Предложение за резолюция - B7-0316/2012Предложение за резолюция
B7-0316/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно: обществени консултации и тяхната достъпност на всички езици на ЕС

11.6.2012 - (2012/2676(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Nathalie Griesbeck от името на групата ALDE
Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Ana Miranda, Jean-Jacob Bicep, Catherine Grèze от името на групата Verts/ALE

Процедура : 2012/2676(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0316/2012
Внесени текстове :
B7-0316/2012
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0316/2012

Резолюция на Европейския парламент относно обществени консултации и тяхната достъпност на всички езици на ЕС

(2012/2676(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 8 октомври 2010 г. относно разумното регулиране в Европейския съюз, в което се съобщава, че Комисията ще извърши преглед на своята политика по консултиране през 2011 г. (COM(2010)0543),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 13 април 2011 г., озаглавено „Акт за единния пазар – Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието – „Заедно за нов тип икономически растеж““ (COM(2011)0206),

–   като взе предвид декларацията от Краков, приета на Форум по въпросите на единния пазар на 3 – 4 октомври 2011 г.,

–   като взе предвид въпроса с искане за писмен отговор от 14 март 2011 г., отправен към Комисията и озаглавен „Комуникационна стратегия на Комисията/Езици за консултации с обществеността“ (E 002327/2011),

–   като взе предвид въпроса с искане за устен отговор от 22 март 2012 г., отправен към Комисията, относно обществени консултации и тяхната достъпност на всички езици на ЕС (X‑XXXXXX),

–   като взе предвид Европейската харта за регионалните или малцинствените езици,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че Комисията предложи 2013 г. да бъде определена за Европейска година на гражданите, с цел да се повиши осведомеността за ползите и правата, които гражданството на ЕС предоставя, и за да се насърчи тяхното активно участие в процеса на разработване на политики в Съюза;

Б.  като има предвид, че хората с увреждания изпитват по-големи трудности, тъй като те се нуждаят от достъпни формати за улесняване на комуникацията;

В.  като има предвид, че участието на обществеността е основен елемент на демократичното управление, като има предвид, че добре изготвените и проведени обществени консултации представляват един от основните инструменти, които придават същност на политиката на ЕС на прозрачност, и като има предвид, че към днешна дата техния потенциал за преодоляване на недостига на общуване и информация между гражданите и ЕС все още не е изцяло усвоен;

1.  призовава Комисията активно да се стреми към общуване с обикновените граждани като пълноценно използва съществуващите канали за комуникация, за да разпространява консултации сред широката общественост и да прави това по целенасочен начин съвместно с НПО и други заинтересовани страни;

2.  настоятелно призовава Комисията да гарантира цялостното спазване и прилагане на правото на всеки гражданин на ЕС да се обърне към институциите на ЕС на всеки един от официалните езици на ЕС, като гарантира, че обществените консултации са достъпни на всички официални езици на ЕС, че всички консултации се третират по еднакъв начин и че не съществува дискриминация между консултациите, основана на езика;

3.  настоятелно призовава Комисията да гарантира правото на лицата с увреждания да получават консултации, като се използва достъпен формат;

4.  приканва Комисията да гарантира, че всички консултации са разбираеми за обикновените граждани и се извършват в рамките на достатъчно дълъг период от време, който дава възможност за по-голямо участие;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.