Procedură : 2012/2684(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0310/2012

Texte depuse :

B7-0310/2012

Dezbateri :

PV 13/06/2012 - 18
CRE 13/06/2012 - 18

Voturi :

PV 14/06/2012 - 11.9
CRE 14/06/2012 - 11.9

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0261

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 126kWORD 1348k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0304/2012
11.6.2012
PE491.929v01-00
 
B7-0310/2012

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la încetarea mutilării genitale feminine (2012/2684(RSP))


Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Joanna Katarzyna Skrzydlewska în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la încetarea mutilării genitale feminine (2012/2684(RSP))  
B7‑0310/2012

Parlamentul European,

–   având în vedere rapoartele Convenției ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW) și Protocolul Opțional la aceasta și Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante,

–   având în vedere Rezoluția sa din 24 martie 2009 referitoare la lupta împotriva mutilărilor genitale feminine practicate în UE(1),

–   având în vedere Raportul Secretarului General al ONU din 5 decembrie 2011 intitulat „Ending female genital mutilation”,

–   având în vedere Concluziile Consiliului Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori din 8 martie 2010 privind eradicarea violenței împotriva femeilor în Uniunea Europeană, în care se solicită adoptarea unei strategii internaționale de combatere a mutilării genitale feminine,

–   având în vedere Convenția Consiliului Europei din 12 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice,

–   având în vedere Liniile directoare ale UE privind violența împotriva femeilor și combaterea tuturor formelor de discriminare la adresa femeilor, adoptate de Consiliul Afaceri Generale la 8 decembrie 2008,

–   având în vedere Rezoluția sa din 5 martie 2011 referitoare la prioritățile și structura unui nou cadru al politicii UE de combatere a violenței împotriva femeilor (P7_TA(2011)0127),

–   având în vedere Rezoluția sa din 18 aprilie 2012 referitoare la Raportul anual privind drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în domeniu, inclusiv implicațiile pentru politica strategică a UE în domeniul drepturilor omului (P7_TA(2012)0126),

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât mutilarea genitală feminină reprezintă un abuz ireparabil prin care se modifică sau se rănesc intenționat organele genitale feminine din motive nemedicale, cu consecințe ireversibile care afectează astăzi 140 de milioane de femei și de fete aflate în viață și întrucât, în fiecare an, alte trei milioane de fete riscă să suporte această practică;

B.  întrucât orice formă de mutilare genitală feminină este o practică tradițională dăunătoare care nu poate fi considerată parte a unei religii, ci un act de violență împotriva femeilor și fetelor care constituie o încălcare a drepturilor lor fundamentale, în special a dreptului la integritate și securitate personală și la sănătate fizică și mintală, precum și o vătămare a sănătății lor sexuale și reproductive, ceea ce reprezintă și un abuz la adresa copiilor în cazul fetelor minore; întrucât aceste încălcări nu pot fi în nici un caz justificate prin respectarea diverselor tradiții culturale sau ceremonii de inițiere;

C. întrucât mutilarea genitală feminină este o expresie a relațiilor de putere inegale și o formă de violență împotriva femeilor, pe lângă alte forme serioase de violență pe criterii de gen și întrucât este absolut necesar ca lupta împotriva mutilării genitale feminine să fie integrată într-o strategie generală și coerentă de combatere a violenței pe criterii de gen și a violenței împotriva femeilor,

1.  salută decizia din 8 martie 2012 adoptată la cea de a 56-a sesiune a Comisiei pentru statutul femeilor ca problema mutilării genitale feminine să fie discutată de Adunarea Generală a ONU la cea de a 67-a sesiune a sa;

2.  solicită Adunării Generale a ONU să adopte proiectul de rezoluție la cea de a 67-a sesiune a sa prin care să se interzică mutilarea genitală feminină la nivel mondial, prin armonizarea măsurilor luate de statele membre și prin emiterea de recomandări și orientări privind dezvoltarea și consolidarea instrumentelor juridice regionale și internaționale și a legislației naționale;

3.  sprijină ferm recomandările Consiliului Economic și Social al ONU potrivit cărora ar trebui adoptată o legislație cuprinzătoare care să interzică toate formele de mutilare genitală feminină și să pedepsească autorii acestei practici și încurajează țările terțe să pună în aplicare deciziile și convențiile naționale și internaționale obligatorii;

4.  solicită entităților competente ale ONU și societății civile să sprijine activ, prin alocarea de resurse financiare adecvate, o serie de programe specifice inovatoare și să disemineze bunele practici care vizează nevoile și prioritățile fetelor aflate în situații vulnerabile precum mutilarea genitală feminină și care au dificultăți în accesarea serviciilor și programelor;

5.  subliniază necesitatea de a sprijini membrii societății civile, în special organizațiile femeilor, care lucrează în cadrul comunităților lor pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor, inclusiv mutilării genitale feminine;

6.  solicită insistent Comisiei ca, prin Planul său de acțiune privind egalitatea de șanse între femei și bărbați 2010, să se asigure că măsurile de combatere a violenței pe criterii de gen și de promovare a emancipării femeilor sunt integrate în toate politicile și programele de dezvoltare ale UE; subliniază importanța implicării autorităților naționale, regionale și locale și a societății civile din țările partenere;

7.  solicită insistent Comisiei să acorde o atenție specifică mutilării genitale feminine în cadrul unei strategii globale de combatere a violenței împotriva femeilor care să includă acțiuni comune de combatere a mutilării genitale feminine;

8.  solicită insistent Comisiei să recunoască încetarea violenței împotriva femeilor și fetelor drept o prioritate și, prin alocarea de resurse financiare adecvate, să sprijine activ programe specifice și inovatoare atât în Uniunea Europeană, cât și în țări terțe;

9.  solicită insistent statelor membre să ia măsuri ferme de combatere a acestei practici ilegale;

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Secretarului General al ONU și statelor membre.

(1)

JO C 117E, 6.5.2010, p. 52.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate