Postup : 2012/2684(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0310/2012

Predkladané texty :

B7-0310/2012

Rozpravy :

PV 13/06/2012 - 18
CRE 13/06/2012 - 18

Hlasovanie :

PV 14/06/2012 - 11.9
CRE 14/06/2012 - 11.9

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0261

NÁVRH UZNESENIA
PDF 129kWORD 1334k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0304/2012
11.6.2012
PE491.929v01-00
 
B7-0310/2012

predložený na základe vyhlásenia Komisie

predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o skoncovaní s mrzačením ženských pohlavných orgánov (2012/2684(RSP))


Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Joanna Katarzyna Skrzydlewska v mene poslaneckého klubu PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o skoncovaní s mrzačením ženských pohlavných orgánov (2012/2684(RSP))  
B7‑0310/2012

Európsky parlament,

–   so zreteľom na správy v rámci Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a jeho opčného protokolu a Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 24. marca 2009 o boji proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov v EÚ(1),

–   so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN z 5. decembra 2011 o skoncovaní s mrzačením ženských pohlavných orgánov,

–   so zreteľom na záver Rady EPSCO z 8. marca 2010 o odstránení násilia páchaného na ženách v Európskej únii a jej výzvu na uplatňovanie medzinárodného prístupu k boju proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov,

–   so zreteľom na Dohovor Rady Európy z 12. apríla 2011 o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu,

–   so zreteľom na usmernenia EÚ pre oblasť násilia páchaného na ženách a dievčatách a boja proti všetkým formám ich diskriminácie, ktoré prijala Rada pre všeobecné záležitosti 8. decembra 2008,

–   so zreteľom na svoje uznesenie A7‑065/2011 z 5. marca 2011 o prioritách a náčrte nového politického rámca EÚ zameraného na boj proti násiliu páchanému na ženách,

–   so zreteľom na svoje uznesenie A7‑086/2012 z 18. apríla 2012 o výročnej správe o ľudských právach vo svete a o politike Európskej únie v tejto oblasti vrátane dôsledkov pre strategickú politiku EÚ v oblasti ľudských práv,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže mrzačenie ženských pohlavných orgánov je nenapraviteľnou formou zneužitia, ktorou z iných ako zdravotných dôvodov dochádza k zámernej zmene ženských pohlavných orgánov a ktorá spôsobuje ich poškodenie, pričom má nezvratné dôsledky, ktoré sa v súčasnosti týkajú 140 miliónov žien a dievčat, a keďže každoročne hrozí podrobenie tomuto zákroku ďalším 3 miliónom dievčat;

B.  keďže akákoľvek forma mrzačenia ženských pohlavných orgánov je škodlivou tradičnou praktikou, ktorú nemožno považovať za súčasť náboženstva, ale akt násilia na ženách a dievčatách, ktorý je porušením ich základných práv, najmä práva na osobnú bezpečnosť, nedotknuteľnosť osoby a telesné a duševné zdravie, ako aj ich sexuálneho a reprodukčného zdravia, pričom v prípade maloletých dievčat ide takisto o týranie dieťaťa; keďže takéto formy porušenia nemožno v žiadnom prípade ospravedlňovať dodržiavaním rôznych kultúrnych tradícií či iniciačných rituálov,

C. keďže mrzačenie ženských pohlavných orgánov je spolu s inými vážnymi formami násilia založeného na rodovej príslušnosti výrazom nerovných mocenských vzťahov a formou násilia na ženách a keďže je úplne nevyhnutné zasadiť boj proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov do všeobecného a súdržného prístupu k boju proti násiliu založenému na rodovej príslušnosti a násiliu páchanému na ženách;

1.  víta rozhodnutie prijaté na 56. zasadnutí Komisie pre postavenie žien z ​​8. marca 2012, že problémom mrzačenia ženských pohlavných orgánov by sa malo zaoberať Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov na svojom nadchádzajúcom 67. zasadnutí;

2.  vyzýva Valné zhromaždenie OSN, aby na svojom 67. zasadnutí prijalo návrh rezolúcie o celosvetovom zákaze mrzačenia ženských pohlavných orgánov, v ktorom harmonizuje opatrenia členských štátov a poskytne odporúčanie a usmernenia na vypracovanie a posilnenie regionálnych a medzinárodných právnych nástrojov a vnútroštátnych právnych predpisov;

3.  rozhodne podporuje odporúčania Hospodárskej a sociálnej rady OSN, aby sa prijali komplexné právne predpisy, ktorými sa zakážu všetky formy mrzačenia ženských pohlavných orgánov a potrestajú sa ich páchatelia; nabáda tretie krajiny na vykonávanie vnútroštátnych a medzinárodných záväzných rozhodnutí a dohovorov;

4.  vyzýva príslušné subjekty Organizácie Spojených národov a občiansku spoločnosť, aby vyčlenením primeraných finančných zdrojov aktívne podporovali cielené, inovatívne programy a šírili najlepšie postupy, ktoré sú zamerané na potreby a prvoradý záujem dievčat vystavených ťažkým situáciám, ako je mrzačenie pohlavných orgánov, ktoré majú neľahký prístup k službám a programom;

5.  zdôrazňuje, že je potrebné podporovať občiansku spoločnosť a najmä ženské organizácie, ktoré pôsobia vo svojich komunitách, aby skoncovali s násilím páchaným na ženách vrátane mrzačenia ženských pohlavných orgánov;

6.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby sa násilie na základe rodovej príslušnosti a posilnenie postavenia žien začlenilo prostredníctvom jej akčného plánu pre rodovú rovnosť do všetkých rozvojových politík a programov EÚ; zdôrazňuje, že je dôležité zapojiť vnútroštátne, regionálne a miestne orgány a občiansku spoločnosť v partnerských krajinách;

7.  naliehavo vyzýva Európsku komisiu, aby problematike mrzačenia ženských pohlavných orgánov venovala osobitnú pozornosť v rámci všeobecnej stratégie na boj proti násiliu páchanému na ženách vrátane spoločných opatrení proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov;

8.  naliehavo vyzýva Európsku komisiu, aby skoncovanie s násilím páchaným na ženách a dievčatách uznala ako prioritu a tým, že vyčlení primerané finančné zdroje, podporovala cielené a inovatívne programy v Európskej únii a tretích krajinách;

9.  naliehavo žiada členské štáty, aby prijali rozhodné opatrenia na boj proti tejto nezákonnej praktike;

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, generálnemu tajomníkovi OSN a členským štátom.

(1)

Ú. v. EÚ C 117E, 6.5.2010, s. 52.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia