Предложение за резолюция - B7-0304/2012Предложение за резолюция
B7-0304/2012

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно прекратяване на гениталното осакатяване на жени

  11.6.2012 - ((2012/2684(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

  Marina Yannakoudakis, Konrad Szymański, Martin Callanan, Daniel Hannan, James Nicholson, Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Valdemar Tomaševski, Julie Girling от името на групата ECR

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0304/2012

  Процедура : 2012/2684(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B7-0304/2012
  Внесени текстове :
  B7-0304/2012
  Приети текстове :

  B7‑B7‑0304/2012

  Резолюция на Европейския парламент относно прекратяване на гениталното осакатяване на жени

  ((2012/2684(RSP))

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид докладите на Конвенция на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (КПДЖ) и Факултативния протокол към нея, конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

  –   като взе предвид своята резолюция от 24 март 2009 г. относно борбата срещу гениталното осакатяване на жени, практикувано в ЕС[1],

  –   като взе предвид доклада на СЗО от 2010 г. „Глобална стратегия за прекратяване на извършване на женско генитално осакатяване от лицата, предоставящи здравни услуги “,

   

  –   като взе предвид доклада от 5 декември 2011 г. на генералния секретар на ООН относно прекратяване на гениталното осакатяване на жени,

  –   като взе предвид заключенията на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO) от 8 март 2010 г. относно изкореняването на насилието срещу жени в Европейския съюз и призива му за международен подход в борбата срещу гениталното осакатяване на жени,

  –   като взе предвид своята резолюция A7‑065/2011 от 5 март относно приоритетите и очертаването на новата политическа рамка на ЕС за борба с насилието срещу жени,

  –   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

  A. като има предвид, че гениталното осакатяване на жени представлява непоправима и необратима злоупотреба, която засяга днес 140 милиона жени и момичета, и като има предвид, че всяка година допълнителни 3 милиона момичета са заплашени да претърпят същата процедура;

  Б.  като има предвид, че 500 000 жени в Европа живеят с генитално осакатяване и 180 000 момичета са изложени на риск, и като има предвид, че според експерти, посочените данни са занижени и не отчитат положението на второто поколение или на мигрантите без документи;

  В.  като има предвид, че всички форми на генитално осакатяване са акт на насилие срещу жените, извършван и от мъже, и от жени, което представлява нарушение на основните им права, по-специално правото на лична неприкосновеност и на физическо и психическо здраве;

  Г.  като има предвид, че гениталното осакатяване на жени нанася изключително сериозни и непоправими вреди в краткосрочен и дългосрочен план върху физическото и психическото здраве на жените и момичетата, които биват подлагани на него, като представлява сериозно посегателство срещу личната им неприкосновеност и в някои случаи може дори да доведе до смърт;

  1.  призовава Общото събрание на ООН на своята 67-та сесия да приеме резолюция за забрана навсякъде по света на гениталното осакатяване на жени чрез насърчаване на държавите членки да работят в дух на сътрудничество, за да могат да сложат край на тази вредна практика;

  2.  призовава международната общност, съответните органи на ООН и гражданското общество активно да подкрепят, чрез предоставяне на подходящи финансови средства, целенасочени и иновационни програми и да разпространяват най-добри практики, приложими спрямо потребностите и приоритетите на момичета в уязвимо положение, като генитално осакатяване на жени, които изпитват трудности при достъпа до услуги и програми;

  3.  заявява, че тъй като на генитално осакатяване се подлагат предимно млади момичета, между детска възраст и 15 години, то представлява нарушение на правата на детето; припомня, че всичките 27 държави членки са поели задължение да закрилят правата на децата в Конвенцията на ООН за правата на детето;

  4.  настоятелно призовава Комисията да обърне специално внимание на гениталното осакатяване на жени в рамките на цялостна стратегия за борба срещу насилието срещу жени и на Програмата на ЕС за правата на детето; настоятелно призовава държавите членки да предприемат категорични действия за борба с тази нелегална практика;

  5.  настоятелно призовава тези държави членки, които още не са предприели тази мярка, да криминализират гениталното осакатяване на жени на национално равнище и да преследват лицата, които го практикуват или лицата, които са отговорни за отвеждането на деца от женски пол и млади момичета в страни извън ЕС, където да бъдат подложени на процедурата;

  6.  изразява сериозна загриженост по повод доказателствата, че вредното и понякога водещо до смърт генитално осакатяване на жени, се извършва от медицински персонал сякаш става въпрос за медицинска процедура;

  7.  изисква генералният секретар на ООН да гарантира, че всички компетентни организации и органи от системата на ООН, и по-специално Детският фонд на ООН, Фонда на ООН за населението, Световната здравна организация, Организацията за образоване, наука и култура към ООН, Фонда за развитие на жените към ООН, Програмата за развитие на ООН и Службата на Върховния комисар за правата на човека към ООН, поотделно и заедно да включат закрилата и насърчаването на правата на момичетата срещу гениталното осакатяване на жени в своите програми по държави, където е уместно, и в съответствие с националните приоритети, за да укрепят допълнително усилията си в това отношение;

  8.  подчертава, че са необходими повишаване на информираността, мобилизиране на общностите, образование и обучение, за да се гарантира, че всички ключови участници, правителствени служители, включително работещи в сферата на правоприлагането и съдебната система, лица, предоставящи здравни услуги, религиозни и общностни лидери, преподаватели, работодатели, професионалисти от средствата за масова информация и лица, работещи пряко с момичетата, както и родители, семейства и общности, работят за премахването на отношение и вредни практики, които засягат отрицателно момичетата;

  9.  настоятелно призовава държавите членки да укрепят системите си за здравна информация, така че да могат да наблюдават момичетата и жените, претърпели генитално осакатяване, в европейски здравни заведения;

  10. подчертава необходимостта да се подкрепи гражданското общество, особено женските организации, работещи в техните общности, за прекратяване на насилието срещу жените и децата, в това число на гениталното осакатяване;

  11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, генералния секретар на ООН и парламентите и правителствата на държавите членки.