Postup : 2012/2684(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0310/2012

Předložené texty :

B7-0310/2012

Rozpravy :

PV 13/06/2012 - 18
CRE 13/06/2012 - 18

Hlasování :

PV 14/06/2012 - 11.9
CRE 14/06/2012 - 11.9

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0261

NÁVRH USNESENÍ
PDF 127kWORD 1341k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0304/2012
11. 6. 2012
PE491.929v01-00
 
B7-0310/2012

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů (2012/2684(RSP))


Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Joanna Katarzyna Skrzydlewska za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů (2012/2684(RSP))  
B7‑0310/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na zprávy Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) a jejího opčního protokolu a Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 24. března 2009 o boji proti mrzačení ženských pohlavních orgánů, které se provádí v EU(1),

–   s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 5. prosince 2011 nazvanou „Ukončení mrzačení ženských pohlavních orgánů“,

–   s ohledem na závěry zasedání Rady ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele ze dne 8. března 2010 týkající se vymýcení násilí na ženách páchaného v Evropské unii a na její výzvu bojovat proti mrzačení ženských pohlavních orgánů v celosvětovém měřítku,

–    s ohledem na Úmluvu Rady Evropy ze dne 12. dubna 2011 o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu,

–   s ohledem na hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a dívkách a boje proti všem formám diskriminace žen, které Rada pro obecné záležitosti přijala dne 8. prosince 2008,

–   s ohledem na své usnesení A7–065/2011 ze dne 5. března 2011 o prioritách a základních rysech nového rámce politiky EU pro boj proti násilí páchanému na ženách,

–   s ohledem na své usnesení č. A7 086/2012 ze dne 18. dubna 2012 o výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě a politice Evropské unie v této oblasti včetně dopadů na strategickou politiku EU týkající se lidských práv,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že mrzačení ženských pohlavních orgánů je nenapravitelným zneužíváním, kterým se úmyslně poškozují nebo zraňují ženské pohlavní orgány z jiných, než zdravotních důvodů, a že tato praktika má nezvratné následky, jimiž v dnešní době trpí 140 milionů žijících žen a dívek, a vzhledem k tomu, že tato praktika hrozí každoročně dalším 3 milionům dívek;

B.  vzhledem k tomu, že jakýkoli druh mrzačení ženských pohlavních orgánů je bolestná praktika, která nesmí být považována za součást náboženství, ale jedná se o násilí na ženách a dívkách, jež porušuje jejich základní práva, zejména právo na osobní bezpečnost a integritu a fyzické a duševní zdraví, poškozuje jejich sexuální a reprodukční zdraví a v případě nezletilých dívek se v podstatě jedná o zneužívání nezletilých; a vzhledem k tomu, že toto porušení nelze v žádném případě ospravedlňovat dodržováním různých kulturních tradic či iniciačními rituály;

C. vzhledem k tomu, že mrzačení ženských pohlavních orgánů je výrazem nerovného rozdělení moci a představuje, podobně jako jiné závažné druhy násilí založené na pohlaví, násilí na ženách, a vzhledem k tomu, že je naprosto nezbytné zahájit boj proti mrzačení ženských pohlavních orgánů, a to uceleným a koherentním přístupem k boji proti násilí založenému na pohlaví a boji proti násilí na ženách;

1.  vítá rozhodnutí 56. zasedání Komise pro postavení žen ze dne 8. března 2012 o tom, že se Valné shromáždění OSN bude mrzačením ženských pohlavních orgánů zabývat na nadcházejícím 67. zasedání;

2.  vyzývá Valné shromáždění OSN, aby na svém 67. zasedání přijalo rezoluci zakazující mrzačení ženských pohlavních orgánů, a harmonizovalo tak činnost členských států a vydalo doporučení a pokyny pro rozvoj a posílení regionálních a mezinárodních právních nástrojů a vnitrostátních právních předpisů;

3.  jednoznačně podporuje doporučení Hospodářské a sociální rady OSN, podle nichž je nutné přijmout souborné právní předpisy, které zakáží jakoukoli formu mrzačení ženských pohlavních orgánů a stanoví tresty pro pachatele; vyzývá třetí země, aby provedly vnitrostátní a mezinárodní závazná rozhodnutí a úmluvy;

4.  vyzývá příslušné subjekty OSN a občanskou společnost, aby pomocí odpovídajících finančních prostředků aktivně podporovaly cílené inovativní programy a šířily osvědčené postupy, které řeší potřeby a priority dívek v těžkých situacích (např. mrzačení ženských pohlavních orgánů), jež mají potíže získat ke službám a programům přístup;

5.  zdůrazňuje potřebu podporovat občanskou společnost a zejména ženské organizace, které v rámci své komunity usilují o vymýcení praktiky násilí páchaného na ženách i mrzačení ženských pohlavních orgánů;

6.  naléhavě vyzývá Komisi, aby byly otázky násilí založeného na pohlaví a posílení postavení žen ve středu rozvojových politik EU a programů prostřednictvím akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů z roku 2010; zdůrazňuje význam zapojení celostátních, regionálních a místních orgánů a občanské společnosti v partnerských zemích;

7.  naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby otázce mrzačení ženských pohlavních orgánů věnovala zvláštní pozornost v rámci celkové strategie boje proti násilí páchanému na ženách, včetně společných akcí proti mrzačení ženských pohlavních orgánů;

8.  naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby vymýcení násilí páchaného na ženách a dívkách uznala za svou prioritu a prostřednictvím přidělení patřičných finančních prostředků podporovala cílené inovativní programy v rámci Evropské unie i ve třetích zemích;

9.  naléhavě vyzývá členské státy, aby podnikly rozhodné kroky v boji s těmito nezákonnými praktikami;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a generálnímu tajemníkovi OSN a členským státům.

(1)

Úř. věst. C 117E, 6.5.2010, s. 52.

Právní upozornění - Ochrana soukromí