Förslag till resolution - B7-0304/2012Förslag till resolution
B7-0304/2012

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om avskaffande av kvinnlig könsstympning

  11.6.2012 - (2012/2684(RSP))

  till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
  i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

  Marina Yannakoudakis, Konrad Szymański, Martin Callanan, Daniel Hannan, James Nicholson, Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Valdemar Tomaševski, Julie Girling för ECR-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0304/2012

  Förfarande : 2012/2684(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B7-0304/2012
  Ingivna texter :
  B7-0304/2012
  Antagna texter :

  B7‑0304/2012

  Europaparlamentets resolution om avskaffande av kvinnlig könsstympning

  (2012/2684(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av de rapporter som har lagts fram enligt FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och det frivilliga protokollet till denna konvention samt enligt konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

  –   med beaktande av sin resolution av den 24 mars 2009 om kampen mot kvinnlig könsstympning inom EU[1],

  –   med beaktande av Världshälsoorganisationens rapport från 2010 ”Global strategy to stop health care providers from performing female genital mutilation”,

  –   med beaktande av rapporten av den 5 december 2011 från FN:s generalsekreterare om att avskaffa kvinnlig könsstympning,

  –   med beaktande av slutsatserna från rådets (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) möte av den 8 mars 2010 om att utrota våld mot kvinnor i Europeiska unionen och dess vädjan om ett internationellt angreppssätt för att bekämpa kvinnlig könsstympning,

  –   med beaktande av sin resolution A7-0065/2011 av den 5 mars om prioriteringar och utkast till en ny ram för EU-politiken för att bekämpa våld mot kvinnor,

  –   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A. Kvinnlig könsstympning är ett övergrepp med irreparabla och oåterkalleliga följder som 140 miljoner i dag levande kvinnor och flickor har utsatts för, och varje år riskerar ytterligare 3 miljoner flickor att utsättas för samma sak.

  B.  I Europa har 500 000 kvinnor utsatts för kvinnlig könsstympning och 180 000 flickor riskerar att utsättas för samma sak. Enligt experter är dessa siffror för lågt räknade och de beaktar inte andragenerationsinvandrare och papperslösa invandrare.

  C. Alla former av kvinnlig könsstympning utgör en våldshandling mot kvinnor, utförd av både män och kvinnor, som kränker deras grundläggande rättigheter, särskilt rätten till personlig integritet och till fysisk och psykisk hälsa.

  D. Kvinnlig könsstympning orsakar mycket allvarliga och irreparabla skador på kort och lång sikt på de utsatta kvinnornas och flickornas fysiska och psykiska hälsa. Den utgör ett allvarligt angrepp mot deras person och integritet och kan i vissa fall även leda till döden.

  1.  Europaparlamentet uppmanar FN:s generalförsamling att vid sitt 67:e möte anta förslaget till resolution om att förbjuda kvinnlig könsstympning i hela världen genom att uppmana medlemsstaterna att samarbeta så att man ska kunna få ett slut på denna skadliga praxis.

  2.  Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet, relevanta FN-organ och det civila samhället att genom avsättandet av anslag aktivt stödja målinriktade och innovativa program samt att sprida bästa praxis som inriktar sig på behoven hos flickor som t.ex. har utsatts för könsstympning och på vilka prioriteringar som gäller för dem, eftersom dessa flickor har svårt att komma i åtnjutande av tjänster och program.

  3.  Eftersom kvinnlig könsstympning i första hand utförs på unga flickor från spädbarnsålder upp till femtonårsåldern konstaterar Europaparlamentet att den utgör en kränkning av barnets rättigheter. Parlamentet upprepar att EU:s samtliga 27 medlemsstater har åtagit sig att skydda barns rättigheter inom ramen för FN:s konvention om barnets rättigheter.

  4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att särskilt uppmärksamma kvinnlig könsstympning inom ramen för en övergripande strategi för att bekämpa våld mot kvinnor och inom EU:s agenda för barns rättigheter. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att vidta resoluta åtgärder för att bekämpa denna olagliga praxis.

  5.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de medlemsstater som ännu inte har brottsförklarat kvinnlig könsstympning på nationell nivå att göra så, och att åtala såväl de som utför kvinnlig könsstympning som de som bär ansvaret för att föra barn och unga flickor till länder utanför EU där ingreppet sedan utförs.

  6.  Europaparlamentet är mycket bekymrat över de bevis som nu pekar på att den skadliga kvinnliga könsstympningen, ibland med dödlig utgång, utförs av medicinsk personal som om det rörde sig om ett medicinskt förfarande.

  7.  Europaparlamentet uppmanar FN:s generalsekreterare att tillse att alla relevanta FN‑organisationer och organ, särskilt FN:s barnfond, FN:s befolkningsfond, Världshälsoorganisationen, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, FN:s utvecklingsfond för kvinnor, FN:s utvecklingsprogram och kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, att på egen hand och gemensamt, och i enlighet med nationella prioriteringar, på lämpligt sätt inlemma skyddet och främjandet av flickors rätt att inte bli utsatta för kvinnlig könsstympning i sina landsprogram, i syfte att ytterligare stärka sina insatser på detta område.

  8.  Europaparlamentet betonar att det behövs medvetandegörande, samhällsmobilisering samt utbildning för att säkerställa att alla nyckelaktörer, statstjänstemän, inbegripet polis och rättsvårdande personal, sjukvårdspersonal, religiösa och lokala ledare, lärare, arbetsgivare, branschfolk i mediesektorn samt personer som direkt arbetar med flickor liksom föräldrar, familjer och grupper arbetar för att avskaffa attityder och skadliga sedvänjor som påverkar flickor negativt.

  9.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att stärka sina sjukvårdsupplysningssystem så att de kan kontrollera antalet flickor och kvinnor inom det europeiska sjukvårdssystemet som har utsatts för kvinnlig könsstympning.

  10. Europaparlamentet betonar behovet av att stödja det civila samhället, särskilt kvinnoorganisationer som arbetar lokalt för att avskaffa våld mot kvinnor och barn, inbegripet kvinnlig könsstympning.

  11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, FN:s generalsekreterare samt medlemsstaternas regeringar och parlament.