Ontwerpresolutie - B7-0306/2012Ontwerpresolutie
B7-0306/2012

ONTWERPRESOLUTIE over openbare raadplegingen en de beschikbaarheid ervan in alle EU-talen

11.6.2012 - (2012/2676(RSP))

naar aanleiding van een verklaring van de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement

Olga Sehnalová, Petra Kammerevert namens de S&D-Fractie
Doris Pack, Marco Scurria, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Roberta Angelilli namens de PPE-Fractie


Procedure : 2012/2676(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B7-0306/2012
Ingediende teksten :
B7-0306/2012
Debatten :
Aangenomen teksten :

B7‑0306/2012

Resolutie van het Europees Parlement over openbare raadplegingen en de beschikbaarheid ervan in alle EU-talen

(2012/2676(RSP))

Het Europees Parlement,

–   gezien de mededeling van de Commissie van 8 oktober 2010 over slimme regelgeving in de Europese Unie, waarin aangekondigd werd dat de Commissie haar raadplegingsbeleid wilde evalueren in 2011 (COM (2010) 543),

–   gezien de mededeling van de Commissie van 13 april 2011 getiteld "Akte voor de interne markt – Twaalf hefbomen voor het stimuleren van de groei en het versterken van het vertrouwen – "Samen werk maken van een nieuwe groei" (COM(2011)0206),

–   gezien de Verklaring van Krakau die aangenomen werd op het Forum voor de interne markt van 3 - 4 oktober 2011,

–   gezien de schriftelijke vraag aan de Commissie van 14 maart 2011 getiteld "Communicatiestrategie van de Commissie — Talen van de publieke raadplegingen" (E 002327/2011),

–   gezien de mondelinge vraag aan de Commissie van 22 maart 2012 over openbare raadplegingen en de beschikbaarheid hiervan in alle talen van de EU (X-XXXXXX),

–   gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de Commissie heeft voorgesteld 2013 uit te roepen tot het Europees jaar van de burger om de voordelen en de rechten van het EU-burgerschap meer bekendheid bij de mensen te geven en hun actieve deelname aan de beleidsvorming van de Unie te stimuleren;

B.  overwegende dat publieke betrokkenheid een fundamenteel onderdeel uitmaakt van democratisch bestuur, overwegende dat goed vormgegeven en gecommuniceerde openbare raadplegingen behoren tot de belangrijkste instrumenten om het transparantiebeleid van de EU te concretiseren, en overwegende dat hun potentieel om de communicatie- en informatiekloof tussen burgers en de EU te overbruggen tot nu toe niet volledig benut is;

1.  dringt er bij de Commissie op aan om de communicatie met de burger actief aan te gaan door de bestaande communicatiekanalen ten volle te benutten voor het onder de aandacht brengen van raadplegingen en deze uit te voeren in samenwerking met NGO's en andere belanghebbenden;

2.  dringt er bij de Commissie op aan om ervoor te zorgen dat het recht van iedere burger om zich tot de EU-instellingen te richten in elke officiële EU-taal volledig geëerbiedigd en ten uitvoer gelegd wordt door ervoor te zorgen dat openbare raadplegingen toegankelijk zijn in alle officiële EU-talen, dat alle raadplegingen evenwaardig zijn en dat er geen discriminatie op basis van taal plaatsvindt m.b.t. raadplegingen;

3.  vraagt de Commissie om ervoor te zorgen dat alle raadplegingen begrijpelijk zijn voor gewone burgers en uitgevoerd worden gedurende een tijdsbestek dat ruim genoeg is om een zo groot mogelijke deelname te waarborgen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie.