Procedūra : 2012/2684(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0304/2012

Pateikti tekstai :

B7-0304/2012

Debatai :

PV 13/06/2012 - 18
CRE 13/06/2012 - 18

Balsavimas :

PV 14/06/2012 - 11.9
CRE 14/06/2012 - 11.9

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0261

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 131kWORD 1333k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0304/2012
11.6.2012
PE489.334v01-00
 
B7-0304/2012

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl moterų lyties organų žalojimo nutraukimo (2012/2684(RSP))


Marina Yannakoudakis, Konrad Szymański, Martin Callanan, Daniel Hannan, James Nicholson, Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Valdemar Tomaševski, Julie Girling ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl moterų lyties organų žalojimo nutraukimo (2012/2684(RSP))  
B7‑0304/2012

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pranešimus pagal JT konvenciją dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo (angl. CEDAW) ir jos neprivalomąjį protokolą, į Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą,

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 24 d. rezoliuciją dėl kovos su moterų lytinių organų žalojimu ES(1),

–   atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 2010 m. „Visuotinę strategiją, kuria siekiama, kad sveikatos paslaugų teikėjai liautųsi žaloję moterų lyties organus“,

–   atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus 2012 m. gruodžio 5 d. pranešimą „Moterų lyties organų žalojimo nutraukimas“,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 8 d. Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos išvadas dėl smurto prieš moteris prevencijos Europos Sąjungoje ir jos raginimą tarptautiniu mastu kovoti su moterų lyties organų žalojimu,

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 5 d. rezoliuciją A7‑065/2011 dėl prioritetų nustatant naujos ES kovos su smurtu prieš moteris politikos programos metmenis,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi moterų lyties organų žalojimas yra neatitaisomi, nepanaikinamas pasekmes turintys veiksmai, kuriuos yra patyrusios 140 mln. šiuo metu gyvenančių moterų ir mergaičių ir kasmet dar 3 mln. mergaičių gresia patirti šią procedūrą;

B.  kadangi 500 000 Europoje gyvenančių moterų yra sužaloti lyties organai ir 180 000 mergaičių gresia sužalojimas, kadangi, ekspertų nuomone, šie duomenys neapima visų atvejų ir juos teikiant neįvertintas vyresniųjų kartų moterų ir dokumentų neturinčių migrančių skaičius;

C. kadangi bet koks moterų lyties organų žalojimas yra smurto prieš moteris aktas, kurį atlieka ir vyrai, ir moterys ir kuriuo pažeidžiamos pagrindinės moterų teisės, ypač teisė į asmens vientisumą ir fizinę bei psichinę sveikatą;

D. kadangi moterų lyties organų žalojimas per trumpesnį ar ilgesnį laikotarpį padaro didžiulę ir nepataisomą žalą jį patyrusių moterų ir mergaičių psichinei ir fizinei sveikatai, todėl laikomas žiauraus smurto aktu, nukreiptu prieš asmenis ir jų vientisumą, o kai kuriais atvejais netgi gali baigtis mirtimi;

1.  ragina JT Generalinę Asamblėją per savo šešiasdešimt septintąją sesiją priimti rezoliuciją tam, kad, skatinant valstybes nares imtis bendrų veiksmų moterų lyties organų žalojimo praktikai nutraukti, visame pasaulyje būtų uždrausta žaloti moterų lyties organus;

2.  ragina tarptautinę bendruomenę, atitinkamas Jungtinių Tautų įstaigas ir pilietinę visuomenę aktyviai remti specialias inovacines programas skiriant finansinius išteklius ir skleisti geriausią praktiką, kurią taikant atsižvelgiama į mergaičių, esančių pažeidžiamoje padėtyje, pvz., kurioms gresia lyties organų žalojimas, ir neturinčių galimybių gauti paslaugas ir dalyvauti programose, poreikius ir prioritetus;

3.  nurodo, kad lyties organų žalojimas dažniausiai atliekamas jaunoms mergaitėms nuo ankstyvos vaikystės iki 15 metų amžiaus ir kad tai yra vaiko teisių pažeidimas; primena, kad visos 27 ES valstybės narės įsipareigojusios ginti vaikų teises, numatytas JT konvencijoje dėl vaiko teisių;

4.  ragina ES Komisiją moterų lyties organų žalojimo reiškiniui skirti ypatingą dėmesį pagal bendrą kovos su smurtu prieš moteris strategiją ir pagal ES vaiko teisių darbotvarkę; ragina valstybes nares imtis griežtų kovos su šia neteisėta praktika veiksmų;

5.  ragina tas valstybes nares, kurios iki šiol to nedaro, bausti už moterų lyties organų žalojimo praktiką nacionaliniu lygmeniu ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą asmenų, užsiimančių moterų lyties organų žalojimo praktika ar atsakingų už moteriškos lyties vaikų ir jaunų mergaičių pristatymą į ES nepriklausančias šalis, kur atliekama minėta procedūra;

6.  yra labai susirūpinęs, nes esama įrodymų, kad šia žalinga ir kartais mirtį sukeliančia moterų lyties organų žalojimo praktika užsiima medicinos personalas, tarsi tai būtų medicininė procedūra;

7.  reikalauja JT generalinį sekretorių užtikrinti, kad visos susijusios organizacijos ir JT sistemos įstaigos, ypač Jungtinių Tautų vaikų fondas, Jungtinių Tautų gyventojų fondas, Pasaulio sveikatos organizacija, Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija, Jungtinių Tautų plėtros fondas moterims, Jungtinių Tautų vystymosi programa ir Jungtinių Tautų žmogaus teisių vyriausiojo komisaro biuras, atitinkamose šalyse vykdomose programose individualiai ar bendrai, paisydamos nacionalinių prioritetų, atsižvelgtų į mergaičių apsaugą ir skatintų jų teises tam, kad joms netektų patirti lyties organų sužalojimo, siekiant toliau didinti pastangas, dedamas sprendžiant šį klausimą;

8.  pabrėžia, jog reikia didinti informuotumą, telkti, šviesti ir mokyti bendruomenę siekiant užtikrinti, kad visi pagrindiniai veikėjai, valstybės pareigūnai, įskaitant teisėtvarkos ir teismų personalą, sveikatos priežiūros srities darbuotojai, religiniai ir bendruomenės vadovai, mokytojai, darbdaviai, žiniasklaidos specialistai ir tiesiogiai su mergaitėmis dirbantys asmenys, taip pat tėvai, šeimos ir bendruomenės dėtų pastangas nuostatoms ir žalingai praktikai, darančioms neigiamą poveikį mergaitėms, panaikinti;

9.  ragina valstybes nares gerinti savo sveikatos srities informacines sistemas tam, kad būtų galima nustatyti lyties organų sužalojimą patyrusių mergaičių ir moterų, kurios kreipėsi į Europos sveikatos priežiūros įstaigas, skaičių;

10. pabrėžia, kad reikia remti pilietinės visuomenės ir ypač moterų organizacijas, kurios veikia savo bendruomenėse siekdamos nutraukti smurtą prieš moteris ir vaikus, įskaitant moterų lyties organų žalojimą;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, JT generaliniam sekretoriui ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

OL C 117 E, 2010 5 6, p. 52.

Teisinė informacija - Privatumo politika