Päätöslauselmaesitys - B7-0341/2012Päätöslauselmaesitys
B7-0341/2012

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS lemmikkieläinten ja irrallaan tavattujen eläinten suojelua koskevan EU:n säädöskehyksen luomisesta

27.6.2012 - (2012/0000(RSP))

työjärjestyksen 202 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Erminia Mazzoni vetoomusvaliokunnan puolesta

Menettely : 2012/2670(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0341/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0341/2012
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0341/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma lemmikkieläinten ja irrallaan tavattujen eläinten suojelua koskevan EU:n säädöskehyksen luomisesta

(2012/0000(RSP))
 

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon lukuisat EU:n kansalaisilta saadut vetoomukset, joissa vaaditaan lemmikkieläinten ja irrallaan tavattujen eläinten suojelua koskevan EU:n säädöskehyksen luomista (muun muassa 1613/10, 1274/2011, 1321/2011, 1377/2011 ja 1412/2011),

–   ottaa huomioon lemmikkieläinten suojelusta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen (CETS N:o 125),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 202 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklassa määrätään, että unionin ja jäsenvaltioiden on otettava eläinten hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon, koska eläimet ovat tuntevia olentoja;

B.  ottaa huomioon, että EU:lla ei ole lemmikkieläinten ja irrallaan tavattujen eläinten suojelua koskevaa lainsäädäntöä, vaikka lemmikkejä on EU:ssa arviolta yli sata miljoonaa;

C. ottaa huomioon, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole toistaiseksi vielä allekirjoittaneet lemmikkieläinten suojelusta tehtyä eurooppalaista yleissopimusta;

D. ottaa huomioon, että monissa jäsenvaltioissa lemmikkieläimet ja irrallaan tavatut eläimet joutuvat usein huonon ja raa'an kohtelun uhreiksi ja että vetoomuksen esittäjät viittaavat näissä tapauksissa usein Etelä- ja Itä-Euroopan maihin;

1.  kehottaa Euroopan unionia ja jäsenvaltioita ratifioimaan lemmikkieläinten suojelua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen ja saattamaan sen määräykset osaksi kansallisia oikeusjärjestelmiä;

2.  kehottaa komissiota laatimaan lemmikkieläinten ja irrallaan tavattujen eläinten suojelua koskevan EU:n säädöskehyksen, johon sisältyy

•     eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevia määräyksiä

•     kodittomien eläinten hallintastrategioita, mukaan lukien rokotus- ja sterilisointiohjelmat

•     vastuullisen omistajuuden edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä

•     luvattomien kenneleiden ja tarhojen kieltäminen

•     kielto surmata irrallaan tavattuja eläimiä ilman lääketieteellistä perustetta

•     kouluille suunnattuja eläinten hyvinvointia koskevia valistusohjelmia

•     ankaria seuraamuksia jäsenvaltioille, jotka eivät noudata määräyksiä;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.