Návrh uznesenia - B7-0319/2012/REV1Návrh uznesenia
B7-0319/2012/REV1

  NÁVRH UZNESENIA o situácii v oblasti ľudských práv v Tibete

  11.6.2012 - (2012/2685(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
  v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam v mene Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0312/2012

  Postup : 2012/2685(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B7-0319/2012
  Predkladané texty :
  B7-0319/2012
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B7‑0319/2012

  Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v oblasti ľudských práv v Tibete

  (2012/2685(RSP))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Číne a Tibete, najmä na uznesenia z 26. októbra 2011 a 24. novembra 2010,

  –   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenie zo 7. apríla 2011 o zákaze volieb do tibetskej exilovej vlády v Nepále,

  –   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

  –   so zreteľom na článok 36 ústavy Čínskej ľudovej republiky, ktorý zaručuje všetkým občanom právo na slobodu vierovyznania,

  –   so zreteľom na predpokladané vymenovanie osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva,

  –   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A. keďže dodržiavanie ľudských práv, sloboda vierovyznania a sloboda združovania sú základnými zásadami EÚ a jej zahraničnej politiky;

  B.  keďže dialóg medzi EÚ a Čínou o ľudských právach nepriniesol žiadne významné zmeny v situácii v oblasti ľudských práv Tibeťanov;

  C. keďže Európsky parlament zaznamenáva okupáciu Tibetu Čínskou ľudovou republikou;

  D. keďže vyslanci Jeho Svätosti dalajlámu oslovili vládu Čínskej ľudovej republiky s cieľom nájsť mierové riešenie tibetskej otázky, ktoré by bolo prospešné pre obe strany;

  E.  keďže orgány Čínskej ľudovej republiky použili na potlačenie protestov v Tibete v roku 2008 neprimeranú silu a odvtedy uplatňujú reštriktívne bezpečnostné opatrenia, ktoré bránia slobode prejavu, združovania a vyznania;

  F.  keďže protesty v roku 2008 si pravdepodobne vyžiadali viac ako 200 obetí, počet zatknutých sa pohybuje od 4434 po viac ako 6500 osôb a koncom roka 2010 bolo známych 831 politických väzňov v Tibete, z ktorých 360 bolo odsúdených a 12 vykonáva doživotný trest odňatia slobody;

  G. keďže v tibetských väzniciach sa orgány Čínskej ľudovej republiky s cieľom vynútiť si priznania údajne uchyľujú k mučeniu, napríklad k bitiu, používaniu elektrošokových zbraní, dlhodobému umiestňovaniu do samoväzby, hladovaniu a podobným opatreniam;

  H. keďže od roku 2009 bolo hlásených 38 prípadov Tibeťanov vrátane dvoch prípadov v Lhase, väčšinou mníchov a mníšok, ktorí sa upálili na protest proti reštriktívnej politike Číny v Tibete a požadovali návrat dalajlámu a dodržiavanie práva na náboženskú slobodu v okrese Aba/Ngaba v provincii Sečuán a ďalších častiach Tibetskej náhornej plošiny;

  I.   keďže informácie o aktuálnom zdravotnom stave celého radu obetí pokusov o sebaupálenie a o tom, kde sa nachádzajú, sú stále neznáme alebo nejasné – sú to najmä Chimey Palden, Tenpa Darjey, Jamyang Palden, Lobsang Gyatso, Sona Rabyang, Dawa Tsering, Kelsang Wangchuck, Lobsang Kelsang, Lobsang Kunchok a Tapey;

  J.   keďže 11. pančenláma Gedhun Choekyi Nyima bol zatknutý orgánmi Čínskej ľudovej republiky a od 14. mája 1995 ho nikto nevidel;

  K. keďže tibetskú identitu, jazyk, kultúru a náboženstvo, ktoré sú dôkazom historicky bohatej civilizácie, ohrozuje presídľovanie Chanov na historické územie Tibetu a vyhladzovanie tradičného kočovného životného štýlu Tibeťanov;

  L.  keďže EÚ sa práve zaoberá otázkou mandátu osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva a jeho vymenovaním;

  M. keďže predchádzajúce výzvy Európskeho parlamentu adresované podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby riešila situáciu v Tibete so svojimi čínskymi partnermi, nepriniesli očakávané výsledky;

  1.  pripomína, že strategické partnerstvo EÚ a Čínskej ľudovej republiky by sa malo opierať o spoločné zásady a hodnoty;

  2.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby zintenzívnila úsilie a v rámci dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Čínou riešila situáciu v oblasti ľudských práv Tibeťanov;

  3.  chváli veľmi dôležitý a úspešný proces demokratizácie správy exilových Tibeťanov, ktorý uskutočnila Jeho Svätosť dalajláma, a jeho nedávne odovzdanie politických právomocí a kompetencií demokraticky zvolenému Kalonovi Tripovi z ústrednej tibetskej správy, ktorá zastupuje túžby Tibeťanov;

  4.  chváli rozhodnutie demokraticky zvoleného nového politického vedenia Tibetu pokračovať v politike strednej cesty Jeho Svätosti dalajlámu, ktorej cieľom je skutočná autonómia pre Tibeťanov vnútri čínskej ľudovej republiky a v rámci čínskej ústavy;

  5.  podporuje zásady stanovené v Memorande skutočnej autonómie tibetského národa, ktoré predložili zástupcovia Jeho Svätosti dalajlámu čínskej strane v roku 2008, ktoré sú základom realistického a udržateľného politického riešenia tibetskej otázky;

  6.  odmieta argument vlády ČLR, podľa ktorej sú spolupráca s Jeho Svätosťou dalajlámom a zvolenými čelnými predstaviteľmi Tibetu a vyjadrenia podpory zo strany vlád mierovému riešeniu tibetskej otázky prostredníctvom dialógu a rokovaní porušeniami tzv. politiky jednej Číny;

  7.  vyzýva orgány Čínskej ľudovej republiky, aby udelili historickej oblasti Tibetu skutočnú autonómiu;

  8.  je naďalej hlboko znepokojený politikou Čínskej ľudovej republiky v otázke tibetského budhizmu a jej praktikami, ktoré ničia, potláčajú alebo odrádzajú od ochrany a rozvoja iných častí osobitnej identity Tibeťanov vrátane ich kultúry, jazyka, zvykov, spôsobu života a tradícií;

  9.  vyjadruje sklamanie nad skutočnosťou, že vláda Čínskej ľudovej republiky nebola od januára 2012 ochotná pokračovať v dialógu s vyslancami Jeho Svätosti dalajlámu, a vyzýva čínske orgány, aby sa zapojili do zmysluplných diskusií o budúcnosti Tibetu so zástupcami ústrednej tibetskej správy;

  10. trvá na tom, že orgány Čínskej ľudovej republiky musia rešpektovať slobodu prejavu, združovania a vierovyznania Tibeťanov;

  11. naliehavo vyzýva orgány Čínskej ľudovej republiky, aby umožnili nezávislé medzinárodné vyšetrovanie protestov z roku 2008 a udalostí, ktoré po nich nasledovali, a žiada prepustenie politických väzňov;

  12. odsudzuje všetky formy mučenia zadržiavaných osôb a žiada orgány Čínskej ľudovej republiky, aby umožnili nezávislé medzinárodné inšpekcie väzení a zadržiavacích centier v Tibete;

  13. opakovane odsudzuje pokračujúce tvrdé zákroky čínskych orgánov v tibetských kláštoroch a vyzýva čínsku vládu, aby zaručila slobodu vierovyznania tibetskému národu a všetkým svojim občanom;

  14. trvá na tom, aby čínske orgány zverejnili informácie o osude a mieste pobytu všetkých obetí, ktoré si v Tibete siahli na život;

  15. trvá na tom, aby čínske orgány zverejnili informácie o osude a mieste pobytu 11. pančenlámu Gedhuna Choekyi Nyimu;

  16. vyzýva čínske orgány, aby dodržiavali jazykové, kultúrne, náboženské a ďalšie základné slobody Tibeťanov a aby upustili od presídľovania Chanov na historické územie Tibetu a nenútili tibetských kočovníkov, aby sa vzdali svojho tradičného životného štýlu;

  17. očakáva, že osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva bude podávať pravidelné správy o situácii v oblasti ľudských práv v Čínskej ľudovej republike, najmä pokiaľ ide o Tibet;

  18. vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby sa na každom stretnutí so zástupcami Čínskej ľudovej republiky zaoberala situáciou v oblasti ľudských práv v Tibete;

  19. vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby vymenovala osobitného zástupcu EÚ pre Tibet s cieľom posilniť dodržiavanie ľudských práv Tibeťanov vrátane ich práva zachovať si a rozvíjať odlišnú identitu a náboženské, kultúrne a jazykové prejavy; podporuje konštruktívny dialóg a rokovania medzi vládou Čínskej ľudovej republiky a vyslancami Jeho Svätosti dalajlámu; a poskytnúť pomoc tibetským utečencom, najmä v Nepále a Indii;

  20. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky, generálnemu tajomníkovi OSN, Jeho Svätosti dalajlámovi a vedúcim predstaviteľom ústrednej tibetskej správy.