Predlog resolucije - B7-0310/2012Predlog resolucije
B7-0310/2012

  PREDLOG RESOLUCIJE o končanju pohabljanja ženskih spolnih organov

  11.6.2012 - (2012/2684(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavi Komisije
  v skladu s členom 110(2) Poslovnika

  Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva), Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Joanna Katarzyna Skrzydlewska v imenu skupine PPE

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0304/2012

  Postopek : 2012/2684(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B7-0310/2012
  Predložena besedila :
  B7-0310/2012
  Sprejeta besedila :

  B7‑0310/2012

  Resolucija Evropskega parlamenta o končanju pohabljanja ženskih spolnih organov

  (2012/2684(RSP))

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju poročil v okviru konvencije ZN o odpravljanju vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW) in njenega izbirnega protokola ter konvencije o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja,

  –   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. marca 2009 o boju proti pohabljanju ženskih spolnih organov v EU[1],

  –   ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja ZN z dne 5. decembra 2011 o končanju pohabljanja ženskih spolnih organov,

  –   ob upoštevanju sklepov Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov z dne 8. marca 2010 o izkoreninjenju nasilja nad ženskami v Evropski uniji in njegovega poziva k mednarodnemu pristopu k boju proti pohabljanju ženskih spolnih organov,

  –   ob upoštevanju konvencije Sveta Evrope z dne 12. aprila 2011 o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter boju proti njemu,

  –   ob upoštevanju smernic EU glede nasilja nad ženskami in preprečevanja vseh oblik diskriminacije proti njim, ki jih je Svet za splošne zadeve sprejel 8. decembra 2008;

  –   ob upoštevanju svoje resolucije A7‑065/2011 z dne 5. marca o prednostnih nalogah in splošnem pregledu novega političnega okvira EU za boj proti nasilju nad ženskami,

  –   ob upoštevanju svoje resolucije A7‑086/2012 z dne 18. aprila o letnem poročilu o človekovih pravicah v svetu in politiki Evropske unije na tem področju, vključno s posledicami za strateško politiko EU o človekovih pravicah,

  –   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

  A. ker je pohabljanje ženskih spolnih organov nepopravljiva zloraba, pri kateri so ženski spolni organi namerno spremenjeni oziroma poškodovani iz nemedicinskih razlogov s trajnimi posledicami in ki ima danes po svetu med ženskami in dekleti 140 milijonov žrtev, in ker so vsako leto ogroženi nadaljnji 3 milijoni deklet;

  B.  ker so vse oblike pohabljanja ženskih spolnih organov škodljiva tradicionalna praksa, ki ni del religije, temveč gre za nasilje nad ženskami in dekleti ter kršenje njihovih temeljnih pravic, zlasti pravice do osebne varnosti in integritete ter telesnega, duševnega, spolnega in reproduktivnega zdravja, v primerih deklic, ki so mladoletne, pa gre tudi za zlorabo otrok; ker spoštovanje kulturnih običajev in različnih obredov iniciacije v nobenem primeru ne more opravičevati takšnega nasilja,

  C. ker je pohabljanje ženskih spolnih organov izraz neenakopravnih razmerij moči in oblika nasilja nad ženskami, poleg drugih resnih oblik spolnega nasilja, in ker je treba boj proti pohabljanju ženskih spolnih organov nujno vključiti v splošen in skladen pristop k boju proti spolnemu nasilju in nasilju nad ženskami;

  1.  pozdravlja sklep s 56. zasedanja Komisije za položaj žensk z dne 8. marca 2012, da bi morala vprašanje pohabljanja ženskih spolnih organov obravnavati generalna skupščina Združenih narodov na svojem 67. zasedanju;

  2.  poziva generalno skupščino ZN, naj na 67. zasedanju sprejme resolucijo o prepovedi pohabljanja ženskih spolnih organov po svetu z uskladitvijo ukrepov držav članic ter izdajo priporočil in smernic za razvoj in krepitev regionalnih in mednarodnih instrumentov ter nacionalne zakonodaje;

  3.  odločno podpira priporočila gospodarskega in socialnega sveta ZN, da je treba sprejeti celovito zakonodajo, ki bo prepovedovala vse oblike pohabljanja ženskih spolnih organov in predvidela kazni za storilce; poziva države nečlanice, naj izvajajo nacionalne in mednarodne zavezujoče sklepe in konvencije;

  4.  poziva ustrezne organe ZN in civilno družbo, naj z dodelitvijo zadostnih finančnih sredstev dejavno podprejo ciljno usmerjene programe in širjenje praktičnih zgledov, kako zadostiti potrebam in najpomembnejšim zahtevam ogroženih deklet, tudi žrtev pohabljanja ženskih spolnih organov, ki imajo težave pri dostopu do storitev in programov;

  5.  poudarja, da je treba podpreti civilno družbo, zlasti organizacije žensk, ki si v svojih skupnostih prizadevajo, da bi končale nasilje nad ženskami, vključno s pohabljanjem ženskih spolnih organov;

  6.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da se vprašanji nasilja nad ženskami na podlagi spola in povečevanja vpliva žensk vključita v vse razvojne politike in programe EU prek njenega akcijskega načrta za enakost spolov iz leta 2010; poudarja, da je treba pritegniti nacionalne, regionalne in lokalne organe in civilno družbo v partnerskih državah;

  7.  poziva Komisijo EU, naj pohabljanju ženskih spolnih organov nameni posebno pozornost v okviru splošne strategije za boj proti nasilju nad ženskami, vključno s skupnimi ukrepi proti pohabljanju;

  8.  poziva Komisijo EU, naj prizna, da je končanje nasilja nad ženskami in dekleti prednostna naloga, ter z dodelitvijo primernih finančnih sredstev podpre ciljno usmerjene in inovativne programe tako v EU kot v državah nečlanicah;

  9.  poziva države članice, naj v primeru te nezakonite prakse odločno ukrepajo;

  10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, generalnemu sekretarju ZN in državam članicam.