Postup : 2012/2684(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0304/2012

Předložené texty :

B7-0304/2012

Rozpravy :

PV 13/06/2012 - 18
CRE 13/06/2012 - 18

Hlasování :

PV 14/06/2012 - 11.9
CRE 14/06/2012 - 11.9

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0261

NÁVRH USNESENÍ
PDF 129kWORD 1342k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0304/2012
11. 6. 2012
PE489.334v01-00
 
B7-0304/2012

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů (2012/2684(RSP))


Marina Yannakoudakis, Konrad Szymański, Martin Callanan, Daniel Hannan, James Nicholson, Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Valdemar Tomaševski, Julie Girling za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů (2012/2684(RSP))  
B7‑0304/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na zprávy Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) a jejího opčního protokolu a Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 24. března 2009 o boji proti mrzačení ženských pohlavních orgánů, které se provádí v EU(1),

–   s ohledem na zprávu Světové zdravotnické organizace z roku 2010 nazvanou „ Globální plán, jak poskytovatelům zdravotní péče zabránit, aby prováděli mrzačení ženských pohlavních orgánů“,

–   s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 5. prosince 2012 nazvanou „Ukončení mrzačení ženských pohlavních orgánů“,

–   s ohledem na závěry zasedání Rady ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele ze dne 8. března 2010 týkající se vymýcení násilí na ženách páchaného v Evropské unii a na její výzvu bojovat proti mrzačení ženských pohlavních orgánů v celosvětovém měřítku,

–   s ohledem na své usnesení A7–065/2011 ze dne 5. března 2011 o prioritách a základních rysech nového rámce politiky EU pro boj proti násilí páchanému na ženách,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že mrzačení ženských pohlavních orgánů je nenapravitelnou a nezvratnou formou zneužívání, jež v dnešní době postihuje 140 milionů žen a dívek a vzhledem k tomu, že tato praktika hrozí každoročně 3 milionům dívek;

B.  vzhledem k tomu, že v Evropě žije 500 000 žen se zmrzačenými pohlavními orgány a že tato praktika hrozí 180 000 dívek, vzhledem k tomu, že podle odborníků jsou tyto údaje podhodnoceny a nezohledňují přistěhovalkyně druhé generace a přistěhovalkyně, které nejsou oficiálně hlášeny;

C. vzhledem k tomu, že jakýkoli druh mrzačení ženských pohlavních orgánů je projevem násilí, které na ženách páchají muži stejně jako ženy a které porušuje jejich základní práva, zejména právo na osobní integritu a na fyzické a duševní zdraví;

D. vzhledem k tomu, že mrzačení ženských pohlavních orgánů z krátkodobého i dlouhodobého hlediska velmi závažným a nezvratným způsobem poškozuje fyzické a duševní zdraví žen a dívek, které jím projdou, a má vážné důsledky pro jejich osobnost i integritu a v některých případech může být dokonce i smrtelné;

1.  vyzývá Valné shromáždění OSN, aby na svém 67. zasedání přijalo rezoluci, která zakáže mrzačení ženských pohlavních orgánů na celém světě a v níž pobídne členské státy ke spolupráci, aby se jim tuto bolestnou praktiku podařilo vymýtit;

2.  vyzývá mezinárodní společenství, příslušné subjekty OSN a občanskou společnost, aby pomocí finančních prostředků aktivně podporovaly cílené inovativní programy a šířily osvědčené postupy, které řeší potřeby a priority dívek v těžkých situacích, jako je tomu v případě mrzačení ženských pohlavních orgánů, jež mají potíže získat k takovým službám a programům přístup;

3.  zdůrazňuje, že mrzačení ženských pohlavních orgánů je prováděno zejména na mladých dívkách od útlého věku až do 15 let, a jedná se tudíž o porušování práv dítěte; opětovně připomíná, že všech 27 členských států EU se přistoupením k Úmluvě OSN o právech dítěte zavázalo tato práva chránit;

4.  naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby otázce mrzačení ženských pohlavních orgánů věnovala zvláštní pozornost v rámci celkové strategie boje proti násilí páchanému na ženách, včetně společných akcí proti mrzačení ženských pohlavních orgánů; naléhavě vyzývá členské státy, aby podnikly rozhodné kroky v boji s těmito nezákonnými praktikami;

5.  naléhavě žádá členské státy, které dosud mrzačení ženských pohlavních orgánů nepovažují za trestný čin, aby tak učinily na vnitrostátní úrovni a aby pronásledovaly pachatele této praktiky a osoby odpovědné za vyvážení dívek v dětském věku a mladých dívek do zemí mimo EU, kde je tato praktika provedena;

6.  vyjadřuje vážné znepokojení nad důkazy toho, že bolestivé a někdy i smrtelné mrzačení ženských pohlavních orgánů je prováděno zdravotnickým personálem, jako by se jednalo o léčebný postup;

7.  žádá generálního tajemníka OSN, aby zajistil, že veškeré příslušné organizace a orgány systémů OSN, zejména Dětský fond OSN, Populační fond OSN, Světová zdravotnická organizace, Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, Rozvojový fond OSN pro ženy, Rozvojový program OSN a Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, budou jednotlivě i společně náležitě zohledňovat ochranu a prosazování práv dívek v souvislosti s mrzačením ženských pohlavních orgánů ve svých státních programech a v souladu se státními prioritami, aby tak zvýšily vlastní úsilí o nápravu uvedené skutečnosti;

8.  zdůrazňuje, že k zajištění toho, aby všechny klíčové subjekty, jako jsou vládní úředníci, pracovníci orgánů činných v trestním řízení a zaměstnanci soudních orgánů, poskytovatelé zdravotní péče, náboženští a místní vůdci, učitelé, zaměstnavatelé, zaměstnanci sdělovacích prostředků a osoby, které pracují v dívčím prostředí, a v neposlední řadě i rodiče, rodiny a lidská společenství, svojí činností usilovali o vymýcení bolestných praktik a takového zacházení, které dívky negativně poškozuje, je nezbytné zvyšovat povědomí, mobilizovat společnost, šířit vzdělání a provádět profesní přípravu;

9.  naléhavě žádá členské státy, aby posílily své zdravotní informační systémy, a mohly tak monitorovat počet dívek a žen, u nichž evropská zdravotnická zařízení shledala, že byly podrobeny mrzačení ženských pohlavních orgánů;

10. zdůrazňuje potřebu podporovat občanskou společnost a zejména ženské organizace, které v rámci své komunity usilují o vymícení násilí páchaného na ženách a dětech, včetně vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi OSN a vládám a parlamentům členských států.

(1)

Úř. věst. C 117E, 6.5.2010, s. 52.

Právní upozornění - Ochrana soukromí