Resolutsiooni ettepanek - B7-0341/2012Resolutsiooni ettepanek
B7-0341/2012

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK ELi õigusliku raamistiku loomine lemmikloomade ja hulkuvate loomade kaitseks

27.6.2012

vastavalt kodukorra artikli 202 lõikele 2

Erminia Mazzoni petitsioonikomisjoni nimel

Menetlus : 2012/2670(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0341/2012
Esitatud tekstid :
B7-0341/2012
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0341/2012

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi õigusliku raamistiku loomise kohta lemmikloomade ja hulkuvate loomade kaitseks

(2012/0000(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse suurel hulgal ELi kodanike poolt esitatud petitsioone, milles nõutakse ELi õigusliku raamistiku loomist lemmikloomade ja hulkuvate loomade kaitseks (1613/10, 1274/2011, 1321/2011, 1377/2011, 1412/2011 ja muud),

–   võttes arvesse lemmikloomade kaitse Euroopa konventsiooni (CETS nr 125),

–   võttes arvesse kodukorra artikli 202 lõiget 2,

A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 13 sätestatakse, et kuna loomad on aistimisvõimelised olendid, peavad EL ja liikmesriigid pöörama nende heaolu nõuetele täit tähelepanu;

B.  arvestades, et lemmikloomade ja hulkuvate loomade kaitse kohta ei ole koostatud ühtegi ELi õigusakti, kuigi ELis elab hinnanguliselt üle saja miljoni lemmiklooma;

C. arvestades, et kõik liikmesriigid ei ole veel lemmikloomade kaitse Euroopa konventsioonile alla kirjutanud;

D. arvestades, et paljudes liikmesriikides koheldakse lemmikloomi ja hulkuvaid loomi halvasti ja julmalt, ning arvestades, et petitsioonide esitajad viitavad peamiselt Lõuna- ja Ida-Euroopas asuvates liikmesriikides toimunud juhtumitele;

1.  kutsub Euroopa Liitu ja liikmesriike üles ratifitseerima lemmikloomade kaitse Euroopa konventsiooni ning rakendama selle sätteid riiklikes õigussüsteemides;

2.  kutsub komisjoni üles tegema ettepanekut ELi õigusliku raamistiku kohta lemmikloomade ja hulkuvate loomade kaitseks, sealhulgas:

•     loomade identifitseerimise ja registreerimise eeskirjad,

•     hulkuvate loomade haldamise strateegiad, sealhulgas vaktsineerimise ja steriliseerimise programmid,

•     vastutustundliku omanditunde edendamise meetmed,

•     litsentseerimata koerakasvanduste ja varjupaikade keelustamine,

•     hulkuvate loomade ilma meditsiinilise põhjuseta tapmise keelustamine,

•     loomade heaolu käsitlevad teabe-ja haridusprogrammid koolides,

•     rangete sanktsioonide rakendamine nende liikmesriikide suhtes, kes ei täida eeskirjasid;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.