Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0306/2012Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0306/2012

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl viešųjų konsultacijų ir jų prieinamumo visomis ES kalbomis

11.6.2012 - (2012/2676(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Olga Sehnalová, Petra Kammerevert S&D frakcijos vardu
Doris Pack, Marco Scurria, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Roberta Angelilli PPE frakcijos vardu


Procedūra : 2012/2676(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0306/2012
Pateikti tekstai :
B7-0306/2012
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0306/2012

Europos Parlamento rezoliucija dėl viešųjų konsultacijų ir jų prieinamumo visomis ES kalbomis

(2012/2676(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 8 d. Komisijos komunikatą dėl sumanaus reguliavimo Europos Sąjungoje, kuriame pranešama, kad Komisija 2011 m. atliks savo konsultacijų politikos peržiūrą (COM(2010)0543),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 13 d. Komisijos komunikatą „Bendrosios rinkos aktas. Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti. „Bendros pastangos skatinti naująjį augimą“ (COM(2011)0206),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 3–4 d. Bendrosios rinkos forume priimtą Krokuvos deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 14 d. Komisijai pateiktą klausimą raštu dėl Komisijos komunikacijos strategijos ir viešosiose konsultacijose vartojamų kalbų (E-002327/2011),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 22 m. Komisijai pateiktą klausimą žodžiu dėl viešųjų konsultacijų ir jų prieinamumo visomis ES kalbomis (X‑XXXXXX),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Komisija, siekdama didinti žmonių informuotumą apie ES pilietybės privalumus ir suteikiamas teises ir paskatinti juos aktyviau dalyvauti formuojant Sąjungos politiką, pasiūlė 2013-uosius metus paskelbti Europos piliečių metais;

B.  kadangi visuomenės dalyvavimas yra esminis demokratinio valdymo elementas, kadangi tinkamai parengtos ir paskelbtos viešosios konsultacijos yra viena iš pagrindinių priemonių, padedančių sukonkretinti ES skaidrumo politiką, ir kadangi iki šiol dar nebuvo visiškai išnaudotos jų galimybės užpildyti piliečių ir Sąjungos komunikacijos ir informavimo spragas;

1.  ragina Komisiją aktyviai siekti bendravimo su paprastais piliečiais visapusiškai naudojantis esamomis ryšių priemonėmis, kad konsultacijos vyktų plačiu mastu ir būtų organizuojamos kartu su NVO ir kitais suinteresuotaisiais subjektais;

2.  ragina Komisiją užtikrinti, kad kiekvieno ES piliečio teisė kreiptis į ES institucijas bet kuria oficialia Sąjungos kalba būtų visapusiškai gerbiama ir įgyvendinama, taip pat užtikrinti, kad viešosios konsultacijos vyktų visomis oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis, kad visos konsultacijos vyktų vienodomis sąlygomis nediskriminuojant kalbiniu požiūriu;

3.  ragina Komisiją užtikrinti, kad visos konsultacijos būtų paprastiems piliečiams suprantamos ir vyktų pakankamai ilgą laiko tarpą, kad būtų užtikrintas didesnis dalyvavimas;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai.