Förslag till resolution - B7-0320/2012Förslag till resolution
B7-0320/2012

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Tibet

11.6.2012 - (2012/2685(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0312/2012

Förfarande : 2012/2685(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0320/2012
Ingivna texter :
B7-0320/2012
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0320/2012

Europaparlamentets resolution om situationen i Tibet

(2012/2685(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kina och Tibet, särskilt resolutionerna av den 26 oktober 2011 och 24 november 2010,

–   med beaktande av sin tidigare resolution av den 7 april 2011 om förbudet i Nepal mot att rösta i valet till den tibetanska exilregeringen,

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–   med beaktande av artikel 36 i Kinas konstitution, som garanterar alla invånare friheten att välja trosuppfattning,

–   med beaktande av den förväntade utnämningen av EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Respekten för de mänskliga rättigheterna, identitets-, kultur- och religionsfrihet samt föreningsfrihet är en grundläggande princip för EU och en prioritering inom unionens utrikespolitik.

B.  Europaparlamentet uppmärksammar Kinas ockupation av Tibet.

C. Hans helighet Dalai lamas sändebud har försökt inleda kontakter med Kinas regering för att hitta en fredlig lösning på Tibetfrågan som är till fördel för bägge parter.

D. Inga stora framsteg har gjorts i samtalen mellan företrädarna för Dalai lama och de kinesiska myndigheterna. I samtalen har man tagit upp viktiga frågor, såsom bevarandet av Tibets unika kultur, religion och traditioner samt behovet av att införa ett system med ett verkligt självstyre för Tibet inom ramen för den kinesiska konstitutionen.

E.  De kinesiska myndigheterna använde våld mot protesterna i Tibet 2008 och har sedan dess vidtagit restriktiva säkerhetsåtgärder som begränsar yttrande-, förenings- och trosfriheten.

F.  Antalet offer för protesterna 2008 kan ha överstigit 200 och antalet fängslade varierar mellan 4 434 till över 6 500. I slutet av 2010 fanns det 831 kända politiska fångar i Tibet varav 360 hade dömts i domstol och 12 avtjänade livstidsstraff.

G. Tortyr, t.ex. slag, elchocker, långvarig isolering, svält och andra liknande metoder används i de tibetanska fängelserna för att tvinga fram erkännanden.

H. Enligt rapporter ska mer än 30 tibetaner, de flesta munkar och nunnor, sedan 2009 ha tänt eld på sig själva i protest mot de Kinas restriktiva politik i Tibet och krävt att Dalai lama ska få återvända till landet och att religionsfriheten ska respekteras i Aba/Ngaba-regionen i Sichuanprovinsen och andra områden på den tibetanska platån. Självbränning kan ses som en form av protest och ett uttryck för den växande uppgivenheten bland unga tibetaner. Oberoende av vilka personliga skäl som ligger bakom dessa handlingar så måste de ses mot bakgrund av det religiösa och politisk förtryck som förekommit i Ngaba‑regionen under flera år.

I.   Det är fortfarande okänt eller oklart hur följande offer för självbränningar mår i dag och var de befinner sig: Chimey Palden, Tenpa Darjey, Jamyang Palden, Lobsang Gyatso, Sona Rabyang, Dawa Tsering, Kelsang Wangchuck, Lobsang Kelsang, Lobsang Kunchok och Tapey.

J.   Tibets elfte Panchen lama, Gedhun Chökyi Nyima, fängslades av de kinesiska myndigheterna och har inte synts till sedan maj 1995.

K. Den tibetanska identiteten, kulturen och religionen samt det tibetanska språket vittnar om en historiskt rik civilisation men hotas av han-folkets inflyttning på det historiska Tibets territorium. Vidare riskerar tibetanernas traditionella nomadliv att förintas.

L.  Europaparlamentets tidigare uppmaningar till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om att ta upp situationen i Tibet med sina kinesiska motparter har ännu inte gett de resultat som man hoppats på.

1.  Europaparlamentet upprepar att det strategiska partnerskapet mellan EU och Kina bör bygga på gemensamma principer och värderingar.

2.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att utöka och intensifiera insatserna för att ta itu med tibetanernas människorättssituation inom ramen för människorättsdialogen mellan EU och Kina.

3.  Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att ge det historiska Tibets territorium självstyre.

4.  Europaparlamentet uppmuntrar de kinesiska myndigheterna att inleda en meningsfull dialog med företrädarna för den centrala tibetanska administrationen och att intensifiera dialogen med ett öppet sinne och i syfte att finna en hållbar lösning i Tibet.

5.  Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att respektera tibetanernas fredfulla yttrandefrihet samt förenings- och trosfrihet.

6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de kinesiska myndigheterna att tillåta en oberoende internationell utredning av protesterna 2008 och deras efterverkningar och kräver att de politiska fångarna ska friges.

7.  Europaparlamentet fördömer alla former av tortyr av frihetsberövade personer.

8.  Europaparlamentet fördömer på nytt de kinesiska myndigheternas fortsatta våld mot de tibetanska klostren och uppmanar den kinesiska regeringen att garantera det tibetanska folket och alla invånare i landet religionsfrihet.

9.  Europaparlamentet kräver att de kinesiska myndigheterna avslöjar vad som har hänt med alla offer för självbränningar i Tibet och var de befinner sig.

10. Europaparlamentet kräver att de kinesiska myndigheterna avslöjar vad som hänt med Tibets elfte Panchen lama, Gedhun Chökyi Nyima.

11. Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att respektera det tibetanska folkets språkliga, kulturella, religiösa och övriga grundläggande friheter och avstå från sin politik att låta hankineser bosätta sig inom det historiska Tibets territorium och tvinga de tibetanska nomaderna att överge sitt traditionella levnadssätt.

12. Europaparlamentet uttrycker sin oro över att de kinesiska myndigheterna att stängt Tibet för utländska besökare och att de har ogiltigtförklarat viseringar för regionen och uppmanar de kinesiska myndigheterna att på nytt öppna Tibet för utländska besökare och journalister.

13. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att ta upp människorättssituationen i Tibet vid varje möte med företrädare för Kina.

14. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att utnämna en person till EU:s särskilda representant för Tibet för att föra frågan om det tibetanska folkets mänskliga rättigheter framåt, inklusive deras rätt att bevara och utveckla sin särpräglade identitet och sina religiösa, kulturella och språkliga uttryck. Parlamentet stöder en konstruktiv dialog och förhandlingar mellan Kinas regering och Hans helighet Dalai lamas sändebud. Parlamentet efterlyser även bistånd till tibetanska flyktingar, särskilt i Nepal och Indien.

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Kinas regering och parlament, FN:s generalsekreterare, den tibetanska exilregeringen, det tibetanska exilparlamentet samt Hans helighet Dalai lama.