Návrh usnesení - B7-0306/2012Návrh usnesení
B7-0306/2012

NÁVRH USNESENÍ o veřejných konzultacích a jejich dostupnosti ve všech jazycích EU

11. 6. 2012 - (2012/2676(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Olga Sehnalová, Petra Kammerevert za skupinu S&D
Doris Pack, Marco Scurria, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Roberta Angelilli za skupinu PPE


Postup : 2012/2676(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0306/2012
Předložené texty :
B7-0306/2012
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0306/2012

Usnesení Evropského parlamentu o veřejných konzultacích a jejich dostupnosti ve všech jazycích EU

(2012/2676(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. října 2010 nazvané „Inteligentní regulace v Evropské unii“, v němž se uvádí, že Komise provede přezkum své politiky v oblasti konzultací v roce 2011 (COM(2010)0543),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. dubna 2011 nazvané „Akt o jednotném trhu – Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry – Společně pro nový růst“ (COM(2011)0206),

–   s ohledem na „krakovské prohlášení“ přijaté na fóru o jednotném trhu ve dnech 3.–4. října 2011,

–   s ohledem na otázku k písemnému zodpovězení předloženou Komisi dne 14. března 2011 nazvanou „Komunikační strategie Komise / Jazyky veřejných konzultací“ (E‑002327/2011),

–   s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení předloženou Komisi dne 22. března 2012 týkající se veřejných konzultací a jejich dostupnosti ve všech jazycích EU (X‑XXXXXX),

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Komise navrhla vyhlásit rok 2013 Evropským rokem občanů s cílem zvýšit informovanost o výhodách a právech spojených s občanstvím EU a povzbudit občany k aktivní účasti na tvorbě politik Unie;

B.  vzhledem k tomu, že zapojení veřejnosti je základním prvkem demokratické správy věcí veřejných, vzhledem k tomu, že dobře koncipované veřejné konzultace, o nichž je veřejnost patřičně informována, jsou jedním z hlavních nástrojů politiky transparentnosti EU, a vzhledem k tomu, že dosud nebyl plně využit jejich potenciál pro podporu komunikace a vyplnění informačních mezer mezi občany a EU;

1.  vyzývá Komisi, aby aktivně komunikovala s řadovými občany a aby pro informování o konzultacích plně využívala stávající komunikační kanály a aby tyto konzultace vedla ve spojení s nevládními organizacemi a jinými zúčastněnými stranami;

2.  naléhavě vyzývá Komisi o zajištění toho, aby právo každého občana EU oslovovat orgány EU v jakémkoli z úředních jazyků EU bylo plně dodržováno a uplatňováno tak, aby veřejné konzultace byly dostupné ve všech úředních jazycích EU, aby se ke všem konzultacím přistupovalo stejně a aby při konzultacích nedocházelo k diskriminaci na základě jazyka;

3.  žádá Komisi o zajištění toho, aby veškeré konzultace byly pro řadové občany srozumitelné a aby probíhaly v dostatečně dlouhých obdobích, a umožnila se tak vyšší účast;

4.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi.