Návrh uznesenia - B7-0319/2012/REV1Návrh uznesenia
B7-0319/2012/REV1

NÁVRH UZNESENIA o situácii v oblasti ľudských práv v Tibete

11.6.2012 - (2012/2685(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam v mene Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0312/2012

Postup : 2012/2685(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0319/2012
Predkladané texty :
B7-0319/2012
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0319/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v oblasti ľudských práv v Tibete

(2012/2685(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Číne a Tibete, najmä na uznesenia z 26. októbra 2011 a 24. novembra 2010,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenie zo 7. apríla 2011 o zákaze volieb do tibetskej exilovej vlády v Nepále,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–   so zreteľom na článok 36 ústavy Čínskej ľudovej republiky, ktorý zaručuje všetkým občanom právo na slobodu vierovyznania,

–   so zreteľom na predpokladané vymenovanie osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže dodržiavanie ľudských práv, sloboda vierovyznania a sloboda združovania sú základnými zásadami EÚ a jej zahraničnej politiky;

B.  keďže dialóg medzi EÚ a Čínou o ľudských právach nepriniesol žiadne významné zmeny v situácii v oblasti ľudských práv Tibeťanov;

C. keďže Európsky parlament zaznamenáva okupáciu Tibetu Čínskou ľudovou republikou;

D. keďže vyslanci Jeho Svätosti dalajlámu oslovili vládu Čínskej ľudovej republiky s cieľom nájsť mierové riešenie tibetskej otázky, ktoré by bolo prospešné pre obe strany;

E.  keďže orgány Čínskej ľudovej republiky použili na potlačenie protestov v Tibete v roku 2008 neprimeranú silu a odvtedy uplatňujú reštriktívne bezpečnostné opatrenia, ktoré bránia slobode prejavu, združovania a vyznania;

F.  keďže protesty v roku 2008 si pravdepodobne vyžiadali viac ako 200 obetí, počet zatknutých sa pohybuje od 4434 po viac ako 6500 osôb a koncom roka 2010 bolo známych 831 politických väzňov v Tibete, z ktorých 360 bolo odsúdených a 12 vykonáva doživotný trest odňatia slobody;

G. keďže v tibetských väzniciach sa orgány Čínskej ľudovej republiky s cieľom vynútiť si priznania údajne uchyľujú k mučeniu, napríklad k bitiu, používaniu elektrošokových zbraní, dlhodobému umiestňovaniu do samoväzby, hladovaniu a podobným opatreniam;

H. keďže od roku 2009 bolo hlásených 38 prípadov Tibeťanov vrátane dvoch prípadov v Lhase, väčšinou mníchov a mníšok, ktorí sa upálili na protest proti reštriktívnej politike Číny v Tibete a požadovali návrat dalajlámu a dodržiavanie práva na náboženskú slobodu v okrese Aba/Ngaba v provincii Sečuán a ďalších častiach Tibetskej náhornej plošiny;

I.   keďže informácie o aktuálnom zdravotnom stave celého radu obetí pokusov o sebaupálenie a o tom, kde sa nachádzajú, sú stále neznáme alebo nejasné – sú to najmä Chimey Palden, Tenpa Darjey, Jamyang Palden, Lobsang Gyatso, Sona Rabyang, Dawa Tsering, Kelsang Wangchuck, Lobsang Kelsang, Lobsang Kunchok a Tapey;

J.   keďže 11. pančenláma Gedhun Choekyi Nyima bol zatknutý orgánmi Čínskej ľudovej republiky a od 14. mája 1995 ho nikto nevidel;

K. keďže tibetskú identitu, jazyk, kultúru a náboženstvo, ktoré sú dôkazom historicky bohatej civilizácie, ohrozuje presídľovanie Chanov na historické územie Tibetu a vyhladzovanie tradičného kočovného životného štýlu Tibeťanov;

L.  keďže EÚ sa práve zaoberá otázkou mandátu osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva a jeho vymenovaním;

M. keďže predchádzajúce výzvy Európskeho parlamentu adresované podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby riešila situáciu v Tibete so svojimi čínskymi partnermi, nepriniesli očakávané výsledky;

1.  pripomína, že strategické partnerstvo EÚ a Čínskej ľudovej republiky by sa malo opierať o spoločné zásady a hodnoty;

2.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby zintenzívnila úsilie a v rámci dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Čínou riešila situáciu v oblasti ľudských práv Tibeťanov;

3.  chváli veľmi dôležitý a úspešný proces demokratizácie správy exilových Tibeťanov, ktorý uskutočnila Jeho Svätosť dalajláma, a jeho nedávne odovzdanie politických právomocí a kompetencií demokraticky zvolenému Kalonovi Tripovi z ústrednej tibetskej správy, ktorá zastupuje túžby Tibeťanov;

4.  chváli rozhodnutie demokraticky zvoleného nového politického vedenia Tibetu pokračovať v politike strednej cesty Jeho Svätosti dalajlámu, ktorej cieľom je skutočná autonómia pre Tibeťanov vnútri čínskej ľudovej republiky a v rámci čínskej ústavy;

5.  podporuje zásady stanovené v Memorande skutočnej autonómie tibetského národa, ktoré predložili zástupcovia Jeho Svätosti dalajlámu čínskej strane v roku 2008, ktoré sú základom realistického a udržateľného politického riešenia tibetskej otázky;

6.  odmieta argument vlády ČLR, podľa ktorej sú spolupráca s Jeho Svätosťou dalajlámom a zvolenými čelnými predstaviteľmi Tibetu a vyjadrenia podpory zo strany vlád mierovému riešeniu tibetskej otázky prostredníctvom dialógu a rokovaní porušeniami tzv. politiky jednej Číny;

7.  vyzýva orgány Čínskej ľudovej republiky, aby udelili historickej oblasti Tibetu skutočnú autonómiu;

8.  je naďalej hlboko znepokojený politikou Čínskej ľudovej republiky v otázke tibetského budhizmu a jej praktikami, ktoré ničia, potláčajú alebo odrádzajú od ochrany a rozvoja iných častí osobitnej identity Tibeťanov vrátane ich kultúry, jazyka, zvykov, spôsobu života a tradícií;

9.  vyjadruje sklamanie nad skutočnosťou, že vláda Čínskej ľudovej republiky nebola od januára 2012 ochotná pokračovať v dialógu s vyslancami Jeho Svätosti dalajlámu, a vyzýva čínske orgány, aby sa zapojili do zmysluplných diskusií o budúcnosti Tibetu so zástupcami ústrednej tibetskej správy;

10. trvá na tom, že orgány Čínskej ľudovej republiky musia rešpektovať slobodu prejavu, združovania a vierovyznania Tibeťanov;

11. naliehavo vyzýva orgány Čínskej ľudovej republiky, aby umožnili nezávislé medzinárodné vyšetrovanie protestov z roku 2008 a udalostí, ktoré po nich nasledovali, a žiada prepustenie politických väzňov;

12. odsudzuje všetky formy mučenia zadržiavaných osôb a žiada orgány Čínskej ľudovej republiky, aby umožnili nezávislé medzinárodné inšpekcie väzení a zadržiavacích centier v Tibete;

13. opakovane odsudzuje pokračujúce tvrdé zákroky čínskych orgánov v tibetských kláštoroch a vyzýva čínsku vládu, aby zaručila slobodu vierovyznania tibetskému národu a všetkým svojim občanom;

14. trvá na tom, aby čínske orgány zverejnili informácie o osude a mieste pobytu všetkých obetí, ktoré si v Tibete siahli na život;

15. trvá na tom, aby čínske orgány zverejnili informácie o osude a mieste pobytu 11. pančenlámu Gedhuna Choekyi Nyimu;

16. vyzýva čínske orgány, aby dodržiavali jazykové, kultúrne, náboženské a ďalšie základné slobody Tibeťanov a aby upustili od presídľovania Chanov na historické územie Tibetu a nenútili tibetských kočovníkov, aby sa vzdali svojho tradičného životného štýlu;

17. očakáva, že osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva bude podávať pravidelné správy o situácii v oblasti ľudských práv v Čínskej ľudovej republike, najmä pokiaľ ide o Tibet;

18. vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby sa na každom stretnutí so zástupcami Čínskej ľudovej republiky zaoberala situáciou v oblasti ľudských práv v Tibete;

19. vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby vymenovala osobitného zástupcu EÚ pre Tibet s cieľom posilniť dodržiavanie ľudských práv Tibeťanov vrátane ich práva zachovať si a rozvíjať odlišnú identitu a náboženské, kultúrne a jazykové prejavy; podporuje konštruktívny dialóg a rokovania medzi vládou Čínskej ľudovej republiky a vyslancami Jeho Svätosti dalajlámu; a poskytnúť pomoc tibetským utečencom, najmä v Nepále a Indii;

20. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky, generálnemu tajomníkovi OSN, Jeho Svätosti dalajlámovi a vedúcim predstaviteľom ústrednej tibetskej správy.