Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0320/2012Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0320/2012

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Tibete

11.6.2012 - (2012/2685(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0312/2012

Procedūra : 2012/2685(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0320/2012
Pateikti tekstai :
B7-0320/2012
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0320/2012

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Tibete

(2012/2685(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kinijos ir Tibeto, ypač į savo 2011 m. spalio 26 d. ir 2010 m. lapkričio 24 d. rezoliucijas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnę 2011 m. balandžio 7 d. rezoliuciją dėl draudimo išrinkti Tibeto vyriausybę tremtyje Nepale,

–   atsižvelgdamas į 1948 m. priimtą Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,        

–   atsižvelgdamas į Kinijos Liaudies Respublikos Konstitucijos 36 straipsnį, kuriuo visiems piliečiams užtikrinama teisė į religijos laisvę,

–   atsižvelgdamas į tai, kad tikimasi paskirti ES specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių klausimais,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi pagarba žmogaus teisėms, tapatybės, kultūros ir religijos laisvė ir laisvė jungtis į asociacijas yra pagrindiniai ES ir jos užsienio politikos principai;

B.  kadangi Europos Parlamentas yra atkreipęs dėmesį į tai, kad Kinijos Liaudies Respublika yra okupavusi Tibetą;

C. kadangi Jo Šventenybės Dalai Lamos pasiuntiniai yra kreipęsi į Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybę siekdami rasti taikų abiem pusėms naudingą Tibeto klausimo sprendimą;

D. kadangi Dalai Lamos atstovų ir Kinijos valdžios institucijų derybose nepadaryta didesnė pažanga sprendžiant esminius klausimus, pvz., dėl unikalios Tibeto kultūros, religijos ir tradicijų išsaugojimo ir būtinybės Kinijos Konstitucijoje įtvirtinti realią Tibeto autonomiją;

E.  kadangi Kinijos Liaudies Respublikos valdžios institucijos panaudojo jėgą malšindamos 2008 m. Tibete vykusius protestus ir nuo tada taikė ribojamąsias saugumo priemones, kuriomis varžoma žodžio, religijos laisvė ir laisvė jungtis į asociacijas;

F.  kadangi 2008 m. protestų aukų skaičius galėjo viršyti 200, o sulaikytųjų skaičius svyruoja nuo 4 434 iki daugiau negu 6 500 ir 2010 m. pabaigoje buvo žinoma apie 831 politinį kalinį Tibete, iš kurių 360 nuteista teisme ir 12 atlieka bausmę iki gyvos galvos;

G. kadangi pranešama, kad Tibeto kalėjimuose prisipažinimui išgauti naudojamos kankinimo priemonės, pvz., mušama, naudojami elektrošoko ginklai, ilgam uždaroma vienutėje, marinama badu ir taikomos kitos panašios priemonės;

H. kadangi pranešama, kad protestuodami prieš varžančią Kinijos politiką Tibete ir ragindami sugrąžinti Dalai Lamą ir teisę į religijos laisvę Sičuano provincijos Ngabos prefektūros Abos apygardoje ir kitose Tibeto kalnyno dalyse nuo 2009 m. susidegino 38 tibetiečiai, daugiausia vienuoliai ir vienuolės; kadangi susideginimą galima laikyti protesto ir didėjančios jaunų tibetiečių nevilties išraiškos forma ir kadangi, kad ir kokia būtų jų asmeninė motyvacija, šiuos faktus reikia vertinti atsižvelgiant į visas religinių ir politinių represijų, vykdomų Ngabos apygardoje jau daug metų, aplinkybes;

I.   kadangi iki šiol nežinoma arba neaiški kai kurių susideginimo aukų – Chimey'aus Paldeno, Tenpos Darjey'aus, Jamyango Paldeno, Lobsango Gyatso, Sonamo Rabyango, Dawos Tseringo, Kelsango Wangchucko, Lobsango Kelsango, Lobsango Kunchoko ir Tapey'aus būklė ir buvimo vieta;

J.   kadangi Kinijos Liaudies Respublikos valdžios institucijos yra sulaikiusios 11-ąjį Pančen Lamą Gedhuną Choekyi Nyimą ir apie jį nėra žinių nuo 1995 m. gegužės 14 d.;

K. kadangi tibetiečių tapatybei, kalbai, kultūrai ir religijai, istoriškai turtingos civilizacijos paveldui, kelia grėsmę hanų apgyvendinimas istorinėje Tibeto teritorijoje ir tibetiečių tradicinio klajokliško gyvenimo būdo naikinimas;

L.  kadangi ankstesni Europos Parlamento raginimai Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai kelti klausimą dėl padėties Tibete dalyvaujant jos rango kolegoms iš Kinijos nedavė lauktų rezultatų;

1.  pakartoja, kad ES ir Kinijos Liaudies Respublikos strateginė partnerystė turėtų būti grindžiama bendrais principais ir vertybėmis;

2.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai dėti didesnes ir tvirtesnes pastangas siekiant ES ir Kinijos dialogo žmogaus teisių klausimais pagrindu spręsti klausimą dėl tibetiečių žmogaus teisių padėties;

3.  ragina Kinijos Liaudies Respublikos valdžios institucijas suteikti autonomiją istorinei Tibeto teritorijai;

4.  ragina Kinijos valdžios institucijas pradėti realią diskusiją su Centrinės Tibeto Administracijos atstovais ir užtikrinti aktyvų ir nuoširdų dialogą siekiant tvaraus Tibeto problemų sprendimo;

5.  ragina Kinijos Liaudies Respublikos valdžios institucijas gerbti tibetiečių taikios saviraiškos laisvę, laisvę jungtis į asociacijas ir įsitikinimų laisvę;

6.  ragina Kinijos Liaudies Respublikos valdžios institucijas leisti atlikti nepriklausomą tarptautinį 2008 m. protestų ir jų pasekmių tyrimą, taip pat ragina išlaisvinti politinius kalinius;

7.  smerkia bet kokį sulaikytų asmenų kankinimą;

8.  pakartoja, kad smerkia Kinijos valdžios institucijų tęsiamą susidorojimą su Tibeto vienuolynais, ir ragina Kinijos vyriausybę užtikrinti Tibeto žmonėms ir visiems piliečiams religijos laisvę;

9.  primygtinai ragina Kinijos valdžios institucijas atskleisti informaciją apie visų susideginimo aukų Tibete likimą ir buvimo vietą;

10. primygtinai ragina Kinijos valdžios institucijas atskleisti informaciją apie 11-ojo Pančen Lamos Gedhuno Choekyi Nyimos likimą ir buvimo vietą;

11. ragina Kinijos valdžios institucijas paisyti tibetiečių kalbos, kultūros, religijos ir kitų pagrindinių laisvių ir nekelti hanų į istorines Tibeto teritorijas, taip pat neversti tibetiečių klajoklių atsisakyti savo tradicinio gyvenimo būdo;

12. reiškia savo susirūpinimą tuo, kad Kinijos valdžios institucijos neleidžia į Tibetą užsieniečių ir nebeišduoda vizų į šį regioną, ir ragina Kinijos valdžios institucijas vėl leisti užsienio svečiams ir žurnalistams patekti į Tibetą;

13. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai per kiekvieną susitikimą su Kinijos Liaudies Respublikos atstovais kelti klausimą dėl žmogaus teisių padėties Tibete;

14. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai paskirti ES specialųjį įgaliotinį Tibete siekiant pažangos Tibeto gyventojų žmogaus teisių užtikrinimo srityje, įskaitant jų teisę saugoti ir puoselėti savo ypatingą tapatybę ir jos religines, kultūrines ir lingvistines apraiškas, remti konstruktyvų Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybės ir Jo Šventenybės Dalai Lamos pasiuntinių dialogą ir derybas ir teikti pagalbą Tibeto pabėgėliams, ypač Nepale ir Indijoje;

15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei ir parlamentui, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Tibeto vyriausybei tremtyje, Tibeto parlamentui tremtyje ir Jo Šventenybei Dalai Lamai.