Návrh uznesenia - B7-0303/2012Návrh uznesenia
B7-0303/2012

  NÁVRH UZNESENIA o viacročnom finančnom rámci a vlastných zdrojoch

  11.6.2012 - (2012/2678(RSP))

  predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
  v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Joseph Daul v mene poslaneckého klubu PPE
  Hannes Swoboda v mene skupiny S&D
  Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE
  Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE
  Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL


  Postup : 2012/2678(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B7-0303/2012

  B7‑0303/2012

  Uznesenie Európskeho parlamentu o viacročnom finančnom rámci a vlastných zdrojoch

  (2012/2678(RSP))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[1],

  –   so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 311 a 312,

  –   so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2011 o investovaní do budúcnosti: nový viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu[2],

  –   so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. júna 2011 s názvom Rozpočet stratégie Európa 2020,

  –   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A. keďže podľa článku 312 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) Rada prijme nariadenie, ktorým sa určí viacročný finančný rámec, jednomyseľne po udelení súhlasu Európskeho parlamentu;

  B.  keďže podľa článku 311 ZFEÚ si Únia musí zabezpečiť prostriedky potrebné na dosiahnutie svojich cieľov a uskutočňovanie svojich politík a jej rozpočet má byť plne financovaný z vlastných zdrojov;

  C. keďže dánske úradujúce predsedníctvo má za cieľ predložiť Európskej rade v júni tzv. rokovací balík navrhovaných možností pre všetky aspekty rokovaní vrátane strany príjmov, pričom však v tejto etape vynecháva všetky čísla;

  D. keďže v uvedenom uznesení z 8.júna 2011 si stanovil politické priority pre nasledujúci VFR, a to tak z legislatívneho, ako aj z rozpočtového hľadiska, čo predstavuje solídny základ pre rokovania o nasledujúcom VFR;

  E.  keďže Parlament a Rada prijmú viacročné programy súvisiace s nasledujúcim VFR v rámci riadneho legislatívneho postupu;

  F.  keďže opakovane požadoval vytvorenie nových a skutočných vlastných zdrojov;

  1.  zdôrazňuje, že rozpočet EÚ je investičným rozpočtom so silným pákovým efektom, pretože 94 % jeho prostriedkov sa vyčleňuje na podporu hospodárskeho rastu, zamestnanosti a úlohy EÚ ako globálneho aktéra; zdôrazňuje, že aj napriek svojej obmedzenej veľkosti – t. j. iba 2 % verejných výdavkov v rámci EÚ – rozpočet EÚ združuje zdroje, pôsobí ako katalyzátor a zabezpečuje realizáciu úspor z rozsahu a vytváranie cezhraničných účinkov v záujme dosahovania spoločne dohodnutých politických cieľov EÚ; je pevne presvedčený, že rozpočet EÚ predstavuje veľmi silný nástroj na zvyšovanie strategických investícií s európskou pridanou hodnotou a pomáha znova dostať európske hospodárstvo na správnu cestu, pričom prispieva k dosahovaniu rastu a tvorbe pracovných miest a zameriava sa na posilňovanie hospodárskej a sociálnej súdržnosti v rámci celej EÚ; zdôrazňuje preto, že rozpočet EÚ musí zohrávať strategickú úlohu súbežne s opatreniami na konsolidáciu rozpočtu, ktorých vykonávanie sa v súčasnosti vyžaduje v rámci vnútroštátnych rozpočtov;

  2.  pripomína, že vo svojom uznesení z 8. júna 2011 prijal drvivou väčšinou správu Osobitného výboru pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013 (SURE), ktorej obsah ostáva plne platný a ktorú treba považovať za jeho pozíciu v rokovaniach o budúcom VFR na obdobie 2014 – 2020; opätovne uvádza, že politické ciele EÚ nebude možné dosiahnuť bez poskytnutia primeraných finančných prostriedkov z dostatočne veľkého rozpočtu EÚ; zdôrazňuje, že stratégia Európa 2020, ktorú schválilo 27 členských štátov, by mala pomôcť Európe prekonať krízu a stať sa silnejšou prostredníctvom tvorby pracovných miest a inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu; opätovne potvrdzuje svoj nesúhlas s akýmkoľvek návrhom, ktorý by Únii znemožnil vykonávať jej úlohu, plniť politické záväzky, ktoré už prijala, alebo reagovať na nové úlohy;

  3.  trvá na tom, že v rámci rozpočtu EÚ by sa mala dosiahnuť primeraná rovnováha medzi príjmami zo skutočných vlastných zdrojov a výdavkami, ako sa vyžaduje v zmluve; konštatuje, že nie je pripravený schváliť nariadenie o budúcom VFR bez toho, aby sa dosiahla politická dohoda v súvislosti s reformou systému vlastných zdrojov, ktorá by viedla k ukončeniu jestvujúcich zliav a iných nápravných mechanizmov, ako aj k väčšej transparentnosti, spravodlivosti a udržateľnosti; víta legislatívne návrhy Komisie z 29. júna 2011 týkajúce sa reformy systému vlastných zdrojov vrátane návrhov na ustanovenie dane z finančných transakcií a novej DPH EÚ za vlastné zdroje, ktorých cieľom je znížiť do roku 2020 podiel príspevkov členských štátov založených na HND do rozpočtu EÚ na 40 %, čo by prispelo k úsiliu členských štátov o konsolidáciu;

  4.  vzhľadom na makroekonomický kontext a výzvy meniaceho sa sveta a v záujme lepšieho a efektívnejšieho využívania prostriedkov EÚ naliehavo žiada, aby VFR na obdobie 2014 – 2020 poskytol zvýšenú rozpočtovú flexibilitu v rámci okruhov, ako aj medzi nimi navzájom a medzi jednotlivými rozpočtovými rokmi VFR s cieľom zabezpečiť vhodné prispôsobenie rozpočtových prostriedkov meniacim sa okolnostiam a prioritám; trvá na zásade jednotnosti rozpočtu EÚ, pričom zdôrazňuje, že všetky politiky a programy EÚ by sa mali zahrnúť do VFR s primeranými finančnými prostriedkami, čo by prispelo k transparentnosti, predvídateľnosti a zodpovednosti;

  5.  dôrazne žiada, aby sa politické pozície dohodnuté na zasadnutí Európskej rady stali predmetom rokovaní medzi Parlamentom a Radou zastúpenou Radou pre všeobecné záležitosti predtým, než Rada oficiálne predloží svoje návrhy s cieľom získať v súlade s článkom 312 zmluvy súhlas Parlamentu s nariadením o VFR; zdôrazňuje, že rokovania o legislatívnych návrhoch týkajúcich sa viacročných programov budú prebiehať v rámci riadneho legislatívneho postupu a ukončia sa po uzavretí dohody o výške finančných prostriedkov na jednotlivé programy; je odhodlaný podľa potreby naplno využívať svoje právomoci, ktorými disponuje v rámci postupu súhlasu a riadneho legislatívneho postupu a ktoré sú zakotvené v zmluve;

  6.  zdôrazňuje, že ciele a politiky VFR by sa mali odsúhlasiť predtým, ako sa k nim priradia čísla, pričom zdôrazňuje, že Parlament a Rada by mali viesť plnohodnotné rokovania o všetkých aspektoch súvisiacich s VFR predtým, ako sa stanoví výška finančných prostriedkov vyčlenených v rámci VFR a vykonajú konečné úpravy celého balíka VFR; riadi sa zásadou, že „nič nie je dohodnuté, pokiaľ nie je dohodnuté všetko“, ktorú považuje za vhodnú pracovnú metódu;

  7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej rade, Rade, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov, ako aj ďalším príslušným inštitúciám a orgánom.