Πρόταση ψηφίσματος - B7-0341/2012Πρόταση ψηφίσματος
B7-0341/2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη δημιουργία νομικού πλαισίου της ΕΕ για την προστασία των κατοικίδιων και των αδέσποτων ζώων

27.6.2012 - (2012/2670(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Erminia Mazzoni εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών

Διαδικασία : 2012/2670(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0341/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0341/2012
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0341/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δημιουργία νομικού πλαισίου της ΕΕ για την προστασία των κατοικίδιων και των αδέσποτων ζώων

(2012/2670(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό αναφορών πολιτών της ΕΕ στις οποίες ζητείται η δημιουργία νομικού πλαισίου της ΕΕ για την προστασία των κατοικίδιων και αδέσποτων ζώων (1613/10, 1274/2011, 1321/2011, 1377/2011, 1412/2011 και άλλες),

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία των ζώων συντροφιάς (CETS No 125),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 202, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 13 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων όντων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των κατοικίδιων και των αδέσποτων ζώων, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των κατοικίδιων ζώων στην ΕΕ υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία των ζώων συντροφιάς δεν έχει ακόμη επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κατοικίδια και τα αδέσποτα ζώα αποτελούν θύματα κακομεταχείρισης και βαναυσότητας σε πολλά κράτη μέλη και ότι οι αναφορές αφορούν κυρίως κράτη μέλη στη νότια και ανατολική Ευρώπη·

1.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να επικυρώσουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων συντροφιάς και να εφαρμοστούν στα εθνικά νομικά συστήματα οι αποφάσεις που περιέχει η Σύμβαση·

2.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία των κατοικίδιων και των αδέσποτων ζώων, το οποίο θα περιλαμβάνει:

•     κανόνες σχετικά με την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων,

•     στρατηγικές για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων εμβολιασμού και στείρωσης,

•     μέτρα για την προώθηση της υπεύθυνης κατοχής ζώων,

•     την απαγόρευση χώρων παραμονής ζώων και καταφυγίων χωρίς άδεια,

•     την απαγόρευση της θανάτωσης αδέσποτων ζώων χωρίς ιατρική υπόδειξη,

•     ενημερωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων,

•     σοβαρές κυρώσεις για τα κράτη μέλη που δεν τηρούν τους κανόνες·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.