Förslag till resolution - B7-0319/2012/REV1Förslag till resolution
B7-0319/2012/REV1

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om människorättssituationen i Tibet

11.6.2012 - (2012/2685(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

José Ignacio Salafranca, Thomas Mann, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jaroslaw Walesa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikiene, Lászlo Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0312/2012

Förfarande : 2012/2685(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0319/2012
Ingivna texter :
B7-0319/2012
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0319/2012/rev

Europaparlamentets resolution om människorättssituationen i Tibet

 
 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 

-     med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kina och Tibet, särskilt resolutionerna av den 26 oktober 2011 och den 24 november 2010,

 

-     med beaktande av sin tidigare resolution av den 7 april 2011 om förbudet i Nepal mot valet till den tibetanska exilregeringen,

 

-     med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

 

-     med beaktande av artikel 36 i Folkrepubliken Kinas konstitution, som garanterar alla invånare religionsfrihet,

 

-     med beaktande av att EU ska utnämna en särskild representant för mänskliga rättigheter, och av följande skäl:

 

A.  Respekten för de mänskliga rättigheterna, identitets-, kultur- och religionsfrihet samt föreningsfrihet hör till de grundläggande principerna för EU och dess utrikespolitik.

 

B.  Människorättsdialogen mellan EU och Kina har inte medfört några märkbara förbättringar av tibetanernas människorättssituation.

 

C.  Europaparlamentet uppmärksammar Kinas ockupation av Tibet.

 

D.  Hans helighet Dalai lamas sändebud har kontaktat den kinesiska regeringen för att finna en fredlig och ömsesidigt gynnsam lösning på Tibetfrågan.

 

E.  De kinesiska myndigheterna använde obefogat våld mot protesterna i Tibet 2008 och har ända sedan dess vidtagit restriktiva säkerhetsåtgärder som begränsar yttrande-, förenings- och trosfriheten.

 

F.  Antalet offer för protesterna 2008 kan ha överstigit 200 och antalet fängslade varierar mellan 4 434 till över 6 500. I slutet av 2010 fanns det 831 kända politiska fångar i Tibet varav 360 hade dömts i domstol och 12 avtjänade livstidsstraff.

 

G.  De kinesiska myndigheterna rapporteras använda sig av tortyr, t.ex. slag, elchockvapen, långvarig isolering, svält och andra liknande metoder i de tibetanska fängelserna för att tvinga fram erkännanden.

 

H.  Enligt rapporterna har 38 tibetaner, främst munkar och nunnor, sedan 2009 satt eld på sig själva i protest mot Kinas restriktiva politik i Tibet och krävt att Dalai lama ska återvända och att religionsfriheten ska respekteras i Aba/Ngaba-regionen i Sichuanprovinsen och andra områden på den tibetanska platån. Två av dessa fall har utspelat sig i Lhasa.

I.  Det är fortfarande okänt eller oklart hur följande offer för självbränningar mår i dag och var de befinner sig: Chimey Palden, Tenpa Darjey, Jamyang Palden, Lobsang Gyatso, Sona Rabyang, Dawa Tsering, Kelsang Wangchuck, Lobsang Kelsang, Lobsang Kunchok och Tapey.

 

J.  Tibets elfte Panchen lama, Gedhun Chökyi Nyima, greps av de kinesiska myndigheterna och har varit försvunnen sedan den 14 maj 1995.

 

K.  Den tibetanska identiteten, kulturen och religionen samt det tibetanska språket vittnar om en historiskt rik civilisation men hotas av hankinesernas inflyttning på det historiska Tibets territorium. Vidare riskerar tibetanernas traditionella nomadliv att förintas.

 

L.  EU är i färd med att fastställa mandatet för och utnämna EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter.

 

M.  Europaparlamentets tidigare uppmaningar till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om att ta upp situationen i Tibet med sina kinesiska motparter har ännu inte gett de resultat som man hoppats på.

 

1.   Europaparlamentet upprepar att det strategiska partnerskapet mellan EU och Folkrepubliken Kina bör bygga på gemensamma principer och värderingar.

 

2.   Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att utöka och intensifiera insatserna för att ta itu med tibetanernas människorättssituation inom ramen för människorättsdialogen mellan EU och Kina.

 

3.   Europaparlamentet uttalar sin erkänsla för att Hans helighet Dalai lama lyckats med det mycket viktiga arbetet att göra den tibetanska exilregeringen mera demokratisk samt för att han nyligen överfört sina politiska befogenheter och sitt politiska ansvar på den demokratiskt valde Kalon Tripa från den centrala tibetanska administrationen, som företräder det tibetanska folkets strävanden.

 

4.   Europaparlamentet uttalar sin erkänsla för att Tibets demokratiskt valda nya politiska ledning beslutat fortsätta att gå samma medelväg som Hans helighet Dalai lama, nämligen att sträva efter verkligt självstyre för tibetanerna, inom Folkrepubliken Kina och inom den kinesiska statsförfattningens ramar.

 

5.   Europaparlamentet stöder principerna i den promemoria om verkligt självstyre för det tibetanska folket, vilken Hans helighet Dalai lamas sändebud framlade för sina kinesiska motparter 2008 och där grunden läggs för en realistisk och varaktig politisk lösning på Tibetfrågan.

 

6.   Europaparlamentet tillbakavisar den kinesiska regeringens argument om att regeringar som inlåter sig på samröre med Hans helighet Dalai lama och medlemmar av den folkvalda tibetanska ledningen och uttrycker sitt stöd för en fredlig lösning på Tibetfrågan genom dialog och förhandlingar bryter mot politiken för ett enat Kina.

7.   Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att ge det historiska Tibets territorium verkligt självstyre.

 

8.   Europaparlamentet fortfar att djupt oroa sig över den kinesiska politiken gentemot den tibetanska buddismen samt praxis från kinesisk sida att förstöra och undertrycka andra aspekter av det tibetanska folkets utmärkande identitet, bland annat dess kultur, språk, sedvanor, levnadssätt och traditioner, eller motsätta sig att de bevaras och utvecklas.

 

9.   Europaparlamentet uttrycker sin besvikelse över att Kina sedan januari 2010 inte har velat fortsätta dialogen med Hans helighet Dalai lamas sändebud, och uppmuntrar de kinesiska myndigheterna att inleda en meningsfull dialog med företrädarna för den centrala tibetanska administrationen om Tibets framtid.

 

10. Europaparlamentet håller fast vid att de kinesiska myndigheterna måste respektera tibetanernas yttrande-, förenings- och trosfrihet.

 

11. Europaparlamentet uppmanar med kraft de kinesiska myndigheterna att tillåta en oberoende internationell utredning av protesterna 2008 och deras efterspel och kräver att de politiska fångarna ska släppas fria.

 

12. Europaparlamentet fördömer alla former av tortyr av frihetsberövade personer och uppmanar de kinesiska myndigheterna att tillåta en oberoende internationell inspektion av fängelser och förvarsenheter i Tibet.

 

13. Europaparlamentet fördömer på nytt de kinesiska myndigheternas kontinuerliga tillslag mot de tibetanska klostren och uppmanar den kinesiska regeringen att garantera det tibetanska folket och alla invånare i landet religionsfrihet.

 

14. Europaparlamentet kräver att de kinesiska myndigheterna avslöjar vad som har hänt med alla offer för självbränningar i Tibet och talar om var de befinner sig.

 

15. Europaparlamentet kräver att de kinesiska myndigheterna avslöjar vad som hänt med Tibets elfte Panchen lama, Gedhun Chökyi Nyima och talar om var han befinner sig.

 

16. Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att bevara det tibetanska folkets språkliga, kulturella, religiösa och övriga grundläggande friheter och avstå från sin politik att låta hankineser bosätta sig inom det historiska Tibets territorium och tvinga de tibetanska nomaderna att överge sitt traditionella levnadssätt.

 

17. Europaparlamentet förväntar sig att EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter regelbundet kommer att rapportera om människorättssituationen i Kina, särskilt i Tibet.

 

18. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att ta upp människorättssituation i Tibet vid varje möte med företrädare för Folkrepubliken Kina.

 

19. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att utnämna en person till EU:s särskilda representant för Tibet för att föra frågan om respekten för det tibetanska folkets mänskliga rättigheter framåt, inklusive deras rätt att bevara och utveckla sin särpräglade identitet och sina religiösa, kulturella och språkliga uttryck. Parlamentet stöder en konstruktiv dialog och förhandlingar mellan Folkrepubliken Kina och Hans helighet Dalai lamas sändebud. Parlamentet efterlyser även bistånd till tibetanska flyktingar, särskilt i Nepal och Indien.

 

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Folkrepubliken Kinas regering och parlament, FN:s generalsekreterare samt Hans helighet Dalai lama och ledningen för den centrala tibetanska administrationen.