Предложение за резолюция - B7-0320/2012Предложение за резолюция
B7-0320/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Тибет

11.6.2012 - (2012/2685(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0312/2012

Процедура : 2012/2685(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0320/2012
Внесени текстове :
B7-0320/2012
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0320/2012

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Тибет

(2012/2685(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предходните си резолюции относно Китай и Тибет, и по-специално резолюциите от 26 октомври 2011 г. и 24 ноември 2010 г.,

–   като взе предвид своята предходна резолюция от 7 април 2011 г. относно забраната на изборите за тибетско правителство в изгнание в Непал,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–   като взе предвид член 36 от Конституцията на Китайската народна република, който гарантира на всички граждани правото на свобода на религиозните убеждения,

–   като взе предвид предстоящото назначаване на специален представител на ЕС за правата на човека,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че зачитането на правата на човека и свободата на самоопределяне, култура, религия и сдружаване са основополагащи принципи на ЕС и на неговата външна политика;

Б.  като има предвид, че Европейският парламент взе под внимание окупацията на Тибет от Китайската народна република;

В.  като има предвид, че пратениците на Негово светейшество Далай Лама се обърнаха към правителството на Китайската народна република за намирането на мирно и взаимноизгодно решение на въпроса за Тибет;

Г.  като има предвид, че липсва значителен напредък в преговорите между представителите на Далай Лама и китайските органи, разглеждащи основни въпроси като опазването на уникалната култура, религия и традиции на Тибет, и необходимостта от изграждане на система за пълноценна автономия на Тибет в рамките на китайската конституция;

Д. като има предвид, че органите на Китайската народна република използваха сила в отговор на протестите в Тибет през 2008 г. и оттогава налагат ограничителни мерки за сигурност, които ограничават свободата на изразяване, свободата на сдружаване и свободата на убеждения;

Е.  като има предвид, че броят на жертвите от протестите през 2008 г. може би превишава 200 и че броят на задържаните варира от 4 434 до над 6 500, като в края на 2010 г. имаше сведения за 831 политически затворници в Тибет, 360 от които са били съдени по съдебен ред, а 12 излежават доживотни присъди;

Ж. като има предвид, че се съобщава за мъчения, като например побой, използване на електрошокови оръжия, дългосрочно изолиране в наказателна килия, глад и други подобни мерки с цел изтръгване на признания в затворите в Тибет;

З.  като има предвид, че се съобщава, че от 2009 г. до днес над 30 тибетци, предимно монаси и монахини, са се подпали в знак на протест срещу ограничителната политика на Китай в Тибет и като призив за завръщането на Далай Лама и възстановяването на правото на свобода на религията в префектура Аба/Нгаба на провинция Съчуан и в други части на Тибетското плато; като има предвид, че самозапалването може да се разглежда като форма на протест и израз на нарастващото отчаяние на тибетските младежи и че независимо от личните мотиви, тези действия трябва да се разглеждат в по-широкия контекст на религиозните и политическите репресии в област Нгаба, които датират от много години;

И. като има предвид, че са все още са неизвестни или неясни състоянието и местонахождението на редица жертви на самозапалване, а именно Chimey Palden, Tenpa Darjey, Jamyang Palden, Lobsang Gyatso, Sona Rabyang, Dawa Tsering, Kelsang Wangchuck, Lobsang Kelsang, Lobsang Kunchok и Tapey;

Й. като има предвид, че Gedhun Choekyi Nyima, единадесети Панчен Лама, е задържан от органите на Китайската народна република и не е виждан от 14 май 1995 г.;

К. като има предвид, че тибетската идентичност, език, култура и религия, свидетелство за една исторически богата цивилизация, са застрашени от заселването на народа хан на историческата територия на Тибет и унищожаването на традиционния номадски начин на живот на тибетците;

Л. като има предвид, че предишните призиви на Европейския парламент към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на ЕС за обсъждане на положението в Тибет с нейните китайски партньори не постигнаха очакваните резултати;

1.  отново заявява, че стратегическото партньорство между ЕС и Китайската народна република следва да се основава на споделени принципи и ценности;

2.  призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на ЕС да увеличи и засили усилията за обсъждане на положението с правата на човека на тибетците в рамките на диалога между ЕС и Китай за правата на човека;

3.  призовава органите на Китайската народна република да предоставят автономия на историческата територия на Тибет;

4.  насърчава китайските органи да започнат пълноценна дискусия с представителите на Централната тибетска администрация и да задълбочат диалога с отворен дух и с оглед постигане на трайно решение в Тибет;

5.  призовава органите на Китайската народна република да зачитат свободата на мирно изразяване, свободата на сдружаване и свободата на религия на тибетците;

6.  настоятелно призовава органите на Китайската народна република да допуснат провеждането на независимо международно разследване на протестите от 2008 г. и техните последици, и призовава за освобождаването на политическите затворници;

7.  осъжда всички форми на изтезание на задържани лица;

8.  отново осъжда продължаващите репресивни мерки на китайските органи срещу тибетските манастири и призовава китайското правителство да гарантира свобода на религията на народа на Тибет, както и на всички негови граждани;

9.  настоява китайските органи разкрият съдбата и местонахождението на всички жертви на самозапалване в Тибет;

10. настоява китайските органи да разкрият съдбата и местонахождението на Chedun Choekyi Nyima, единадесети Панчен Лама;

11. призовава китайските органи да спазват езиковите, културните, религиозните и другите основни свободи на тибетците и да се въздържат от заселване на народа хан на историческата територия на Тибет, както и от принуждаване на тибетските номади да изоставят традиционния си начин на живот;

12. изразява безпокойството си от това, че китайските органи затвориха Тибет за чуждестранни посетители и отмениха визите за региона и призовава китайските органи отново да отворят Тибет за чуждестранни посетители и журналисти;

13. призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на ЕС да обсъжда положението с правата на човека в Тибет на всяка среща с представители на Китайската народна република;

14. насърчава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на ЕС да назначи специален представител на ЕС за Тибет с цел постигането на напредък по отношение на спазването на правата на човека на тибетския народ, включително неговото право да запази и развива своята отличителна идентичност и нейните религиозни, културни и езикови прояви; да подкрепя конструктивния диалог и преговорите между правителството на Китайската народна република и пратениците на Негово светейшество Далай Лама, както и да предоставя помощ на тибетските бежанци, по-специално в Непал и Индия;

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на ЕС, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството и парламента на Китайската народна република, на генералния секретар на ООН, на тибетското правителство в изгнание, на тибетския парламент в изгнание и на Негово светейшество Далай Лама.