Предложение за резолюция - B7-0319/2012/REV1Предложение за резолюция
B7-0319/2012/REV1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението с правата на човека в Тибет

11.6.2012 - (2012/2685(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0312/2012

Процедура : 2012/2685(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0319/2012
Внесени текстове :
B7-0319/2012
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0319/2012

Резолюция на Европейския парламент относно положението с правата на човека в Тибет

(2012/2685(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите предходни резолюции относно Китай и Тибет, и по-специално резолюциите от 26 октомври 2011 г. и 24 ноември 2010 г.,

–   като взе предвид предходната си резолюция от 7 април 2011 г. относно забраната на изборите за тибетско правителство в изгнание в Непал,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–   като взе предвид член 36 от конституцията на Китайската народна република, който гарантира на всички граждани правото на свобода на религиозните убеждения,

–   като взе предвид предвижданото назначаване на специален представител на ЕС за правата на човека,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че зачитането на правата на човека и свободата на самоопределяне, култура, религия и сдружаване са основополагащи принципи на Европейския съюз и на външната му политика;

Б.  като има предвид, че диалогът между ЕС и Китай в областта на правата на човека не е довел до съществени подобрения в положението с правата на човека на тибетците;

В.  като има предвид, че Европейският парламент взе под внимание окупацията на Тибет от Китайската народна република;

Г.  като има предвид, че пратениците на Негово светейшество Далай Лама се обърнаха към правителството на Китайската народна република за намирането на мирно и взаимноизгодно решение на въпроса за Тибет;

Д. като има предвид, че органите на Китайската народна република използваха несъразмерна сила в отговор на протестите в Тибет през 2008 г. и оттогава налагат ограничителни мерки за сигурност, които ограничават свободата на изразяване, свободата на сдружаване и свободата на вероизповедание;

Е.  като има предвид, че броят на жертвите от протестите през 2008 г. може би превишава 200 и че броят на задържаните варира от 4434 до над 6500, като в края на 2010 г. се знаеше за 831 политически затворници в Тибет, от които 360 са били осъдени по съдебен ред, а 12 излежават доживотни присъди;

Ж. като има предвид, че се съобщава за използването от страна на органите на Китайската народна република на мъчения, като например побой, електрошокови оръжия, дългосрочен строг тъмничен затвор, глад и други подобни мерки, за изтръгването на принудителни признания в затворите в Тибет;

З.  като има предвид съобщенията, че от 2009 г. до днес 38 тибетци, в т.ч. двама от град Ласа, предимно монаси и монахини, са се подпали в знак на протест срещу ограничителните китайски политики в Тибет и с призив за връщането на Далай Лама и възстановяването на правото на свобода на религията в префектура Аба/Нгаба на провинция Съчуан и в други части на Тибетското плато;

И. като има предвид, че актуалното състояние и местонахождението на редица жертви на самозапалване, а именно Chimey Palden, Tenpa Darjey, Jamyang Palden, Lobsang Gyatso, Sona Rabyang, Dawa Tsering, Kelsang Wangchuck, Lobsang Kelsang, Lobsang Kunchok и Tapey, са все още неизвестни или неясни;

Й. като има предвид, че Gedhun Choekyi Nyima, единадесети Панчен Лама, е задържан от органите на Китайската народна република и не е виждан от 14 май 1995 г.;

К. като има предвид, че тибетската идентичност, език, култура и религия, свидетелство за исторически богата цивилизация, са застрашени от заселването на народа хан в историческата територия на Тибет и унищожаването на традиционния номадски начин на живот на тибетците;

Л. като има предвид, че ЕС е в процес на определяне на мандата и назначаване на специален представител на ЕС за правата на човека;

М. като има предвид, че предишните призиви на Европейския парламент към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на ЕС за обсъждане със ситуацията в Тибет с нейните китайски партньори не постигнаха очакваните резултати;

1.  заявява повторно, че стратегическото партньорство между ЕС и Китайската народна република следва да се основава на общи принципи и ценности;

2.  призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на ЕС да увеличи и засили усилията за решаване на проблемите, свързани с положението с правата на човека на тибетците в рамките на диалога между ЕС и Китай в областта на правата на човека;

3.  приветства много важния и успешен процес на демократизация на управлението на тибетците в изгнание от Негово светейшество Далай Лама и скорошното прехвърляне от негова страна на политическите правомощия и отговорности на демократично избрания калон трипа (министър-председател) на Централната тибетска администрация, която представлява стремежите на тибетския народ;

4.  приветства решението на демократично избраното ново тибетско политическо ръководство да продължи да се придържа към умерения подход на Негово светейшество Далай Лама, който се стреми към истинска автономия за тибетците в рамките на Китайската народна република и в рамките на китайската конституция;

5.  подкрепя принципите, изложени в Меморандума за истинска автономия на тибетския народ, предложен от пратениците на Негово светейшество Далай Лама на китайската страна през 2008 г. и предоставящ основата за реалистично и устойчиво политическо решение на въпроса за Тибет;

6.  отхвърля аргумента на правителството на Китайската народна република, че ангажирането на правителства с Негово светейшество Далай Лама и членове на избраното тибетско ръководство, както и изразяването на подкрепа от правителства за мирното решение на въпроса за Тибет чрез диалог и преговори съставляват нарушение на „политиката за единен Китай“;

7.  призовава органите на Китайската народна република да предоставят истинска автономия на историческата територия на Тибет;

8.  продължава да бъде дълбоко загрижен от политиките на Китайската народна република относно тибетския будизъм и неговото практикуване, които рушат, потискат или обезсърчават съхранението и развитието на други аспекти на собствената идентичност на тибетския народ, включително неговата култура, език, обичаи, начин на живот и традиции;

9.  изразява разочарование, че от януари 2010 г. правителството на Китайската народна република не проявява готовност да продължи диалога с пратениците на Негово светейшество Далай Лама и насърчава китайските органи да започнат истинска дискусия с представителите на Централната тибетска администрация относно бъдещето на Тибет;

10. настоява органите на Китайската народна република да зачитат свободата на изразяване, свободата на сдружаване и свободата на вероизповедание на тибетците;

11. призовава настоятелно органите на Китайската народна република да допуснат провеждането на независимо международно разследване на протестите от 2008 г. и техните последици и призовава за освобождаването на политическите затворници;

12. осъжда всички форми на изтезания на задържани лица, като приканва и изисква от органите на Китайската народна република да допуснат независима международна проверка на затворите и центровете за задържане в Тибет;

13. осъжда отново продължаващите репресивни мерки на китайските органи спрямо тибетските манастири и призовава китайското правителство да гарантира свободата на вероизповедание за народа на Тибет, както и за всички свои граждани;

14. настоява китайските органи разкрият съдбата и местонахождението на всички жертви на самозапалване в Тибет;

15. настоява китайските органи да разкрият съдбата и местонахождението на Chedun Choekyi Nyima, единадесети Панчен Лама;

16. призовава китайските органи да спазват езиковите, културните, религиозните и другите основни свободи на тибетците и да се въздържат от заселване на народа хан на историческата територия на Тибет, както и от принуждаване на тибетските номади да изоставят традиционния си начин на живот;

17. очаква специалния представител на ЕС за правата на човека да докладва редовно за положението с правата на човека в Китайската народна република, по-специално по отношение на Тибет;

18. призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на ЕС да обсъжда положението с правата на човека в Тибет на всяка среща с представители на Китайската народна република;

19. насърчава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на ЕС да назначи специален представител на ЕС за Тибет с цел постигането на напредък по отношение на правата на човека на тибетския народ, включително неговото право да запази своята отличителна идентичност и да развива нейното религиозно, културно и езиково измерение; подкрепя конструктивния диалог и преговорите между правителството на Китайската народна република и пратениците на Негово светейшество Далай Лама, както и предоставянето на помощ на тибетските бежанци, по-специално в Непал и Индия;

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на ЕС, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството и парламента на Китайската народна република, на генералния секретар на ООН, както и на Негово светейшество Далай Лама и на ръководителите на Централната тибетска администрация.