Návrh usnesení - B7-0341/2012Návrh usnesení
B7-0341/2012

NÁVRH USNESENÍ o vytvoření právního rámce EU na ochranu zvířat v zájmových chovech a toulavých zvířat

27. 6. 2012 - (2012/2670(RSP))

v souladu s čl. 202 odst. 2 jednacího řádu

Erminia Mazzoni za Petiční výbor

Postup : 2012/2670(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0341/2012
Předložené texty :
B7-0341/2012
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0341/2012

Usnesení Evropského parlamentu o vytvoření právního rámce EU na ochranu zvířat v zájmových chovech a toulavých zvířat

(2012/2670(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na vysoký počet petic od evropských občanů požadujících vytvoření právního rámce EU na ochranu zvířat v zájmových chovech a toulavých zvířat (1613/10, 1274/2011, 1321/2011, 1377/2011, 1412/2011 a další),

–   s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně zvířat v zájmovém chovu (CETS č. 125),

–   s ohledem na čl. 202 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) stanoví, že Unie a členské státy plně zohledňují požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí;

B.  vzhledem k tomu, že neexistují právní předpisy EU týkající se ochrany zvířat v zájmových chovech a toulavých zvířat, ačkoli počet zvířat v zájmových chovech v EU se odhaduje na více než sto milionů;

C. vzhledem k tomu, že Evropskou úmluvu o ochraně zvířat v zájmovém chovu dosud nepodepsaly všechny členské státy;

D. vzhledem k tomu, že zvířata v zájmových chovech a toulavá zvířata jsou v mnoha členských státech obětí špatného zacházení a krutosti, a vzhledem k tomu, že předkladatelé petic uvádějí zejména členské státy v jižní a východní Evropě;

1.  vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby ratifikovaly Evropskou úmluvu o ochraně zvířat v zájmovém chovu a aby provedly její ustanovení do vnitrostátních právních systémů;

2.  vyzývá Komisi, aby předložila právní rámec EU na ochranu zvířat v zájmových chovech a toulavých zvířat, který zahrne:

•     pravidla identifikace a registrace zvířat,

•     strategie řízení týkající se toulavých zvířat, včetně programů očkování a sterilizace,

•     opatření na podporu odpovědného vlastnictví,

•     zákaz nepovolených bud a přístřešků,

•     zákaz zabíjení toulavých zvířat bez lékařského potvrzení,

•     informační a výchovné programy ve školách týkající se dobrých životních podmínek zvířat,

•     přísné sankce vůči kterémukoli členskému státu porušujícímu pravidla;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.