Πρόταση ψηφίσματος - B7-0317/2012Πρόταση ψηφίσματος
B7-0317/2012

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις δημόσιες διαβουλεύσεις και τη διαθεσιμότητά τους σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης

  11.6.2012 - (2012/2676(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
  σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

  Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

  Διαδικασία : 2012/2676(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B7-0317/2012
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B7-0317/2012
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B7‑0317/2012

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις δημόσιες διαβουλεύσεις και τη διαθεσιμότητά τους σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης

  (2012/2676(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 3, παράγραφος 3 και το άρθρο 11, παράγραφος 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη τη σύμβαση της UNESCO του 2005 για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης,

  –   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 21 και 22,

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την Πολυγλωσσία: πλεονέκτημα για την Ευρώπη και κοινή δέσμευση (P6_TA (2009)0162),

  –   έχοντας υπόψη την γραπτή ερώτηση της 14ης Μαρτίου 2011 προς την Επιτροπή σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνίας της Επιτροπής/Γλώσσες των δημοσίων διαβουλεύσεων (E-002327/2011) και την απάντηση της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2011,

  –   έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση της 23ης Μαρτίου 2012 προς την Επιτροπή σχετικά με τις δημόσιες διαβουλεύσεις και τη διαθεσιμότητά τους σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

  Α. εκτιμώντας ότι η πολυγλωσσία και ο σεβασμός της γλωσσικής πολυμορφίας αποτελούν επίσημους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  Β.  εκτιμώντας ότι η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων είναι ουσιαστικό στοιχείο της δημοκρατικής διακυβέρνησης και ότι οι καλοσχεδιασμένες δημόσιες διαβουλεύσεις είναι σημαντικά εργαλεία για την πλήρη συμμετοχή των πολιτών και λοιπών παραγόντων της κοινωνίας στη διαδικασία αυτή και για την βελτίωση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς διαφάνειας· εκτιμώντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν τύχει πλήρους εκμετάλλευσης οι δυνατότητες των δημόσιων διαβουλεύσεων να καλύψουν την έλλειψη επικοινωνίας και πληροφόρησης μεταξύ των πολιτών της Ένωσης·

  Γ.  εκτιμώντας ότι η δυνατότητα πρόσβασης στα έγγραφα αποτελεί εγγυημένο δικαίωμα του πολίτη και το ίδιο ισχύει με τη μετάφραση και τη δημοσιοποίηση των επίσημων κειμένων που εκδίδουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  Δ.  εκτιμώντας ότι η Επιτροπή προτείνει να ανακηρυχθεί το 2013 «Ευρωπαϊκό έτος των πολιτών» για να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες στα δικαιώματα που τους παρέχει η ευρωπαϊκή ιθαγένεια και για να επωφεληθούν πλήρως από αυτά και να συμμετάσχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

  1.  λυπάται για τις περικοπές που έγιναν στον τομέα της μετάφρασης σε διάφορα επίπεδα των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητεί να εξασφαλισθεί η μετάφραση ποιότητας σε όλες της επίσημες γλώσσες της Ένωσης για κάθε επίσημο κείμενο που δημοσιεύουν τα θεσμικά όργανα προς χρήση του κοινού· υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να τύχει περιορισμού για λόγους προϋπολογισμού·

  2.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την επικοινωνία με τους πολίτες κάνοντας πλήρη χρήση των υφισταμένων καναλιών επικοινωνίας για τη διάδοση των διαβουλεύσεων και για τη διεξαγωγή τους μαζί με όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες και συγκεκριμένα τους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών·

  3.  καλεί την Επιτροπή να φροντίσει ώστε το δικαίωμα κάθε πολίτη της Ένωσης για να απευθύνεται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης να τυγχάνει πλήρους σεβασμού και να ασκείται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση για όλες τις διαβουλεύσεις, χωρίς καμία γλωσσική διάκριση και θέτοντας στη διάθεση του κοινού τις διαβουλεύσεις σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  4.  καλεί την Επιτροπή να φροντίσει ώστε όλες οι διαβουλεύσεις να είναι κατανοητές για όλους τους πολίτες και να διεξάγονται με άνεση χρόνου για να επιτρέπεται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή·

  5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.