Päätöslauselmaesitys - B7-0316/2012Päätöslauselmaesitys
B7-0316/2012

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS julkisista kuulemisista ja niiden saatavuudesta kaikilla EU:n kielillä

  11.6.2012 - (2012/2676(RSP))

  komission julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta
  Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Ana Miranda, Jean-Jacob Bicep, Catherine Grèze Verts/ALE-ryhmän puolesta

  Menettely : 2012/2676(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B7-0316/2012
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B7-0316/2012
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  B7‑0316/2012

  Euroopan parlamentin päätöslauselma julkisista kuulemisista ja niiden saatavuudesta kaikilla EU:n kielillä

  (2012/2676(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon 8. lokakuuta 2010 julkaistun komission tiedonannon järkevästä sääntelystä Euroopan unionissa (COM(2010)0543), jossa ilmoitettiin, että komissio toteuttaa kuulemispolitiikkansa tarkistuksen vuonna 2011,

  –   ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi – 'Yhdessä uuteen kasvuun'" (COM(2011)0206),

  –   ottaa huomioon 3.–4. lokakuuta 2011 pidetyssä sisämarkkinafoorumissa hyväksytyn Krakovan julistuksen,

  –   ottaa huomioon komissiolle 14. maaliskuuta 2011 tehdyn kirjallisen kysymyksen nimeltä "Komission viestintästrategia ja julkisessa kuulemisessa käytettävät kielet" (E‑002327/2011),

  –   ottaa huomioon komissiolle 22. maaliskuuta 2012 tehdyn suullisesti vastattavan kysymyksen julkisista kuulemisista ja niiden saatavuudesta EU:n kaikilla kielillä (X‑XXXXXX),

  –   ottaa huomioon alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

  A. ottaa huomioon, että komissio on ehdottanut, että vuosi 2013 nimitetään Euroopan unionin kansalaisuuden teemavuodeksi, jotta voidaan lisätä ihmisten tietoisuutta EU:n kansalaisuuden tuomista eduista ja oikeuksista sekä edistää kansalaisten aktiivista osallistumista unionin päätöksentekoon;

  B.  ottaa huomioon, että vammaisilla henkilöillä on suurempia vaikeuksia, sillä viestinnän helpottamiseksi tietoa on välitettävä heille soveltuvassa muodossa;

  C. katsoo, että kansalaisten osallistuminen on demokraattisen hallinnon perusosatekijä, ja katsoo, että hyvin suunnitellut ja välitetyt julkiset kuulemiset ovat tärkeimpiä välineitä, joiden avulla Euroopan unioni käytännössä vaalii avoimuutta, sekä katsoo, että tähän mennessä niitä ei ole hyödynnetty täysimääräisesti kansalaisten ja EU:n välisen tiedonsaantiongelman ja viestintäongelman poistamisessa;

  1.  kehottaa komissiota edistämään aktiivisesti viestintää tavallisten kansalaisten kanssa siten, että se hyödyntää olemassa olevia viestintäkanavia kuulemisten välittämisessä suurelle yleisölle ja toteuttaa ne kohdennetusti yhdessä kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa;

  2.  kehottaa komissiota varmistamaan, että jokaisen EU:n kansalaisen oikeutta kääntyä unionin toimielinten puoleen millä tahansa EU:ssa virallisella kielellä noudatetaan ja se pannaan täysimääräisesti täytäntöön varmistamalla, että julkiset kuulemiset ovat saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä ja että kaikki kuulemiset ovat samanarvoisia ja ettei kuulemisten välillä ole mitään kieleen perustuvaa syrjintää;

  3.  kehottaa komissiota takaamaan vammaisten henkilöiden oikeuden tulla kuulluiksi heille soveltuvia viestintämuotoja käyttäen;

  4.  pyytää komissiota varmistamaan, että kaikki kuulemiset ovat tavallisten kansalaisten ymmärrettävissä ja että ne toteutetaan riittävän pitkällä ajanjaksolla, jotta useammat voivat osallistua niihin;

  5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle.