Menetlus : 2012/2684(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0310/2012

Esitatud tekstid :

B7-0310/2012

Arutelud :

PV 13/06/2012 - 18
CRE 13/06/2012 - 18

Hääletused :

PV 14/06/2012 - 11.9
CRE 14/06/2012 - 11.9

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0261

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 115kWORD 1326k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0304/2012
11.6.2012
PE491.929v01-00
 
B7-0310/2012

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Naiste suguelundite moonutamise lõpetamine (2012/2684(RSP))


Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Joanna Katarzyna Skrzydlewska fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon naiste suguelundite moonutamise lõpetamise kohta (2012/2684(RSP))  
B7‑0310/2012

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse aruandeid, mis on koostatud ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimist käsitleva konventsiooni (CEDAW) ja selle fakultatiivprotokolli raames ning piinamise ja muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni,

–   võttes arvesse oma 24. märtsi 2009. aasta resolutsiooni naiste suguelundite moonutamise vastase võitluse kohta Euroopa Liidus(1),

–   võttes arvesse ÜRO peasekretäri 5. detsembri 2011. aasta aruannet naiste suguelundite moonutamise lõpetamise kohta,

–   võttes arvesse tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu 8. märtsi 2010. aasta järeldusi naistevastase vägivalla kaotamise kohta Euroopa Liidus ja nõukogu üleskutset rahvusvahelise lähenemisviisi loomiseks naiste suguelundite moonutamise vastu võitlemiseks,

–   võttes arvesse Euroopa Nõukogu 12. aprilli 2011. aasta naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamise ja nendega võitlemise konventsiooni,

–   võttes arvesse üldasjade nõukogu poolt 8. detsembril 2008 heaks kiidetud ELi suuniseid, mis käsitlevad naistevastast vägivalda ja võitlust kõikide naiste diskrimineerimise vormide vastu,

–   võttes arvesse oma 5. aprilli 2011. aasta resolutsiooni A7‑065/2011 naistevastase vägivalla vastu võitlemise ELi uue poliitilise raamistiku prioriteetide ja põhijoonte kohta,

–   võttes arvesse oma 18. aprilli 2012. aasta resolutsiooni A7‑086/2012, mis käsitleb aastaaruannet inimõiguste kohta maailmas 2010. aastal ja Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas ning mõju ELi strateegilisele inimõiguste poliitikale,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et naiste suguelundite moonutamine on heastamatu kuritarvitus, millega seoses moonutatakse mittemeditsiinilistel põhjustel naiste suguelundeid või põhjustatakse nende pöördumatute tagajärgedega kahjustusi, mille tõttu kannatavad praegu 140 miljonit naist ja tütarlast; arvestades, et iga aasta ohustab niisugune operatsioon veel kolme miljonit tütarlast;

B.  arvestades, et naiste suguelundite mistahes moonutamise vorm on kahjustav traditsiooniline praktika, mida ei saa käsitleda religiooni osana, vaid kui naiste ja tütarlaste vastu suunatud vägivalda, mis kujutab endast nende põhiõiguste rikkumist, eelkõige puudutab see õigust isiklikule turvalisusele ja puutumatusele ning füüsilise ja vaimse tervise ning seksuaal- ja reproduktiivtervise kaitsele, lisaks on alaealiste tütarlaste puhul aga tegemist laste kuritarvitamisega; arvestades, et sellist rikkumist ei saa mingil juhul õigustada erinevate kultuuriliste traditsioonide austamise või initsiatsioonitseremooniatega;

C. arvestades, et naiste suguelundite moonutamise puhul on tegemist ebavõrdsete võimusuhete avaldumisega ja naistevastase vägivallaga teiste tõsiste soopõhiste vägivallavormide kõrval ning seetõttu on väga vajalik lisada naiste suguelundite moonutamise vastu võitlemine soopõhise ja naistevastase vägivalla vastu võitlemise üldisesse ja ühtsesse kontseptsiooni;

1.  kiidab heaks naiste olukorra komisjoni 56. istungil 8. märtsil 2012 vastu võetud otsuse, mille kohaselt tuleb naiste suguelundite moonutamise küsimus tõstatada tulevasel ÜRO Peaassamblee 67. istungil;

2.  palub ÜRO Peaassambleel võtta oma 67. istungil vastu resolutsiooni eelnõu naiste suguelundite moonutamise keelustamise kohta kogu maailmas, ühtlustades selleks liikmesriikide meetmeid ning andes soovitusi ja juhiseid piirkondlike ja rahvusvaheliste õigusaktide ning siseriiklike õigusnormide arendamiseks ja karmistamiseks;

3.  toetab täielikult ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu soovitusi, mille kohaselt tuleks võtta vastu ulatusliku mõjuga õigusaktid, millega keelustataks naiste suguelundite moonutamise kõik vormid ja nähtaks ette nende toimepanijate karistamine; ergutab kolmandaid riike rakendama siseriiklikke ja rahvusvahelisi siduvaid otsuseid ja konventsioone;

4.  kutsub asjaomaseid ÜRO üksusi ja kodanikuühiskonna esindajaid üles vastavate rahaliste vahendite eraldamise kaudu toetama aktiivselt sihtotstarbelisi innovaatilisi programme ning levitama parimaid tavasid, mis puudutavad kaitsetus olukorras (näiteks naiste suguelundite moonutamise puhul) tütarlaste vajadusi ja prioriteete, kellel on raske pääseda ligi asjakohastele teenustele ja programmidele;

5.  rõhutab, et tuleb toetada nende kodanikuühiskonna esindajate ja eelkõige naisteorganisatsioonide tegevust, kes töötavad oma kogukondades naistevastase vägivalla (sh naiste suguelundite moonutamise) lõpetamise nimel;

6.  nõuab tungivalt, et komisjon tagaks soopõhise vägivalla ja naiste rolli suurendamise küsimuse lisamise läbivalt kõikidesse ELi arengupoliitika valdkondadesse ja programmidesse soolise võrdõiguslikkuse kava 2010 kaudu; rõhutab riiklike, piirkondlike ja kohalike ametivõimude ja kodanikuühiskonna esindajate kaasamise olulisust partnerriikides;

7.  nõuab tungivalt, et komisjon pööraks naiste suguelundite moonutamise küsimusele naistevastase vägivalla vastu võitlemise üldstrateegia raamistikus erilist tähelepanu ja näha ette ühised meetmed naiste suguelundite moonutamise vastu võitlemiseks;

8.  nõuab tungivalt, et komisjon tunnustaks naiste ja tütarlaste vastu suunatud vägivalla lõpetamist prioriteedina ja toetaks vastavate rahaliste vahendite eraldamise kaudu sihtotstarbelisi ja innovaatilisi programme nii Euroopa Liidus kui ka kolmandates riikides;

9.  nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid otsustavaid meetmeid kõnealuse ebaseadusliku tavaga võitlemiseks;

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ÜRO peasekretärile ning liikmesriikide parlamentidele.

 

(1)

ELT C 117E, 6.5.2010, lk 52.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika