Предложение за резолюция - B7-0317/2012Предложение за резолюция
B7-0317/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно обществените консултации и тяхната достъпност на всички езици на Съюза

11.6.2012 - (2012/2676(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2012/2676(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0317/2012
Внесени текстове :
B7-0317/2012
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0317/2012

Резолюция на Европейския парламент относно обществените консултации и тяхната достъпност на всички езици на Съюза

(2012/2676(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 3, параграф 3 и член 11, параграф 3 от Договора за Европейския съюз,

–   като взе предвид Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 г. за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване,

–   като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 21 и 22 от нея,

–   като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 24 март 2009 г. относно многоезичието: преимущество за Европа и обща отговорност (P6_TA(2009)0162),

–   като взе предвид въпроса с искане за писмен отговор от 14 март 2011 г. до Комисията относно комуникационната стратегия на Комисията/езиците за консултации с обществеността (E-002327/2011) и отговора на Комисията от 6 април 2011 г.,

–   като взе предвид въпроса с искане за устен отговор от 23 март 2012 г. до Комисията относно обществените консултации и тяхната достъпност на всички езици на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че многоезичието и зачитането на езиковото многообразие са официални цели на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че участието на гражданите в процеса на вземане на решения е основен елемент на демократичното управление и че добре структурираните обществени консултации са важен инструмент, чрез който гражданите и другите заинтересовани страни от обществото могат да участват пълноценно в този процес и да спомагат за постигането на напредък в политиката на Европейския съюз по отношение на прозрачността; като има предвид, че до момента потенциалът на обществените консултации да компенсират недостига в областта на комуникацията и информацията между гражданите и Съюза не беше използван напълно;

В.  като има предвид, че достъпът до документи е гарантирано право на гражданите, наред с превода и предоставянето на официални текстове, които се публикуват от европейските институции на всички официални езици на Европейския съюз;

Г.  като има предвид, че Комисията предлага 2013 г. да бъде „Европейска година на гражданите“ с цел да се повиши осведомеността на гражданите относно правата, с които се ползват в качеството си на европейски граждани, и за да им се осигури възможност да извличат максимална полза от тях, както и да участват в процеса на вземане на решения на европейско равнище;

1.  изразява съжаление за бюджетните съкращения в областта на превода на различни нива в институциите на Европейския съюз и изисква да се осигуряват качествени преводи на всички официални езици на Съюза на всички официални текстове, публикувани от институциите на вниманието на обществеността; подчертава, че това право не може да бъде ограничавано по бюджетни съображения;

2.  приканва Комисията да разшири комуникацията с гражданите, като се използват пълноценно съществуващите комуникационни канали за разпространение на консултациите и като ги провежда заедно с всички заинтересовани страни, в частност представителите на гражданското общество;

3.  настоятелно призовава Комисията да гарантира, че правото на всеки гражданин на Съюза да се обръща към европейските институции на който и да е от официалните езици на Съюза се спазва изцяло и се прилага, като се гарантира, че всички консултации се третират еднакво, без езикова дискриминация, както и като се предоставят консултациите на обществеността на всички официални езици на Европейския съюз;

4.  приканва Комисията да гарантира, че всички консултации са разбираеми за всички граждани и се провеждат в рамките на достатъчно дълъг период от време, така че да има условия за възможно най-широко участие;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.