Päätöslauselmaesitys - B7-0315/2012Päätöslauselmaesitys
B7-0315/2012

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Tiibetin ihmisoikeustilanteesta

11.6.2012 - (2012/2685(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0312/2012

Menettely : 2012/2685(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0315/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0315/2012
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0315/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma Tiibetin ihmisoikeustilanteesta

(2012/2685(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kiinasta ja Tiibetistä ja etenkin 26. lokakuuta 2011 ja 24. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon 7. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman Tiibetin pakolaishallituksen vaalien kieltämisestä Nepalissa,

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vuodelta 1948,

–   ottaa huomioon Kiinan kansantasavallan perustuslain 36 pykälän, jossa turvataan kaikkien kansalaisten oikeus uskonnonvapauteen,

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksia käsittelevän EU:n erityisedustajan tulevan nimittämisen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien sekä oman identiteetin, kulttuurin, uskonnon ja yhdistymisvapauden kunnioittaminen ovat Euroopan unionin ja sen ulkopolitiikan perusperiaatteita;

B.  toteaa, että EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelu ei ole tuottanut merkittäviä parannuksia tiibetiläisten ihmisoikeustilanteeseen;

C. panee merkille, että Kiinan kansantasavalta on miehittänyt Tiibetin;

D. toteaa, että hänen pyhyytensä dalai-laman lähettiläät ovat ottaneet yhteyttä Kiinan kansantasavallan hallitukseen Tiibetin kysymyksen ratkaisemiseksi rauhanomaisesti ja kumpaakin osapuolta tyydyttävällä tavalla;

E.  toteaa, että Kiinan kansantasavallan viranomaiset käyttivät suhteetonta voimaa Tiibetissä vuonna 2008 järjestettyjen mielenosoitusten tukahduttamiseksi ja että ne ovat sen jälkeen ottaneet käyttöön turvatoimia, joilla on rajoitettu ilmaisunvapautta, yhdistymisvapautta ja uskonvapautta;

F.  toteaa, että vuoden 2008 mielenosoitusten uhrien lukumäärä saattaa olla yli 200, pidätettyjen lukumäärä vaihtelee 4434:stä yli 6500:aan ja vuoden 2010 lopun tietojen mukaan Tiibetissä oli 831 poliittista vankia, joista 360 oli tuomittu oikeudessa ja näistä 12 elinkautiseen vankeuteen;

G. toteaa, että Kiinan kansantasavallan viranomaisten raportoidaan käyttäneen kidutusta, kuten hakkaamista, sähkösokkiaseita, pitkäaikaista eristämistä, nälässä pitämistä ja muita vastaavia keinoja, saadakseen tiibetiläisvangit tunnustamaan rikoksia;

H. toteaa, että vuodesta 2009 lähtien 38 tiibetiläisen, joista useimmat ovat olleet munkkeja ja nunnia, kerrotaan sytyttäneen itsensä tuleen vastalauseena Kiinan Tiibetissä harjoittamalle tiukalle politiikalle ja vaatineen dalai-laman paluuta sekä uskonnonvapautta Sichuanin maakunnan Ngaban (kiinaksi Aba) hallintoalueelle ja Tiibetin ylängön muille alueille;

I.   toteaa, että monien itsensä tuleen sytyttäneiden, esimerkiksi Chimey Paldenin, Tenpa Darjeyn, Jamyang Paldenin, Lobsang Gyatson, Sona Rabyangin, Dawa Tseringin, Kelsang Wangchuckin, Lobsang Kelsangin, Lobsang Kunchokin ja Tapeyn, nykyisestä terveydentilasta ja olinpaikasta ei ole varmaa tietoa;

J.   toteaa, että Kiinan kansantasavallan viranomaiset ovat pidättäneet yhdennentoista panchen-laman Gedhun Choekyi Nyiman, eikä häntä ole nähty julkisuudessa 14. toukokuuta 1995 jälkeen;

K. toteaa, että han-kiinalaisten sijoittaminen Tiibetin historialliselle alueelle ja tiibetiläisten perinteisen paimentolaisuuteen perustuvan elämäntavan hävittäminen vaarantavat tiibetiläisten identiteetin, kielen, kulttuurin ja uskonnon, jotka todistavat vanhasta ja rikkaasta sivilisaatiosta;

L.  panee merkille, että EU on määrittämässä ihmisoikeuksia käsittelevän EU:n erityisedustajan valtuuksia ja nimittämässä tätä;

M. toteaa, että sen aiemmin komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle esittämät pyynnöt Tiibetin tilanteen ottamisesta esille kiinalaisosapuolten kanssa eivät ole tuottaneet toivottua tulosta;

1.  muistuttaa, että EU:n ja Kiinan kansantasavallan strategisen kumppanuuden olisi perustuttava yhteisiin periaatteisiin ja arvoihin;

2.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa tehostamaan ponnisteluja Tiibetin ihmisoikeustilanteen käsittelemiseksi EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelussa;

3.  kehottaa Kiinan kansantasavallan viranomaisia takaamaan Tiibetin historialliselle alueelle mielekkään autonomian;

4.  pitää valitettavana, että Kiinan kansantasavallan hallitus on tammikuusta 2010 lähtien ollut haluton jatkamaan vuoropuhelua hänen pyhyytensä dalai-laman lähettiläiden kanssa, ja kannustaa Kiinan viranomaisia käymään Tiibetin keskushallinnon kanssa tarkoituksenmukaista vuoropuhelua Tiibetin tulevaisuudesta;

5.  vaatii Kiinan kansantasavallan viranomaisia kunnioittamaan tiibetiläisten ilmaisunvapautta, yhdistymisvapautta ja uskonvapautta;

6.  vaatii Kiinan kansantasavallan viranomaisia sallimaan riippumattoman kansainvälisen tutkinnan tekemisen vuoden 2008 mielenosoituksista ja niiden jälkiseurauksista ja kehottaa vapauttamaan poliittiset vangit;

7.  tuomitsee pidätettyjen kiduttamisen ja pyytää Kiinan kansantasavallan viranomaisia sallimaan riippumattomat kansainväliset tarkastukset Tiibetin vankiloissa ja pidätyskeskuksissa;

8.  tuomitsee Kiinan viranomaisten tiibetiläisluostareihin tekemät toistuvat ratsiat ja kehottaa Kiinan hallitusta takaamaan uskonnonvapauden sekä tiibetiläisille että omille kansalaisilleen;

9.  vaatii Kiinan viranomaisia paljastamaan kaikkien Tiibetissä itsensä tuleen sytyttäneiden kohtalon ja olinpaikan;

10. vaatii Kiinan viranomaisia paljastamaan yhdennentoista panchen-laman Gedhun Choekyi Nyiman kohtalon ja olinpaikan;

11. kehottaa Kiinan viranomaisia kunnioittamaan tiibetiläisten kielellisiä, kulttuurisia ja uskonnollisia oikeuksia ja perusvapauksia sekä pidättymään han-kiinalaisten siirtämisestä Tiibetin historiallisille alueille ja lopettamaan tiibetiläispaimentolaisten pakottamisen luopumaan perinteisistä elintavoistaan;

12. odottaa, että ihmisoikeusasioita käsittelevä EU:n erityisedustaja raportoi säännöllisesti Kiinan kansantasavallan ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Tiibetin ihmisoikeustilanteesta;

13. kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ottamaan Tiibetin ihmisoikeustilanteen esille kaikissa Kiinan kansantasavallan edustajien kanssa järjestettävissä tapaamisissa;

14. kannustaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa nimittämään Tiibetin asioita käsittelevän EU:n erityisedustajan, jotta voidaan edistää Tiibetin kansan ihmisoikeuksien kunnioittamista, mukaan lukien tiibetiläisten oikeus säilyttää oma erityinen identiteettinsä sekä uskonnolliset, kulttuuriset ja kielelliset ilmenemismuodot ja kehittää niitä; kannattaa Kiinan kansantasavallan hallituksen ja hänen pyhyytensä dalai-laman lähettiläiden välisiä neuvotteluja ja rakentavaa vuoropuhelua; kannustaa antamaan apua erityisesti Nepalissa ja Intiassa oleville tiibetiläispakolaisille;

15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Kiinan kansantasavallan hallitukselle ja parlamentille, YK:n pääsihteerille, Tiibetin pakolaishallitukselle ja Tiibetin maanpaossa olevalle parlamentille sekä hänen pyhyydelleen dalai-lamalle.