Resolutsiooni ettepanek - B7-0306/2012Resolutsiooni ettepanek
B7-0306/2012

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Avalikud konsultatsioonid ja nende kättesaadavus kõigis liidu keeltes

11.6.2012 - (2012/2676(RSP))

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Olga Sehnalová, Petra Kammerevert fraktsiooni S&D nimel
Doris Pack, Marco Scurria, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Roberta Angelilli fraktsiooni PPE nimel


Menetlus : 2012/2676(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0306/2012
Esitatud tekstid :
B7-0306/2012
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0306/2012

Euroopa Parlamendi resolutsioon avalike konsultatsioonide ja nende kättesaadavuse kohta kõigis liidu keeltes

(2012/2676(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni 8. oktoobri 2010. aasta teatist aruka reguleerimise kohta Euroopa Liidus (COM(2010)0543), mille kohaselt komisjon vaatab 2011. aastal läbi oma konsulteerimispoliitika,

–   võttes arvesse komisjoni 13. aprilli 2011. aasta teatist pealkirjaga „Ühtse turu akt. Kaksteist vahendit majanduskasvu edendamiseks ja usalduse suurendamiseks. „Üheskoos uue majanduskasvu eest”” (COM(2011)0206),

–   võttes arvesse 3.–4. oktoobril 2011 toimunud ühtse turu foorumil vastu võetud Krakówi deklaratsiooni,

–   võttes arvesse 14. märtsil 2011 komisjonile esitatud kirjalikku küsimust teemal „Komisjoni teavitusstrateegia. Avalike konsultatsioonide keeled” (E‑002327/2011),

–   võttes arvesse 22. märtsil 2012 komisjonile esitatud suulist küsimust avalike konsultatsioonide ja nende kättesaadavuse kohta kõigis liidu keeltes (X‑XXXXXX),

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et komisjon on teinud ettepaneku nimetada 2013. aasta Euroopa kodanike aastaks, et tõsta inimeste teadlikkust ELi kodakondsusega kaasnevatest hüvedest ja õigustest ning innustada neid aktiivselt osalema liidu poliitika kujundamisel;

B.  arvestades, et avalikkuse kaasamine on demokraatliku valitsemistava keskne komponent, arvestades, et hästi läbimõeldud ja edastatud avalikud konsultatsioonid on üks peamisi vahendeid ELi läbipaistvuspoliitika realiseerimiseks ning arvestades, et siiani ei ole nende potentsiaali kodanike ja ELi vahelise suhtlus- ja teabelõhe ületamiseks täiel määral ära kasutatud;

1.  kutsub komisjoni üles otsima aktiivselt võimalusi tavakodanikega suhtlemiseks, kasutades selleks täiel määral ära olemasolevaid suhtluskanaleid konsultatsioonimaterjalide levitamiseks ja konsultatsioonide läbiviimiseks koostöös valitsusväliste organisatsioonide ja muude sidusrühmadega;

2.  nõuab tungivalt komisjonilt selle tagamist, et täielikult tunnustatakse ja järgitakse kõigi liidu kodanike õigust pöörduda ELi institutsioonide poole kõigis ELi ametlikes keeltes, tagades selleks avalike konsultatsioonide kättesaadavuse kõigis ELi ametlikes keeltes, kõigi konsultatsioonide võrdse käsitlemise ning selle, et konsultatsioonide vahel ei toimu keelelist diskrimineerimist;

3.  palub komisjonil tagada kõigi konsultatsioonide mõistetavus tavakodanikele ja nende läbiviimine piisavalt pika aja jooksul, et võimaldada arvukamat osalemist;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile.