Procedūra : 2012/2684(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0310/2012

Pateikti tekstai :

B7-0310/2012

Debatai :

PV 13/06/2012 - 18
CRE 13/06/2012 - 18

Balsavimas :

PV 14/06/2012 - 11.9
CRE 14/06/2012 - 11.9

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0261

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 127kWORD 1333k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0304/2012
11.6.2012
PE491.929v01-00
 
B7-0310/2012

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl moterų lyties organų žalojimo nutraukimo (2012/2684(RSP))


Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Joanna Katarzyna Skrzydlewska PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl moterų lyties organų žalojimo nutraukimo (2012/2684(RSP))  
B7‑0310/2012

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pranešimus pagal JT konvenciją dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo (angl. CEDAW) ir jos neprivalomąjį protokolą, į Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą,

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 24 d. rezoliuciją dėl kovos su moterų lyties organų žalojimu ES(1),

–   atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus 2011 m. gruodžio 5 d. pranešimą „Moterų lyties organų žalojimo nutraukimas“,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 8 d. Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos išvadas dėl smurto prieš moteris prevencijos Europos Sąjungoje ir jos raginimą tarptautiniu mastu kovoti su moterų lyties organų žalojimu,

–   atsižvelgdamas į Europos Tarybos 2011 m. balandžio 12 d. konvenciją dėl smurto prieš moteris bei smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo,

–   atsižvelgdamas į ES gaires dėl smurto prieš moteris ir mergaites ir kovos su visų formų jų diskriminacija, kurias Bendrųjų reikalų taryba priėmė 2008 m. gruodžio 8 d.,

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 5 d. rezoliuciją A7‑065/2011 dėl prioritetų nustatant naujos ES kovos su smurtu prieš moteris politikos programos metmenis,

–   atsižvelgdamas į savo 2012 m. balandžio 18 d. rezoliuciją A7‑086/2012 dėl metinio pranešimo apie žmogaus teisių padėtį pasaulyje ir Europos Sąjungos politiką šioje srityje, įskaitant poveikį strateginei ES žmogaus teisių politikai,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi moterų lyties organų žalojimas yra neatitaisomi veiksmai, kuriais sąmoningai dėl nemedicininių priežasčių pakeičiami arba sužalojami moterų lyties organai ir sukeliamos nepanaikinamos pasekmės, kurias patiria 140 mln. šiuo metu gyvenančių moterų ir mergaičių ir kasmet dar 3 mln. gresia patirti šią procedūrą;

B.  kadangi bet koks moterų lyties organų žalojimas yra kenksminga tradicinė praktika, kuri nėra susijusi su religija, bet yra smurto prieš moteris ir mergaites aktas, kuriuo pažeidžiamos pagrindinės jų teisės, ypač teisė į asmeninį saugumą bei vientisumą ir fizinę bei psichinę sveikatą, taip pat pažeidžiama jų sveikata seksualiniu ir reprodukciniu požiūriu, o nepilnamečių mergaičių atvejais – prievarta prieš vaikus; kadangi jokiomis aplinkybėmis tokio smurto negalima pateisinti pagarba įvairioms kultūrinėms tradicijoms ar iniciacijos ceremonijomis;

C. kadangi moterų lyties organų žalojimas – nelygių vyrų ir moterų santykių išraiška ir smurto prieš moteris forma greta kitų sunkių formų smurto dėl lyties ir kadangi būtina kovą prieš moterų lyties organų žalojimą įtraukti į bendrą ir nuoseklų kovos su smurtu dėl lyties ir smurtu prieš moteris požiūrį;

1.  palankiai vertina 2012 m. kovo 8 d. 56-oje Komisijos dėl moterų padėties sesijoje priimtą sprendimą, kad moterų lyties organų žalojimo klausimas reikia nagrinėti būsimoje Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 67-oje sesijoje;

2.  ragina JT Generalinę Asamblėją per savo šešiasdešimt septintąją sesiją priimti rezoliucijos projektą tam, kad visame pasaulyje būtų uždrausta žaloti moterų lyties organus suderinant valstybių narių veiksmus ir parengiant regioninių ir tarptautinių teisinių priemonių ir nacionalinių įstatymų stiprinimo rekomendacijas ir gaires;

3.  tvirtai remia JT ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos rekomendacijas, kad reikėtų priimti išsamius teisės aktus, pagal kuriuos būtų draudžiamas visų formų moterų lyties organų žalojimas ir baudžiami pažeidėjai; skatina trečiąsias šalis įgyvendinti nacionaliniu ir tarptautinius privalomus sprendimus ir konvencijas;

4.  ragina atitinkamas Jungtinių Tautų įstaigas ir pilietinę visuomenę, skiriant atitinkamus finansinius išteklius, aktyviai remti tikslines inovacines programas ir skleisti geriausią praktiką, kurią taikant atsižvelgiama į mergaičių, esančių pažeidžiamoje padėtyje, pvz., kurioms gresia moterų lyties organų žalojimas, ir neturinčių galimybių gauti paslaugas ir dalyvauti programose, poreikius ir prioritetus;

5.  pabrėžia, kad reikia remti pilietinės visuomenės ir ypač moterų organizacijas, kurios veikia savo bendruomenėse siekdamos nutraukti smurtą prieš moteris, įskaitant moterų lyties organų žalojimą;

6.  ragina Komisiją užtikrinti, kad smurto dėl lyties ir moterų teisių stiprinimo klausimai bus įtraukiami į visas ES vystymo politikos kryptis ir programas pagal jos 2010 m. lyčių lygybės veiksmų planą; pabrėžia, kad svarbu į šią veiklą įtraukti nacionalines, regionų ir vietos valdžios institucijas ir pilietinę visuomenę šalyse partnerėse;

7.  ragina ES Komisiją moterų lyties organų žalojimo reiškiniui skirti ypatingą dėmesį pagal bendrą kovos su smurtu prieš moteris strategiją, įskaitant bendrus veiksmus prieš moterų lyties organų žalojimą;

8.  ragina ES Komisiją smurto prieš moteris ir mergaites nutraukimui teikti prioritetą ir, skiriant atitinkamus finansinius išteklius, remti tikslines ir inovacines programas Europos Sąjungoje ir trečiosiose šalyse;

9.  ragina valstybes nares imtis griežtų kovos su šia neteisėta praktika veiksmų;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, JT generaliniam sekretoriui ir valstybėms narėms.

(1)

OL C 117 E, 2010 5 6, p. 52.

Teisinė informacija - Privatumo politika