Förfarande : 2012/2685(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0314/2012

Ingivna texter :

B7-0314/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/06/2012 - 11.5

Antagna texter :

P7_TA(2012)0257

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 122kWORD 1334k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0312/2012
11.6.2012
PE491.933v01-00
 
B7-0314/2012

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om människorättssituationen i Tibet (2012/2685(RSP))


Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om människorättssituationen i Tibet (2012/2685(RSP))  
B7‑0314/2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kina och Tibet, särskilt resolutionerna av den 26 oktober 2011 och 24 november 2010,

–   med beaktande av sin resolution av den 7 april 2011 om förbudet i Nepal mot att rösta i valet till den tibetanska exilregeringen,

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–   med beaktande av artikel 36 i Folkrepubliken Kinas konstitution, som garanterar alla invånare friheten att välja trosuppfattning,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Respekten för de mänskliga rättigheterna, identitets-, kultur- och religionsfrihet samt föreningsfrihet är en grundläggande princip för EU och en prioritering inom unionens utrikespolitik.

B.  EU tog upp frågan om den tibetanska minoritetens rättigheter under den 31:a rundan i människorättsdialogen mellan EU och Kina den 29 maj 2012 i Bryssel. Dialogen har inte förbättrat tibetanernas människorättssituation på något märkbart sätt.

C. Hans helighet Dalai lamas sändebud har kontaktat den kinesiska regeringen för att finna en fredlig och ömsesidigt gynnsam lösning på Tibetfrågan. Diskussionerna mellan de båda parterna har inte gett några konkreta resultat och ligger för närvarande på is.

D. De kinesiska myndigheterna använde obefogat våld mot protesterna i Tibet 2008 och har ända sedan dess vidtagit restriktiva säkerhetsåtgärder som begränsar yttrande-, förenings- och trosfriheten.

E.  Antalet offer för protesterna 2008 kan ha överstigit 200, och antalet fängslade varierar mellan 4 434 och mer än 6 500. Vid utgången av 2010 fanns det 831 kända politiska fångar i Tibet varav 360 hade dömts i domstol och 12 avtjänade livstidsstraff.

F.  De kinesiska myndigheterna rapporteras använda sig av tortyr, t.ex. slag, elchocker, långvarig isolering, svält och andra liknande metoder i de tibetanska fängelserna för att tvinga fram erkännanden.

G. Enligt rapporterna har 38 tibetaner, främst munkar och nunnor, sedan 2009 satt eld på sig själva i protest mot Kinas restriktiva politik i Tibet och krävt att Dalai lama ska återvända och att religionsfriheten ska respekteras i Aba/Ngaba-regionen i Sichuanprovinsen och andra områden på den tibetanska platån, medräknat i det historiska Tibets huvudstad Lhasa i den autonoma regionen Tibet.

H. Det är fortfarande okänt eller oklart hur följande offer för självbränningar mår i dag och var de befinner sig: Chimey Palden, Tenpa Darjey, Jamyang Palden, Lobsang Gyatso, Sona Rabyang, Dawa Tsering, Kelsang Wangchuck, Lobsang Kelsang, Lobsang Kunchok och Tapey.

I.   Internationella journalisters, mediers och oberoende observatörers verksamhet är kraftigt begränsad i Tibet.

J.   Tibets elfte Panchen lama, Gedhun Chökyi Nyima, greps av de kinesiska myndigheterna och har inte synts till sedan den 14 maj 1995.

K. Den tibetanska identiteten, kulturen och religionen samt det tibetanska språket vittnar om en historiskt rik civilisation men hotas av han-folkets inflyttning på det historiska Tibets territorium. Vidare riskerar tibetanernas traditionella nomadliv att förintas.

L.  EU är i färd med att fastställa mandatet för och utnämna EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter.

M. Europaparlamentets tidigare uppmaningar till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om att ta upp situationen i Tibet med sina kinesiska motparter har ännu inte gett förväntade resultat.

1.  Europaparlamentet upprepar att det strategiska partnerskapet mellan EU och Kina bör bygga på gemensamma principer och värderingar.

2.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att utöka och intensifiera insatserna för att ta itu med tibetanernas människorättssituation inom ramen för människorättsdialogen mellan EU och Kina.

3.  I detta avseende beklagar Europaparlamentet de kinesiska myndigheternas ovilja att föra en dialog två gånger om året, liksom deras inställning till på vilket sätt och hur ofta sammanträdena ska hållas, särskilt med tanke på att stärka det civila samhället och göra det delaktigt i dialogen. Parlamentet uppmanar med kraft vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att vidta alla åtgärder som är möjliga för att effektivisera människorättsdialogen och göra den mer resultatinriktad.

4.  Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att ge Tibets historiska territorium ett verkligt och meningsfullt självstyre.

5.  Europaparlamentet uttrycker sin besvikelse över att Kina sedan januari 2010 inte har velat fortsätta dialogen med Hans helighet Dalai Lamas sändebud, och uppmuntrar de kinesiska myndigheterna att inleda en öppen, ärlig och meningsfull dialog om Tibets framtid med företrädarna för den centrala tibetanska administrationen.

6.  Europaparlamentet kräver att de kinesiska myndigheterna ska respektera tibetanernas yttrande-, förenings- och trosfrihet.

7.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de kinesiska myndigheterna att tillåta en oberoende internationell utredning av protesterna 2008 och deras efterverkningar och kräver att de politiska fångarna ska friges.

8.  Europaparlamentet fördömer alla former av tortyr av frihetsberövade personer och uppmanar de kinesiska myndigheterna att tillåta en oberoende internationell inspektion av fängelser och häkten i Tibet, liksom i det övriga Kina.

9.  Europaparlamentet fördömer på nytt de kinesiska myndigheternas kontinuerliga våld mot de tibetanska klostren och uppmanar den kinesiska regeringen att garantera det tibetanska folket och alla medborgare i landet religionsfrihet.

10. Europaparlamentet kräver att de kinesiska myndigheterna avslöjar vad som har hänt med alla offer för självbränningar i Tibet och var de befinner sig.

11. Europaparlamentet upprepar sitt krav på att de kinesiska myndigheterna ska avslöja vad som hänt Tibets elfte Panchen lama, Gedhun Chökyi Nyima, och var han befinner sig.

12. Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att bevara det tibetanska folkets språkliga, kulturella, religiösa och övriga grundläggande friheter och avstå från sin politik att låta han-folket bosätta sig inom det historiska Tibets områden samt tvinga tibetanska nomader att överge sitt traditionella nomadliv.

13. Europaparlamentet förväntar sig att EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter regelbundet ska rapportera om människorättssituationen i Kina, särskilt situationen i Tibet.

14. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att ta upp människorättssituationen i Tibet vid varje möte med företrädare för Kina.

15. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att utnämna en person till EU:s särskilda representant för Tibet för att främja respekten för det tibetanska folkets mänskliga rättigheter, inklusive deras rätt att bevara och utveckla sin särpräglade identitet och sina religiösa, kulturella och språkliga uttryck. Parlamentet stöder en konstruktiv dialog och förhandlingar mellan Kina och Hans helighet Dalai lamas sändebud. Parlamentet efterlyser även bistånd till tibetanska flyktingar, särskilt i Nepal och Indien.

16. Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att häva alla restriktioner och ge oberoende medier, journalister och människorättsobservatörer obehindrad tillgång till och fri rörlighet i hela Tibet.

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Folkrepubliken Kinas regering och parlament, FN:s generalsekreterare samt Hans helighet Dalai lama.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy