Предложение за резолюция - B7-0341/2012Предложение за резолюция
B7-0341/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно създаването на правна рамка на ЕС за защита на домашните любимци и бездомните животни

27.6.2012

съгласно член 202, параграф 2 от Правилника за дейността
(2012/2670(RSP))

Erminia Mazzoni от името на комисията по петиции

Процедура : 2012/2670(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0341/2012
Внесени текстове :
B7-0341/2012
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0341/2012

Резолюция на Европейския парламент относно създаването на правна рамка на ЕС за защита на домашните любимци и бездомните животни

(2012/2670(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид големия брой петиции от граждани на ЕС, в които се иска създаването на правна рамка на ЕС за защита на домашните любимци и бездомните животни (1613/10, 1274/2011, 1321/2011, 1377/2011, 1412/2011 и други),

–   като взе предвид Европейската конвенция за защита на домашните любимци (CETS №125),

–   като взе предвид член 202, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че член 13 от ДФЕС посочва, че тъй като животните са същества с усещания, Съюзът и държавите членки трябва да държат изцяло сметка за изискванията за хуманно отношение към тях;

Б.  като има предвид, че не съществува законодателство на ЕС за защита на домашните любимци и бездомните животни въпреки факта, че числеността на популацията на домашни любимци в ЕС се оценява на над сто милиона;

В.  като има предвид, че Европейската конвенция за защита на домашните любимци все още не е подписана от всички държави членки;

Г.  като има предвид, че домашните любимци и бездомните животни са жертва на лошо третиране и жестокост в много държави членки и че вносителите на петиции посочват основно държави членки в южна и източна Европа;

1.  призовава Европейския съюз и държавите членки да ратифицират Европейската конвенция за защита на домашните любимци и да транспонират нейните разпоредби в националните правни системи;

2.  призовава Комисията да предложи правна рамка на ЕС за защита на домашните любимци и бездомните животни, която включва:

•     правила за идентификация и регистрация на животни,

•     стратегии за управление на бездомните животни, включително програми за ваксинация и стерилизация,

•     мерки за насърчаване на отговорно отношение у стопаните,

•     забрана на нелицензирани кучкарници и приюти,

•     забрана на умъртвяването на бездомни животни без медицински показания за това,

•     информационни и образователни програми в училищата относно хуманното отношение към животните,

•     строги санкции, които да се налагат на всяка държава членка, която не спазва правилата;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.