Forslag til beslutning - B7-0304/2012Forslag til beslutning
B7-0304/2012

FORSLAG TIL BESLUTNING om afskaffelse af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder

11.6.2012 - (2012/2684(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Marina Yannakoudakis, Konrad Szymański, Martin Callanan, Daniel Hannan, James Nicholson, Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Valdemar Tomaševski, Julie Girling for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0304/2012

Procedure : 2012/2684(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0304/2012
Indgivne tekster :
B7-0304/2012
Vedtagne tekster :

B7‑0304/2012

Europa-Parlamentets beslutning om afskaffelse af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder

(2012/2684(RSP))

Europa-Parlamentet

–   der henviser til rapporterne fra FN-konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW) og den valgfrie protokol dertil, konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

–   der henviser til sin beslutning af 24. marts 2009 om bekæmpelse af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder i EU[1],

–   der henviser til WHO's rapport fra 2010 om en global strategi med henblik på at sætte en stopper for sundhedstjenesteyderes udøvelse af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder,

–   der henviser til rapporten af 5. december 2012 fra FN's generalsekretær om afskaffelse af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder,

–   der henviser til konklusionen af 8. marts 2010 fra Rådet (EPSCO) om udryddelse af vold mod kvinder i Den Europæiske Union og den deri indeholdte opfordring til en international strategi til bekæmpelse af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder,

–   der henviser til sin beslutning A7-065/2011 af 5. april 2011 om prioriteringer og udkast til en ny EU-rammepolitik til bekæmpelse af vold mod kvinder,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at kønslig lemlæstelse af piger og kvinder er en uoprettelig, uigenkaldelig mishandling, der berører 140 millioner nulevende kvinder og piger, og at yderligere 3 millioner piger hvert år risikerer at blive underkastet denne procedure;

B.  der henviser til, at 500 000 kvinder i Europa lever med kønslig lemlæstelse og 180 000 piger er i farezonen, og der henviser til, at disse tal ifølge eksperter er sat for lavt og ikke tager hensyn til indvandrere af anden generation og indvandrere uden opholdstilladelse;

C. der henviser til, at enhver form for kønslig lemlæstelse af piger og kvinder er en voldshandling mod kvinder, der foretages både af mænd og kvinder, som krænker deres grundlæggende rettigheder, navnlig deres ret til personlig integritet samt fysisk og mental sundhed;

D. der henviser til, at kønslig lemlæstelse af piger og kvinder er årsag til meget alvorlige og uoprettelige konsekvenser på kort og langt sigt for de piger og kvinder, der underkastes dette, idet lemlæstelsen er et alvorligt overgreb på deres person og integritet og i visse tilfælde kan være livsfarlig;

1.  opfordrer FN's Generalforsamling til at vedtage en resolution under den 67. samling om forbud mod kønslig lemlæstelse af piger og kvinder i hele verden ved at opfordre medlemsstaterne til arbejde sammen med henblik på at sætte en stopper for denne skadelige praksis;

2.  opfordrer det internationale samfund, de relevante FN-organer og civilsamfundet til aktivt at støtte målrettede innovative programmer ved tildeling af finansielle midler og udbrede bedste praksis, der tager hensyn til de behov og prioriteringer, der er relevante for piger i sårbare situationer, f.eks. dem, der udsættes for kønslig lemlæstelse, som har problemer med at få adgang til tjenester og programmer;

3.  understreger, at kønslig lemlæstelse af piger og kvinder oftest foretages på unge piger fra spædbarnsalderen til 15 år, og derfor er en krænkelse af børns rettigheder; gentager, at alle 27 EU-medlemsstater i FN-konventionen om barnets rettigheder har forpligtet sig til at beskytte barnets rettigheder;

4.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at lægge særlig vægt på kønslig lemlæstelse af piger og kvinder som led i en samlet strategi for bekæmpelse af vold mod kvinder, og i EU's dagsorden for barnets rettigheder; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gøre en målrettet indsats for at bekæmpe denne ulovlige praksis;

5.  opfordrer indtrængende medlemsstater, der ikke allerede har gjort dette, til at kriminalisere kønslig lemlæstelse af piger og kvinder på nationalt plan og at retsforfølge de, der foretager kønslig lemlæstelse af kvinder og piger, eller de, der er ansvarlige for, at små piger og unge piger tages med til tredjelande, hvorefter kønslemlæstelsen udføres der;

6.  giver udtryk for alvorlig bekymring over, at der nu er beviser på, at skadelig og til tider livsfarlig kønslig lemlæstelse af kvinder og piger udføres af lægepersonale, som var det en lægelig operation;

7.  anmoder FN's generalsekretær om at sikre, at alle relevante organisationer og organer i FN's systemer, navnlig FN's børnefond, FN’s Befolkningsfond; Verdenssundhedsorganisationen, FN's Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur; FN's Udviklingsfond for Kvinder; FN's udviklingsprogram og Kontoret for FN's Højkommissær for Menneskerettigheder, individuelt og kollektivt, om nødvendigt og i overensstemmelse med nationale prioriteter, tager hensyn til beskyttelse og fremme af pigers rettigheder, for så vidt angår kønslig lemlæstelse, i deres nationale programmer, med henblik på yderligere at styrke indsatsen på dette område;

8.  understreger, at oplysningskampagner, samfundsmobilisering, uddannelse og undervisning er nødvendigt for at sikre, at alle vigtige aktører, regeringsembedsmænd, herunder lovhåndhævende og juridisk personale, sundhedstjenesteydere, religiøse ledere og lokalsamfundsledere, lærere, arbejdsgivere, professionelle mediefolk og de, der arbejder direkte med piger, samt forældre, familier og samfund, arbejder for at afskaffe holdninger og skadelige praksisser, der påvirker piger negativt;

9.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at styrke deres sundhedsinformationssystemer med henblik på at overvåge antallet af piger og kvinder, set i europæiske sundhedssystemer, der har været udsat for kønslig lemlæstelse;

10. understreger nødvendigheden af at støtte civilsamfundet og især kvindeorganisationer, der i deres lokalsamfund arbejder på at få afskaffet vold mod kvinder og børn, herunder også kønslig lemlæstelse;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og FN's generalsekretær samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.