Forslag til beslutning - B7-0303/2012Forslag til beslutning
B7-0303/2012

FORSLAG TIL BESLUTNING om den flerårige finansielle ramme og egne indtægter

11.6.2012 - (2012/2678(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Joseph Daul for PPE-Gruppen
Hannes Swoboda for S&D-Gruppen
Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen
Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen
Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen


Procedure : 2012/2678(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0303/2012

B7‑0303/2012

Europa-Parlamentets beslutning om den flerårige finansielle ramme og egne indtægter

(2012/2678(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[1],

–   der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og navnlig artikel 311 og 312,

–   der henviser til sin beslutning af 8. juni 2011 om investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme (FFR) for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa[2],

–   der henviser til Kommissionens forslag af 29. juni 2011 "Et budget for Europa 2020",

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Rådet i henhold til artikel 312, stk. 2, i TEUF er forpligtet til at vedtage en forordning, der fastlægger den flerårige finansielle ramme, og at Rådet træffer afgørelse med enstemmighed, når Europa-Parlamentet har givet sin godkendelse;

B.  der henviser til, at Unionen i henhold til artikel 311 i TEUF skal tilvejebringe de nødvendige midler med henblik på at nå sine mål og gennemføre sin politik, og at den skal finansieres fuldt ud af egne indtægter;

C. der henviser til, at det siddende danske formandskab tilstræber på Det Europæiske Råds møde i juni at forelægge en såkaldt forhandlingsramme, hvori der foreslås løsningsmuligheder for alle aspekter af forhandlingerne, herunder indtægtssiden, men hvor tallene på dette stadie er udeladt;

D. der henviser til, at Parlamentet i sin førnævnte beslutning af 8. juni 2011 fastsatte sine politiske prioriteter for den kommende FFR, både i politisk og budgetmæssig henseende, og tilvejebragte et solidt grundlag for forhandlingerne om denne;

E.  der henviser til, at de flerårige programmer, der vedrører den næste FFR, vil blive vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure;

F.  der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har opfordret til, at der skabes nye og reelt egne indtægter;

1.  understreger, at EU-budgettet er et investeringsbudget med en stærk løftestangseffekt i betragtning af, at 94 % af dets bevillinger er øremærket til at stimulere vækst, beskæftigelse og EU’s rolle som en global aktør; understreger, at EU-budgettet på trods af sin begrænsede størrelse – på blot 2 % af de offentlige udgifter i EU – samler ressourcer, optræder som katalysator og sikrer stordriftsfordele og virkninger på tværs af grænserne med henblik på at realisere fælles EU-politiske mål; er stærkt overbevist om, at EU-budgettet udgør et yderst effektivt redskab til at øge strategiske investeringer med europæisk merværdi og bringe den europæiske økonomi tilbage på rette vej, idet det skaber vækst og beskæftigelse samtidig med, at det fremmer økonomi og social samhørighed i hele EU; understreger derfor, at det er nødvendigt, at EU-budgettet spiller en strategisk rolle sideløbende med de budgetkonsoliderende foranstaltninger, der i øjeblikket pålægges de nationale budgetter;

2.  erindrer om, at det med et overvældende flertal vedtog betænkningen fra det særlige SURE-Udvalg i sin beslutning af 8. juni 2011, hvis indhold fortsat er fuldt ud gyldigt. og som skal betragtes som dets forhandlingsposition for den næste FFR for 2014-2020; gentager, at det ikke vil være muligt at realisere EU’s politiske mål uden tilstrækkelig finansiering fra et solidt europæisk budget; understreger, at EU 2020-strategien, som er godkendt af alle 27 medlemsstater, bør hjælpe Europa med at komme sig over krisen og komme styrket ud af den gennem jobskabelse og i kraft af intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst; bekræfter atter, at den er imod ethvert forslag, som ikke vil gøre det muligt for Unionen at opfylde sin rolle og de politiske forpligtelser, som den allerede har indgået, eller som er nødvendige med henblik på at leve op til nye ansvarsområder;

3.  insisterer på, at EU-budgettet bør vise en passende balance mellem indtægter fra reelle egne indtægter og udgifter, som fastsat i traktaten; påpeger, at det ikke er parat til at godkende den næste FFR-forordning uden en politisk aftale om en reform af ordningen for egne indtægter, som vil sætte en stopper for de eksisterende rabatter og andre korrektionsmekanismer, og som vil medføre større gennemsigtighed og være mere fair og bæredygtig; glæder sig over Kommissionens lovforslag af 29. juni 2011 om reformen af ordningen for egne indtægter, herunder forslaget om en afgift på finansielle transaktioner (FTT) og en ny EU-momsbaseret egen indtægt, som har til formål at mindske medlemsstaternes andel af BNI-bidraget til EU-budgettet til 40 % i 2020 og derved bidrage til medlemsstaternes indsats for at konsolidere budgetterne;

4.  opfordrer, i betragtning af det makroøkonomiske klima og udfordringerne i den omskiftelige verden og med henblik på at sikre en bedre og mere effektiv anvendelse af EU-midlerne, indtrængende til, at den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 giver mulighed for større fleksibilitet både inden for og på tværs af udgiftsområderne samt mellem de enkelte regnskabsår i FFR’en for at sikre, at budgetmidlerne kan tilpasses ændrede omstændigheder og prioriteter; fastholder enhedsprincippet i EU-budgettet og understreger, at alle EU-politikker og ‑programmer bør medtages i FFR’en med den rette finansiering og derved bidrage til gennemsigtighed, forudsigelighed og ansvarlighed;

5.  kræver på det kraftigste, at politiske holdninger fastlagt af Det Europæiske Råd drøftes af Parlamentet og Rådet (almindelige anliggender) før Rådet formelt forelægger sine forslag med henblik på at opnå Parlamentets godkendelse om FFR-forordningen, jf. traktatens artikel 312; understreger, at forhandlingerne om lovforslagene vedrørende de flerårige programmer vil blive gennemført under den almindelige lovgivningsprocedure og afsluttes, når der er opnået en aftale om finansieringsrammerne for programmerne; er fast besluttet på i givet fald at gøre fuldt brug af sine godkendelsesbeføjelser og almindelige lovgivningsmæssige beføjelser, jf. traktaten;

6.  understreger, at der bør være enighed om FFR’ens mål og politikker, inden der sættes tal på, og understreger, at Parlamentet og Rådet bør gennemføre fuldt udbyggede forhandlinger om alle FFR-relaterede aspekter, inden der sættes tal på, og de endelige justeringer af den samlede FFR-pakke foretages; er af den opfattelse, at princippet om, at "intet er vedtaget, før alt er vedtaget", udgør en passende arbejdsmetode;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet og Kommissionen, til medlemsstaternes parlamenter og regeringer samt til de andre berørte institutioner og organer.