ja kattavasti raportoimaan, seuraamaan ja arvioimaan, miten kauppaa ja kestävää kehitystä koskeva luku on pantu täytäntöön, viimeistään kolme vuotta vapaakauppasopimuksen voimaantulon jälkeen;

13. korostaa erityisesti yritysten sosiaalisen vastuun edistämisen merkitystä ja pitää ilahduttavana sen sisällyttämistä kauppasopimukseen; pyytää kaikkia osapuolia edistämään yritysten sosiaalista vastuuta koskevia parhaita liiketoiminnan käytäntöjä YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteiden sekä OECD:n yritysten sosiaalista vastuuta koskevien suuntaviivojen ja komission yritysten yhteiskuntavastuuta koskevasta uudistetusta EU:n strategista vuosiksi 2011–2014 25. lokakuuta 2011 antaman äskettäisen tiedonannon COM(2011)0681 mukaisesti; uskoo vakaasti, että kansalaisten elintasoa voidaan parantaa ainoastaan yrittäjien, työntekijöiden, kansalaisjärjestöjen ja valtion, joko keskushallinnon, aluehallinnon tai kuntien, aktiivisen kumppanuuden avulla; toistaa siksi, että on tärkeää, että kaikki osapuolet osallistuvat, erityisesti julkishallinto, jolla on oltava keskeinen rooli yritysten sosiaalisen vastuun tehokkaassa täytäntöönpanossa kyseisissä maissa; kehottaa EU:ta ja Andien maita toteuttamaan toimia yritysten sosiaalista vastuuta koskevien YK:n sitovien perusperiaatteiden soveltamiseksi kaikkialla maailmassa;

14. panee tyytyväisenä merkille tehokkaan ympäristölainsäädännön, jonka Kolumbian viranomaiset sisällyttivät säädöskokoelmaan, mutta painottaa tarvetta panna lainsäädäntö täysimääräisesti ja asianmukaisesti täytäntöön; korostaa, että mahdolliset ympäristöongelmat, kuten lisääntyvä metsien hävittäminen ja teollisuuden, maatalouden ja kaivannaisteollisuuden aiheuttamat saasteet, voivat vaikuttaa kielteisesti turvalliseen vedensaantiin ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun;

15. kehottaa Andien maita varmistamaan sellaisen ihmisoikeuksia, ympäristöoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia koskevan avoimen ja sitovan etenemissuunnitelman laatimisen, jolla olisi pyrittävä ensisijaisesti turvaamaan ihmisoikeudet, laajentamaan ja parantamaan ammattiyhdistysaktiivien oikeuksia ja suojelemaan ympäristöä; kehottaa ottamaan suunnitelmassa huomioon Kolumbian ja Yhdysvaltojen välisen työntekijöiden oikeuksia koskevan toimintasuunnitelman ja erityisesti seuraavat asiat:

· pannaan täytäntöön lainsäädäntöä tai toteutetaan poliittisia toimia, joilla turvataan aukottomasti yhdistymisvapaus ja kollektiiviset työehtoneuvottelut erityisesti harmaassa taloudessa varsinkin siten, että poistetaan osuuskunnat, kollektiiviset sopimukset ja muut toimet, joiden tarkoituksena tai vaikutuksena on, että työntekijöiltä kielletään ammattiyhdistysoikeudet tai suorasta työsuhteesta tulevat edut;

· toteutetaan tiukkoja työolojen tarkastuksia, jotka johtavat seuraamuksiin, jos havaitaan työntekijöihin kohdistuvaa syrjintää, perusteettomia irtisanomisia, pelottelua ja uhkailua;

· otetaan käyttöön selviä ja todennettavia toimia, joilla vahvistetaan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua alue- ja paikallistasolla ja yrityksissä;

· otetaan käyttöön toimenpiteitä, joilla taataan ympäristöä ja luonnon monimuotoisuutta suojelevan lainsäädännön tehokas täytäntöönpano, erityisesti koskien metsäkadon ja raaka-aineiden louhinnan kielteisiä vaikutuksia;

· ryhdytään tarvittaviin toimiin rankaisematta jättämisen lopettamiseksi, tutkitaan, nostetaan syyte ja rangaistaan siviilituomioistuimissa niitä, jotka ovat suurelta osin sekä taustavoimina että fyysisesti vastuussa Kolumbiassa suoritetuista rikoksista;

· saavutetaan selkeät, aikaan sidotut ja tuloksiin perustuvat tavoitteet kaikilla edellä mainituilla alueilla;

· kehotetaan Euroopan komissiota ryhtymään viipymättä avustamaan Kolumbiaa ja Perua edellä mainittujen prosessien käynnistämisessä ja toteuttamisessa ja kehotetaan komissiota laatimaan säännöllisesti kertomus, joka annetaan Euroopan parlamentille arvioitavaksi;

· korostetaan, että tietyt tässä etenemissuunnitelmassa esitetyt tavoitteet olisi mieluiten saavutettava ennen kuin vapaakauppasopimus tulee voimaan;

16. kehottaa komissiota tukemaan kyseisiä toimenpiteitä laatimalla yhteistyöohjelmia opetuksen, koulutuksen ja sääntely-yhteistyön aloilla sekä erityisesti parantamalla Andien maiden viranomaisten valmiuksia ehdottaa, toteuttaa ja arvioida tehokkaasti ympäristölainsäädäntöä; kehottaa komissiota hyödyntämään tässä asiassa täysimääräisesti kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä (DCI) ja demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevaa eurooppalaista rahoitusvälinettä (EIDHR);

17. suhtautuu erittäin myönteisesti uuteen "uhreja ja maan palauttamista koskevaan lakiin" (tunnetaan myös nimellä "Ley 1448"), joka tuli voimaan Kolumbiassa 1. tammikuuta 2012 ja jolla turvataan taloudellinen korvaus ja maan palauttaminen niille lähes neljälle miljoonalle henkilölle, jotka ovat kuluneiden 50 vuoden aikaan joutuneet kärsimään maan aseellisesta konfliktista ja väkivallasta; korostaa Kolumbian hallituksen valtavia taloudellisia ponnistuksia, jotka arvioidaan yli 25 miljardiksi Yhdysvaltain dollariksi seuraavien kymmenen vuoden aikana, mikä merkitsee noin 160 miljoonan euron käyttämistä kuukausittain; korostaa, että tämän lain täytäntöönpanoa olisi seurattava ja arvioitava perusteellisesti, etenkin palanneiden henkilöiden suojelun osalta, ja kansalaisyhteiskuntaa tiiviisti kuullen;

18. panee tyytyväisenä merkille erittäin kiistanalaisen tiedustelupalvelun (DAS) hajottamisen ja sen entisen johtajan tuomitsemisen 25 vuodeksi vankilaan ja pitää sitä tärkeänä merkkinä Kolumbian hallinnon asennemuutoksesta ja avoimuudesta sekä oikeuslaitoksen riippumattomuudesta;

19. korostaa, että omistusoikeus on myös yksi ihmisen perusoikeuksista ja että kaikkien kauppasopimuksen osapuolten tulee suojella kyseistä oikeutta; varoittaa siksi kaikkia kauppasopimuksen osapuolia ryhtymästä yksipuolisiin toimiin, jotka vaarantaisivat investointisuojan; korostaa tässä yhteydessä tarvetta panna tehokkaasti täytäntöön asianmukainen riitojenratkaisumenettely;

20. pitää myönteisenä, että Kolumbia ja Peru ovat ratifioineet kaikki ILO:n kahdeksan keskeistä yleissopimusta sekä kolme neljästä hallintoa koskevasta yleissopimuksesta, kuten ILO:n edustaja totesi Euroopan parlamentissa Brysselissä 29. helmikuuta 2012 kansainvälisen kaupan valiokunnan järjestämässä julkisessa kuulemisessa kauppasopimuksesta; korostaa, että on tärkeää, että kaikki ILO:n asiaan liittyvät yleissopimukset ratifioidaan pikaisesti ja pannaan tehokkaasti täytäntöön, erityisesti sopimus nro 122 Kolumbiassa ja sopimus nro 129 Perussa; pitää tärkeänä, että kaikki osapuolet ratifioivat ILO:n sopimuksen nro 135 työntekijöiden edustajista; toteaa tässä yhteydessä, että 24 EU:n jäsenvaltiota ei ole vielä ratifioinut ILO:n sopimusta nro C169 itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoista;

21. korostaa reilujen, oikeudenmukaisten ja avoimien hallinto- ja oikeusmenettelyjen tärkeyttä, jotta voidaan panna täytäntöön kansalliset työlait ja myös tiukat työolojen tarkastukset sekä kansainväliset ihmisoikeusnormit niihin liittyvien kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti; katsoo, että reilut, oikeudenmukaiset ja avoimet hallinto- ja oikeusmenettelyt ovat myös tarpeen, jotta voidaan varmistaa, että kohtuuttomia rajoituksia ei aseteta viestinnälle tai sananvapaudelle, jotka ovat erittäin tärkeitä edistettäessä kansalaisten järjestäytymistä;

22. katsoo, että Lissabonin sopimuksessa vahvistetut kansainvälisiä sopimuksia koskevat Euroopan parlamentin uudet valtaoikeudet tuovat uutta vastuuta; ehdottaa siksi, että vuoden 2013 viimeisen vuosineljänneksen aikana järjestetään julkinen kuuleminen sekä Euroopan parlamentissa että yhdessä Andien maiden pääkaupungeista; pyytää laatimaan kuulemisten jälkeen kauppasopimuksen siihenastisen soveltamisen tuloksia koskevan kirjallisen raportin, joka esitetään kansainvälisen kaupan valiokunnalle ja ihmisoikeuksien alivaliokunnalle;

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä Kolumbian ja Perun hallituksille.